Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod, stran 11102.

Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. novembra 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka, ki se sedaj glasi:
»Sestavni del Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (Uradni list RS, št. 43/12) je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., iz Kamnika, pod številko 1372/2011 v januarju 2012 in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod.«
2. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (Uradni list RS, št. 43/12) se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»(1) Zavezancu se poleg komunalnega prispevka za novo komunalno opremo po tem odloku, odmeri tudi komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo se obračuna na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 63/13) po naslednji formuli:
KP(i) = ((Aparcela × Cp(i) × Dp) + (Kdejavnost × Atlorisna × Ct(i) × Dt)) × 0,4
Oznake v enačbi pomenijo:
i – posamezna vrsta komunalne opreme;
KP(i) – izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme;
Aparcela – površina parcele;
Cp(i) – obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 parcele;
Dp – delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnosti – faktor dejavnosti;
Atlorisna – neto tlorisna površina objekta;
Ct(i) – obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0067/2011
Žalec, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.