Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3644. Navodilo o izvajanju lastniške funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč, stran 11054.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 23. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
N A V O D I L O
o izvajanju lastniške funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč
1. člen
S tem navodilom se določajo pooblastila in naloge župana, naloge občinske uprave ter postopki pri izvajanju lastniške funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč (v nadaljevanju: lastniška funkcija). Lastniško funkcijo v navedenih kapitalskih družbah izvaja Občina Mirna Peč na rednih letnih in izrednih skupščinah teh družb v skladu s sprejeto Strategijo upravljanja kapitalskih naložb v Občini Mirna Peč.
2. člen
Za operativno izvedbo lastniške funkcije je zadolžen Višji svetovalec za računovodstvo in javna naročila. Direktor občinske uprave je od župana Občine Mirna Peč dolžan pridobiti pisno imenovanje osebe in njegovega namestnika, ki bo izvrševalec nalog s področja lastniške funkcije v kapitalskih družbah, navedene v nadaljevanju tega navodila. Pisno imenovanje, ki je istočasno tudi pooblastilo za zastopanje v imenu Občine Mirna Peč, lahko izda župan za vsako skupščino posebej ali pa izda imenovanje/pooblastilo po posameznih kapitalskih družbah za daljše časovno obdobje.
3. člen
Vsa vabila, skupaj s priloženimi dokumenti za skupščino kapitalskih družb (v skladu z 72. členom ZJF), ki prispejo na naslov Občine Mirna Peč, morajo biti nemudoma posredovana direktorju občinske uprave. Le-ta je dolžan vabilo ter priložene dokumente nemudoma vročiti s strani župana imenovani osebi, ki zastopa/bo zastopala Občino Mirna Peč na skupščini. Kolikor takšna oseba še ni imenovana, mora direktor občinske uprave nemudoma opraviti postopke iz 2. člena tega navodila.
4. člen
S strani župana imenovana oseba je dolžna pridobljene dokumente preučiti in ustrezno urediti za zasedanje posamezne skupščine v roku 48 ur po pridobitvi, proučiti predlagane sklepe, se po potrebi posvetovati z direktorjem občinske uprave in z drugimi javnimi uslužbenci in osebami na Občini Mirna Peč, ki izvajajo upravljavsko funkcijo v zadevnih družbah in nato s svojimi predlogi seznaniti župana Občine Mirna Peč najkasneje v roku 52 ur po pridobitvi vabila in podlag. Kolikor navedena imenovana oseba presodi, da ni prejela vseh potrebnih dokumentov za odločanje na skupščini, mora le-te dodatno pridobiti od poslovodstva kapitalske družbe (bodisi osebno preko direktorja občinske uprave).
5. člen
Župan Občine Mirna Peč je dolžan s svojimi odločitvami in usmeritvami za glasovanje na skupščini pisno seznaniti imenovano osebo najmanj 4 ure pred zasedanjem skupščine. Kolikor župan po preučitvi predloženih mu dokumentov in predlogov presodi, da odločitve in usmeritve za glasovanje na skupščini ne more sprejeti sam in želi ali mora pridobiti tudi soglasje občinskega sveta, to stori in nato o odločitvi seznani imenovano osebo.
6. člen
Imenovana oseba glasuje na skupščini kapitalske družbe v skladu s svojim pooblastilom in pisnimi usmeritvami, prejetimi od župana.
7. člen
Imenovana oseba o glasovanju na skupščini in o pomembnih zadevah (sklepih skupščine) s skupščine najkasneje v roku 24 ur po skupščini sestavi pisno poročilo ter ga posreduje direktorju občinske uprave, le-ta županu in članu/om nadzornega sveta kapitalske družbe, ki je imenovan s strani Občine Mirna Peč in zastopa interese Občine Mirna Peč.
8. člen
Župan Občine Mirna Peč je dolžan o sprejetih sklepih in pomembnih zadevah/odločitvah, s katerimi ga je seznanil direktor občinske uprave, tekoče poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji po prejemu poročila pod samostojno točko dnevnega reda ali pod točko razno seje občinskega sveta.
9. člen
Imenovani osebi, ki se je udeležila skupščine, pripada povračilo stroškov, ki jih je le-ta imela z udeležbo na skupščini posamezne kapitalske družbe. Kot strošek se upošteva kilometrina v skladu z veljavno uredbo od sedeža Občine Mirna Peč do sedeža skupščine in nazaj, kadar je začetek skupščine znotraj delovnega časa imenovane osebe oziroma kilometrina od stalnega/začasnega prebivališča do sedeža skupščine in nazaj, kadar je začetek skupščine izven delovnega časa imenovane osebe. Priznajo se tudi stroški parkirnin.
10. člen
Neizvajanje ali nevestno, nepravočasno in nepopolno izvajanje nalog, ki so s tem navodilom opredeljene za župana Občine Mirna Peč, za direktorja občinske uprave, za javnega uslužbenca in za imenovano osebo, ki bi imele za posledico neposredno ali posredno materialno ali kakršnokoli drugo škodo za proračun Občine Mirna Peč, se obravnavajo kot hujša kršitev delovnih obveznosti.
11. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2013-6
Mirna Peč, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti