Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

352. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta, stran 1463.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 18. decembra 2012.
Št. 478-307/2011
Piran, dne 23. januarja 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07, UPB) je Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta
1. člen
(uvodne določbe)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Parkirna hiša Valeta (v nadaljevanju: projekt).
S tem aktom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner tega projekta je Občina Piran. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki bo izbrana na javnem razpisu v skladu z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZJZP).
2. člen
(predhodni postopek)
Občinski svet uvodoma ugotavlja, da je bil izveden predhodni postopek, v katerem so bile skladno z 8. členom ZJZP ocenjene možnosti za izvedbo projekta izgradnje Parkirne hiše Valeta s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva.
Predhodni postopek se je izvedel z izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, izdelavo Predinvesticijske zasnove in izdelavo Investicijskega programa z vključeno analizo stroškov in koristi.
3. člen
(predmet)
Predmet tega akta je izgradnja objekta parkirne hiše, stanovanjskih površin ter javni in poslovni program na območju Valete, kot je opredeljeno v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Valeta (Uradni list RS, št. 51/12 z dne 6. 7. 2012).
Projekt obsega objekt parkirne hiše Valeta nepravilne pravokotne oblike okvirnih tlorisnih dimenzij cca 34 m x 123 m, ki vsebuje parkirno hišo z okvirno 500 parkirnimi mesti ter 63 stanovanjskimi enotami, poslovnim programom ter javnim programom, krožno križišče na mestu sedanjega križišča ceste R3-629 in glavne ceste G2-111 s priključkom četrtega kraka v objekt parkirne hiše Valeta, parterna ureditev z usekom na zahodni strani predora Parenzana za dostop pešcev do objekta parkirne hiše iz smeri Portoroža in izvedba komunalnih vodov znotraj območja kakor tudi izven območja OPPN.
V delu objekta, ki je vgrajen v teren, je predvideno parkiranje. Iz krožišča na koti obstoječega križišča se uredi uvoz s spiralno klančino. Parkiranje se uredi v desetih nivojih. Vertikalne komunikacije so urejene z dvigali in stopnišči. Stanovanja so urejena na zahodni strani garažnega objekta. Predvidenih je 13 etaž. Na vrhu se vertikalne komunikacije končajo na razgledni ozelenjeni terasi-strehi, s katere je urejen vhod v javni program (npr. panoramska restavracija, galerija …). Dostop za pešce s strani Portoroža se uredi z usekom v sedanjo brežino. Usek se prične na zahodni strani pred vhodom v tunel Parenzana.
4. člen
(ugotovitev obstoja javnega interesa)
Občinski svet Občine Piran ugotavlja, da v Občini Piran skladno s trinajsto alinejo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) obstaja javni interes za sklenitev pogodbenega koncesijskega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta.
Projekt se izvaja v okviru revitalizacije opuščene površine Valete z namenom gradnje objekta, da se uredi večje število javnih parkirnih mest za potrebe Portoroža.
5. člen
(izvedba projekta in načrt financiranja)
Za realizacijo projekta bo javni partner namenil:
– celoto ali del naslednjih zemljišč, ki se nahajajo na ureditvenem območju OPPN Valeta, v velikosti okvirno 2,3 ha, in sicer parcele ali dele parcel št. 7699/7, 7699/25, 7699/1, 1666/7, 1666/11, 7695/6, 7694/5, 7704/1, 7716/1, 553, 573/2, 575/1, 1665/3, vse k.o. Portorož, ter del parcele št. 1665/3 k.o. Portorož, v izmeri približno 90 m2, ki jo javni partner še pridobiva. Gospodarska javna infrastruktura poteka na območju OPPN ter po naslednjih parcelah izven območja OPPN:
– 20 kV povezava poteka po parc. št. 3494/1 in 7735, k.o. Portorož,
– vodovod poteka po parc. št. 7716/1, 7699/7 in 7726, k.o. Portorož,
– meteorna in fekalna kanalizacija potekata po parc. št. 7699/7 in 7726 k.o. Portorož;
– strošek za pomoč in nadzor pri izvedbi javno-zasebnega partnerstva.
Javni partner bo na podlagi izvedenega javnega razpisa izbranemu zasebnemu partnerju podelil stavbno pravico na zemljiščih iz prejšnjega odstavka tega člena, in sicer v obsegu in za obdobje, ki bo določeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Na podlagi pridobljene stavbne pravice bo zasebni partner pridobil gradbeno dovoljenje za zgraditev objekta.
Po zaključeni gradnji in uspešnem prevzemu objekta bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine na objektu. Delitev etažne lastnine bo podrobno določena v postopku izbire zasebnega partnerja.
Javni partner zagotovi zemljišče za izgradnjo objekta, zasebni partner pa zagotovi financiranje izgradnje objekta. Zasebni partner dobi v last sorazmeren delež objekta, kar zajema tako zemljišče, ki bo namenjeno gradnji zasebnega dela projekta, kot tudi del izgrajenega objekta, ki bo opredeljen kot zasebni del projekta. Sorazmeren delež objekta ostane v lasti javnega partnerja, in sicer najmanj 300 parkirnih mest, kot javni del projekta. druge stanovanjske in poslovne površine, ki bi lahko bile javni del projekta, bodo predmet pogajanj. V fazi javnega razpisa se lahko javni partner dogovori tudi za drugačen način financiranja projekta, če bi se to izkazalo kot bolj gospodarno. Zasebni partner krije tudi stroške ureditve dostopa od parkirne hiše do centra Portoroža in stroške izgradnje nove komunalne infrastrukture.
Razdelitev projekta na javni in zasebni del ter vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v zasebnem delu projekta, določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja.
Skladno z razdelitvijo projekta na javni in zasebni del bosta partnerja vsak v svojem delu prevzela tveganje upravljanja in vzdrževanja zgrajenega objekta.
6. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Glede na razporeditev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno partnerstvo, skladno s 27. členom ZJZP, izvede v obliki koncesijskega javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva.
Postopek izbire zasebnega partnerja se izvede skladno z določbami ZJZP, ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi spremembami; v nadaljevanju ZJN). Uporabi se postopek konkurenčnega dialoga.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU.
7. člen
(faze postopka izbire zasebnega partnerja)
Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki pogodbenega koncesijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah:
– imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa,
– vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam,
– izvedba konkurenčnega dialoga in priznanje usposobljenosti,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– priprava poročila strokovne komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb,
– izdaja odločitve o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– obvestitev kandidatov, ki so oddali popolne ponudbe, o izbiri zasebnega partnerja,
– sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner)
V postopku izbire zasebnega partnerja mora javni partner preveriti, ali je zasebni partner sposoben prevzeti vlogo in naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Javni partner pri tem preverja ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost kandidata.
Kandidati morajo izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev ali zaprto finančno konstrukcijo za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva.
9. člen
(merila za presojo ponudb kandidatov)
Merila za izbor zasebnega partnerja morajo biti določena v skladu z ZJN in ZJZP, torej jasno in transparentno ter na način, ki bo omogočil izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
Javni partner mora merila za izbor zasebnega partnerja oblikovati tako, da bodo višje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo ponudili več kot 300 parkirnih mest, uvrščenih v javni del projekta, in večjo površino stanovanjskih in poslovnih prostorov, uvrščenih v javni del projekta.
10. člen
(komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, oceno prispelih vlog ter za pripravo poročila o izboru zasebnega partnerja imenuje župan strokovno komisijo. Strokovno komisijo sestavlja najmanj pet članov, od katerih je eden imenovan kot predsednik strokovne komisije. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti ustrezna znanja ali izkušnje, ki omogočajo kvalitetno pripravo in izvedbo javnega razpisa ter kompetentno in strokovno oceno prispelih vlog.
Člani strokovne komisije morajo ob imenovanju in ves čas dela v strokovni komisiji izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s pisno izjavo.
Odločitve sprejemajo člani strokovne komisije soglasno.
Poročilo o izboru zasebnega partnerja je podlaga za pripravo akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
11. člen
(nastanek in prenehanje javno-zasebnega partnerstva)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
12. člen
(razmerje med javnim in zasebnim partnerjem)
Obveznosti javnega partnerja so predvsem:
– izvedba postopka javnega razpisa in izbire zasebnega partnerja,
– podelitev stavbne pravice na zemljišču, predvidenih za gradnjo, skladno s tem aktom,
– namesto plačila izročitev sorazmernega dela zemljišča pod objektom v last zasebnemu partnerju,
– v last prevzeti infrastrukturo po prenehanju veljavnosti pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
– druge obveznosti, dogovorjene v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
Obveznosti zasebnega partnerja so predvsem:
– zgraditi javni in zasebni del objekta v skladu s pridobljenimi upravnimi dovoljenji in po dogovorjenem terminskem planu,
– v celoti zagotoviti sredstva za financiranje izgradnje objekta od faze načrtovanja do faze pridobitve uporabnega dovoljenja,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva,
– ažurno in strokovno voditi evidence in poslovne knjige v zvezi z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva,
– po zaključku gradnje namesto plačila prevzeti v last določen sorazmeren del zemljišča pod objektom,
– izvajati javno-zasebno partnerstvo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakonodajo, pravili stroke, javnim interesom in v dobri veri.
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se podrobneje uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena tako, da vsak izmed partnerjev prevzame tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti predvsem tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje gradnje in tveganja, ki izvirajo iz gradnje. Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu zagotoviti učinkovito zavarovanje javnega interesa.
13. člen
(pooblastilo za izvedbo postopka javno-zasebnega partnerstva)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter druga dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se s tem aktom pooblasti župana.
Predlog pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in odločitev o izbiri zasebnega partnerja potrdi občinski svet.
14. člen
(ocena projekta)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi oceno projekta, s katero se ugotavlja, ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile izpolnjene obveznosti partnerjev, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
15. člen
(veljavnost akta)
Ta akt stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-307/2011
Piran, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O L' A T T O
sul partenariato pubblico-privato per la realizzazione del progetto “Autosilo di Valeta”,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 18 dicembre 2012.
N. 478-307/2011
Pirano, 23 gennaio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visti gli artt. 11, 36 e 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 127/06), gli artt. 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10) e l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale, n. 46/07, testo unico), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella 15ª seduta ordinaria il giorno 18 dicembre 2012 approva il seguente
A T T O
sul partenariato pubblico-privato per la realizzazione del progetto “Autosilo di Valeta”
Art. 1
(Disposizioni introduttive)
Il presente atto costituisce decisione sull'individuazione dell'interesse pubblico per instaurare un partenariato pubblico-privato con l'obiettivo di realizzare il progetto “Autosilo di Valeta” (nel prosieguo: il progetto).
Con il presente atto si determinano altresì la finalità, i diritti e i doveri del partner facenti parte del partenariato pubblico privato, il procedimento di selezione del partner privato, i diritti degli utenti e le modalità di finanziamento del progetto.
Il partner pubblico di cui nel presente progetto è il Comune di Pirano. Il partner privato potrà essere una persona fisica o giuridica che sarà selezionata in base all'appalto pubblico in conformità alle disposizioni della Legge sul partenariato pubblico-privato (di seguito Legge PPP).
Art. 2
(Procedura precedente)
Il Consiglio comunale osserva in premessa che la procedura preliminare è stata effettuata, e nel corso della quale a norma dell'art. 8 di detta Legge sono state valutate le opzioni per la realizzazione del progetto di costruzione del Garage di Valeta con la conclusione di un partenariato pubblico-privato.
Nel procedimento preliminare è stato realizzato il documento d’identificazione del progetto di investimento, e sono stati elaborati il progetto preliminare di realizzazione concettuale (pre-investimento) e il programma d'investimento inclusa l'analisi di costi-benefici.
Art. 3
(Finalità)
La finalità del presente provvedimento è quella di costruire una struttura di un autosilo con superfici residenziali e spazi dedicati agli esercizi pubblici ed attività commerciali nella zona di Valeta, come previsto dal Decreto sul Piano regolatore particolareggiato “Valeta” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 51/12 del 06/07/ 2012).
Il progetto prevede l’edificazione di una struttura – parcheggio – a pianta rettangolare irregolare, delle dimensioni di 34 m x 123 m in cui si configurano indicativamente 500 posti auto. In totale sono previste anche 63 unità abitative. È prevista la realizzazione di una nuova intersezione circolare, collocata nell’area dell’esistente incrocio della strada locale R3-629 e la strada maestra G2-111. Al lato ovest della rotonda, viene effettuato un quarto braccio stradale quale allacciamento – accesso alla nuova struttura dell'autosilo Valeta. Per assicurare l'accesso dei pedoni all'autosilo dalla direzione di Portorose, è previsto l’allestimento di un corridoio pedonale lungo il declivio sul lato ovest, partendo dall'ingresso nella galleria della Parenzana, tutto ciò corredato dalla realizzazione delle infrastrutture comunali sia all'interno che all'esterno della zona del PRPC.
In una parte della struttura integrata nel terreno, è prevista la realizzazione di parcheggi. Dalla rotonda, all’altezza dell’esistente incrocio, è impostato l’accesso a forma di spirale. Il garage si sviluppa su dieci livelli. Le comunicazioni verticali sono regolate da impianti di risalita e dalle scale. Gli appartamenti sono disposti sul lato ovest della struttura del garage. In totale sono previsti 13 piani. Nella parte superiore le comunicazioni verticali raggiungono il tetto – la terrazza belvedere allestita a verde, dalla quale si accede agli spazi dedicati agli esercizi pubblici (ad es.: ristorante panoramico, galleria d’arte ecc.). Sul versante fronte Portorose è altresì previsto un percorso pedonale lungo il declivio. L’accesso si dirige dal lato ovest dell'ingresso, nella galleria della Parenzana.
Art. 4
(Riscontro circa la sussistenza dell’interesse pubblico)
Il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, rileva che nel Comune di Pirano, in conformità all'alinea 13 dell'art. 21 della Legge sulle autonomie locali (in prosieguo: Legge AL) la stipulazione di un contratto di partenariato pubblico-privato per l'affidamento in concessione della realizzazione del progetto sopra menzionato risulta essere di pubblico interesse.
Il progetto sarà attuato nel quadro della rivitalizzazione delle aree in degrado di Valeta, con la realizzazione di una struttura all'interno della quale verrà predisposto un maggior numero di posti auto per le esigenze della località di Portorose.
Art. 5
(Attuazione del progetto e il piano di finanziamento)
Allo scopo di realizzazione del progetto il partner pubblico conferisce quanto segue:
– aree intere o parti delle stesse, all'interno della zona di riferimento del PRPC Valeta, nelle dimensioni di 2,3 ettari, e cioè le particelle catastali o parti delle stesse n. 7699/7, 7699/25, 7699/1, 1666/7, 1666/11, 7695/6, 7694/5, 7704/1, 7716/1, 553, 573/2, 575/1, 1665/3, tutte c.c. Portorose, e parte della particella catastale 1665/3 c.c. Portorose, nella misurazione di circa 90 mq, tuttora in fase di acquisizione da parte del partner pubblico. Le infrastrutture pubbliche sono ubicate all'interno dell'area di riferimento del PRPC ed esternamente ad essa insistono sulle particelle catastali, come segue:
– le linee di 20 kV – particelle catastali n. 3494/1 e 7735, c.c. di Portorose
– l'acquedotto – particelle catastali no. 7716/1, 7699/7 e 7726, c.c. di Portorose
– fognature di reflue meteoriche ed urbane – p.c. no. 7699/7 e 7726 c.c. di Portorose;
– il costo di assistenza e supervisione professionale nella realizzazione del partenariato pubblico-privato.
Il partner pubblico, in base alla gara pubblica esperita conferirà al partner privato individuato il diritto di superficie sui terreni di cui nel comma precedente (del presente articolo) e cioè nella misura e per il periodo come determinato nel procedimento di selezione del partner privato. Sulla base del diritto di superficie così acquisito il partner privato otterrà la concessione edilizia per la costruzione della struttura.
Dopo il completamento della costruzione e l'effettiva presa in consegna della struttura il partner pubblico e quello privato stipuleranno un accordo sulla divisione della proprietà di piani nella struttura. La suddivisione della proprietà nei piani sarà specificata nei particolari già nel procedimento di selezione del partner privato.
Il partner pubblico conferirà il lotto fabbricabile per la costruzione della struttura, mentre il partner privato provvederà a reperire i finanziamenti per la realizzazione della stessa. Il partner privato acquisirà la proprietà proporzionale su una parte della nuova struttura, che comprenderà sia la parte di terreno destinato all'edificazione privata come pure la parte della struttura edificata che sarà definita parte privata del progetto. Una quota proporzionale della struttura rimane di proprietà del partner pubblico, vale a dire almeno 300 posti auto, in qualità di parte pubblica del progetto. Altre superfici residenziali e commerciali, che potrebbero eventualmente rientrare a far parte della quota pubblica del progetto, saranno oggetto di ulteriori negoziazioni.
In fase di offerta, come da gara d'appalto, il partner pubblico può accettare anche una diversa modalità di finanziamento del progetto, nel qual caso lo stesso si dimostrasse essere più economico. Saranno a carico del partner privato anche le spese per la realizzazione dell'accesso all'autosilo dal centro di Portorose e il costo di costruzione di una nuova infrastruttura comunale.
La suddivisione del progetto in parte pubblica e quella privata e i contenuti delle attività, che potranno essere svolte nella parte privata della struttura, sono oggetto delle trattative tra il partner pubblico e quello privato nel corso del processo di selezione del partner privato.
In conformità alla suddivisione del progetto in parte pubblica e quella privata, i due partner si assumeranno, ciascuno per la propria parte, i rischi relativi alla gestione e alla manutenzione della struttura realizzata.
Art. 6
(La forma del partenariato pubblico-privato)
In ragione della ripartizione dei rischi tra il partner pubblico e quello privato, e visti i rispettivi conferimenti dei due partner, il progetto viene realizzato sottoforma di un partenariato pubblico-privato, ai sensi dell’art. 27 della Legge PPP, che si esplicita ulteriormente in forma di affidamento di concessione pubblica nell’ambito del detto partenariato pubblico-privato.
Il processo di selezione del partner privato deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della Legge PPP, applicando opportunamente le norme della Legge sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 128/06, e successive modifiche, di seguito Legge AP). Si utilizzerà la procedura di dialogo competitivo.
Il bando di gara è pubblicato sul portale degli Appalti pubblici nella Repubblica di Slovenia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 7
(Fasi della procedura di selezione del partner privato)
Il procedimento di selezione di un partner privato esplicitato in forma di affidamento di concessione pubblica nell’ambito del partenariato pubblico-privato avrà luogo in osservanza delle seguenti fasi:
– nomina di una commissione di esperti per la selezione di un partner privato con la finalità di realizzazione di un partenariato pubblico-privato;
– predisposizione della documentazione di gara e pubblicazione del bando di gara;
– esposizione in visione della documentazione di gara e la consegna del capitolato d’appalto alle parti interessate;
– realizzazione del dialogo competitivo e il riconoscimento delle qualifiche;
– realizzazione dell’apertura delle offerte per la selezione dell’esecutore/appaltatore del partenariato pubblico-privato;
– esame e valutazione delle offerte per la selezione dell’esecutore del partenariato pubblico-privato;
– stesura della relazione della commissione di esperti relativa all'esame e alla valutazione delle offerte;
– emissione di una decisione in merito alla scelta dell’esecutore del partenariato pubblico-privato;
– avviso ai candidati che hanno presentato un'offerta completa, sulla selezione del partner privato;
– stipula del contratto di partenariato pubblico-privato.
Art. 8
(Condizioni cui deve soddisfare il partner privato)
Nel processo di selezione di un partner privato, il partner pubblico deve verificare che il partner privato sia in grado di assumere il ruolo e le funzioni attinenti al partenariato pubblico-privato. Il partner pubblico in questa valutazione verifica le capacità economiche, finanziarie, tecniche e di risorse umane del candidato.
I candidati devono dimostrare di aver l'accesso garantito ai fondi o di disporre di struttura finanziaria necessaria per la realizzazione del partenariato pubblico-privato.
Art. 9
(Criteri per la valutazione delle offerte dei candidati)
I criteri per la selezione del partner privato devono essere determinati secondo le Leggi AP e PPP, nel rispetto dell’evidenza pubblica e trasparenza, mediante lo strumento giuridico dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il partner pubblico deve predisporre i criteri di selezione del partner privato, in modo che il punteggio superiore sia conferito al candidato che offrirà più di 300 posti auto, come parte pubblica del progetto, e una superficie maggiore destinata ai locali residenziali e commerciali, posti nella parte pubblica del progetto.
Art. 10
(Commissione per la predisposizione e l'esecuzione della gara pubblica)
Per la predisposizione e l'esecuzione della gara, la valutazione delle domande pervenute e la stesura di una relazione sulla selezione del partner privato è nominata dal sindaco una commissione di esperti. La commissione di esperti è composta da almeno cinque membri, uno dei quali sarà nominato presidente. Tutti i membri della detta commissione devono essere in possesso di adeguate conoscenze e/o di esperienze che gli consentano la preparazione e l'esecuzione a regola d’arte della gara d’appalto e una valutazione professionale e competente delle proposte ricevute.
I membri della commissione devono soddisfare, all’atto di nomina e nel corso del loro operato in detta commissione, i requisiti di cui nel comma due, dell’art. 52 della Legge PPP, come da loro confermato nella dichiarazione (sotto)scritta.
Le decisioni della commissione sono prese all'unanimità.
La relazione sulla selezione del partner privato è la base per la stesura dell’atto di selezione dell’appaltante nel partenariato pubblico-privato, che viene rilasciato dal Sindaco.
Art. 11
(Inizio e cessazione del partenariato pubblico-privato)
I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di partenariato pubblico-privato sono costituiti nel momento della stipula del contratto sul partenariato pubblico-privato. L’atto di selezione dell’appaltante viene meno qualora il partner privato selezionato non sottoscriva il contratto sulla partnership pubblico-privata entro 60 giorni dalla passata in giudicato di tale atto.
Il partenariato pubblico-privato si estingue con l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di entrambi i partner. Le condizioni e le modalità di risoluzione anticipata del contratto di partenariato pubblico-privato sono determinate dal contratto stesso.
Art. 12
(I rapporti fra il partner pubblico e quello privato)
Gli obblighi del partner pubblico sono i seguenti:
– l'attuazione della procedura di gara e la selezione del partner privato;
– il conferimento del diritto di superficie su terreni previsti per la costruzione a norma del presente atto;
– consegna in luogo di pagamento di una quota proporzionale del terreno sottostante l'edificio in proprietà al partner privato;
– la presa in consegna delle infrastrutture dopo la cessazione del contratto di partenariato pubblico-privato;
– altri obblighi, come concordati nel contratto di partenariato pubblico-privato.
Gli obblighi del partner privato sono innanzitutto:
– costruire la parte pubblica e quella privata della struttura in conformità ai permessi amministrativi acquisti e al cronoprogramma concordato;
– assicurare i completi finanziamenti per la realizzazione della struttura: dalla fase di progettazione alla fase di ottenimento del permesso di agibilità;
– consentire il controllo regolare del funzionamento del partenariato pubblico-privato;
– tenere i libri contabili relativi alla realizzazione del partenariato pubblico-privato con dovuta professionalità e in maniera aggiornata;
– ultimata la costruzione, prendere in consegna in luogo di pagamento, una determinata quota proporzionale del terreno sottostante il fabbricato;
– implementare il partenariato pubblico-privato con la diligenza del buon padre di famiglia, in conformità alle leggi, a regola d’arte, nell'interesse pubblico e in buona fede.
I diritti e gli obblighi dei partner pubblico e privato sono disciplinati dal contratto di partenariato pubblico-privato. Il contratto conterrà disposizioni a che ciascun partner si assuma complessità di rischio facilmente monitorabili. Il partner privato deve innanzitutto assumersi i rischi che derivano dal finanziamento dell'intero progetto della partnership pubblico-privata, i rischi di costruzione e i rischi derivanti dalla stessa. È l’obbligo del partner pubblico invece garantire tramite il contratto di partnership pubblico-privata un’efficace protezione del pubblico interesse.
Art. 13
(Autorizzazione ad operare il procedimento relativo al partenariato pubblico-privato)
Con il presente atto si attribuisce al Sindaco l'autorizzazione alla pubblicazione della gara pubblica, lo svolgimento del processo di selezione del partner privato e la firma dei contratti di partenariato pubblico-privato ed ulteriori adempimenti nell’ambito del procedimento di conclusione e attuazione del partenariato pubblico-privato.
La proposta di contratto di partenariato pubblico-privato e la decisione relativa alla selezione del partner privato devono essere approvate dal Consiglio comunale.
Art. 14
(Valutazione del progetto)
A seguito dell’eventuale risoluzione del partenariato pubblico-privato è redatta una valutazione di progetto, al fine di stabilire se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e se sono stati rispettati gli obblighi delle parti, in quanto derivanti dal contratto di partenariato pubblico-privato.
Art. 15
(La validità dell'atto)
Il presente atto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-307/2011
Pirano, 18 dicembre 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost