Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3424. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje, stran 10320.

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 56. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 18. seji dne 7. 11. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje
1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07 in 9/10) se črta drugi odstavek 4. člena.
2. člen
V 10. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
– »obravnava odzivno poročilo nadzorovanega organa,«.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se črta šesta alineja.
4. člen
V 13. členu se črta drugi odstavek.
5. člen
14. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo: », katerega sestavni del je nadzorni program«.
7. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V letnem programu dela nadzornega odbora se načrtujejo izvedbe nadzorov.«
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik nadzornega odbora lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo nadzornega odbora. Članom nadzornega odbora mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče. Na korespondenčni seji, člani nadzornega odbora ne morejo sprejeti poročila o nadzoru s priporočili in predlogi.
Posamezni sklep je sprejet, če se je zanj opredelila večina članov nadzornega odbora.«
9. člen
23. člen se črta.
10. člen
V 32. členu se črta prvi odstavek.
11. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila o opravljenem nadzoru izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in organizacijsko mogoče.«
12. člen
40. člen se črta.
13. člen
47. člen se črta.
14. člen
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi narave dela in podatkov do katerih nadzorni odbor dostopa, so seje praviloma zaprte za javnost.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi.
»Do sprejema poročila o nadzoru s priporočili in predlogi ta gradiva niso informacija javnega značaja.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2013-90
Trebnje, dne 7. novembra 2013
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Trebnje
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.

AAA Zlata odličnost