Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, stran 9135.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 – Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 – Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12), 4. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, 1/98, 3/99, Uradni list RS, št. 32/07, 54/10 – v nadaljevanju: Odlok) se v četrtem odstavku 2. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– oddelke šole za izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s sedežem v Ajdovščini, Cesta 5. maja 7,«.
2. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja vzgojno-izobraževalni program osnovne šole, prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na območju šolskih okolišev.«.
Tretji odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V oddelke šole za izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se vpisujejo otroci na podlagi odločbe o usmeritvi.«.
3. člen
Spremeni se 9. člen Odloka tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja še naslednje dejavnosti:
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
91.011 Dejavnost knjižnic
56.290 Druga oskrba z jedmi
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
90.010 Umetniško uprizarjanje
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
93.190 Druge športne dejavnosti
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo.
Dejavnosti zavoda iz prvega in drugega odstavka tega člena se opravljajo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.«.
4. člen
10. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja javno veljavne programe sprejete po postopku določenim z zakonom, in sicer: vzgojno-izobraževalni program osnovne šole, prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.«.
5. člen
V tretjem odstavku 14. člena Odloka se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V svet zavoda se izvolijo: štirje predstavniki delavcev matične šole in en predstavnik delavcev podružnične šole oziroma oddelkov šole za izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.«.
6. člen
Sedemnajsta alinea 23. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodje notranje organizacijskih enot;«.
7. člen
Spremeni se 24. člen Odloka tako, da se glasi:
»Vodja notranje organizacijske enote ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo notranje organizacijske enote,
– predlaga ravnatelju program razvoja notranje organizacijske enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje notranje organizacijske enote z učenci, s krajem in krajani, v katerem je notranja organizacijska enota,
– obvešča starše o delu notranje organizacijske enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-19/1996
Ajdovščina, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost