Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2895. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje, stran 8899.

Na podlagi 7. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13), 2. člena Odloka o proračunu MOC za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/13), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 56/13) ter 8., 17., 59. in 63. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. seji dne 24. 9. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih pomoči učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, merila in postopke za dodeljevanja denarnih pomoči učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin iz proračuna Mestne občine Celje ter določa nadzor nad porabo teh sredstev.
(2) V postopku za izvedbo dodeljevanja denarnih pomoči se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za denarne pomoči učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Celje. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za tekoče leto.
3. člen
(namen in cilji)
Namen in cilji tega pravilnika so:
– zagotavljati učencem celjskih osnovnih šol dostopnost do kakovostne in zdrave šolske prehrane, s katero se vpliva na optimalni razvoj učencev;
– razvijanju njihove zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja;
– vzgoja in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja;
– omogočiti učencem iz socialno manj spodbudnih okolij enake možnosti pri doseganju namena in ciljev iz prejšnjih alinej.
4. člen
(šolska prehrana)
Šolska prehrana po tem pravilniku pomeni organizirano prehrano učencev celjskih osnovnih šol v obliki šolskih malic in kosil in se subvencionira na podlagi pravice do denarnih pomoči učencem celjskih osnovnih šol za šolsko prehrano v primerih izrednih družinskih okoliščin.
5. člen
(kriteriji za pridobitev pravice do denarne pomoči)
(1) Kriterij za pridobitev pravice do denarne pomoči iz prejšnjega člena je nastanek izrednih družinskih okoliščin, na katere družina nima vpliva (izguba zaposlitve, trenutna materialna stiska, hujša bolezen, različne vrste nesreč, invalidnost, smrt v družini, nastanek enostarševske družine). Postopek ugotavljanja nastanka in posledic izrednih družinskih okoliščin in razmer je opredeljen v členih 7., 8., 9. in 10. tega pravilnika.
(2) Pravica do denarne pomoči za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščinah na podlagi kriterijev iz tega člena pripada vsakemu posameznemu osnovnošolskemu otroku v družini upravičenca.
6. člen
(vloga za pridobitev pravice do denarne pomoči)
Za pridobitev pravice do predmetne denarne pomoči na podlagi 5. člena tega pravilnika lahko zaprosijo starši, ne glede na višino povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki je razvidna iz veljavne odločbe o otroškem dodatku. Vloga za pridobitev pravice do denarne pomoči je dostopna na spletni strani šole. V vlogi starši opišejo nastanek izrednih družinskih okoliščin ter njihovih posledic, na podlagi katerih bi bil učenec upravičen do denarne pomoči za šolsko prehrano. Obvezna priloga k vlogi je fotokopija veljavne odločbe o otroškem dodatku pristojnega Centar za socialno delo ter dokazila o izrednih okoliščinah, na podlagi katerih se lahko ustrezno odloča o dodelitvi denarne pomoči za šolsko prehrano učenca.
7. člen
(postopek z vlogo)
Vlogo z 5. člena tega pravilnika obravnava in na podlagi predloženih dokazil o njej odloča svetovalni delavec šole, ki jo učenec obiskuje. Šolski svetovalni delavec za reševanje socialne stiske družine starše učenca ob obravnavi vloge usmeri na pristojni Center za socialno delo.
8. člen
(odločanje o vlogah za denarno pomoč učencem za šolsko prehrano)
(1) Postopek obravnave vloge za dodelitev denarne pomoči učencu za subvencioniranje šolske prehrane na prvi stopnji vodi šolski svetovalni delavec.
(2) Rok za odločitev o pridobitvi pravice iz prejšnjega odstavka je osem dni od dneva prejema vloge s strani šole.
(3) Sklepe o dodelitvi denarnih pomoči izda ravnatelj osnovne šole, ki jo obiskuje učenec.
9. člen
(veljavnost sklepov o subvencioniranju šolske prehrane)
(1) Denarna pomoč se v primeru upravičenosti dodeli z dnem oddaje vloge šoli.
(2) Učenci, katerih vloge so bile oddane skladno s 6. členom tega pravilnika, imajo v primeru odobritve pravico do pomoči največ trikrat zaporedoma.
(3) Upravičenost do pomoči preneha po treh mesecih oziroma prej, če s pomočjo pristojnega centra za socialno delo ali na kak drug način pride do ureditve razmer, ki so bile podlaga za podelitev pomoči.
10. člen
(varstvo pravic)
Zoper sklep prve stopnje o dodelitvi denarne pomoči iz 8. člena tega pravilnika je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Celje v roku osem dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan v roku petnajst dni od njenega prejema.
11. člen
(izplačilo sredstev)
(1) Šola najkasneje do petega dne v mesecu Mestni občini Celje v obliki zahtevka za izplačilo sredstev posreduje število realiziranih odobrenih denarnih pomoči za šolsko prehrano za pretekli mesec.
(2) Na podlagi prejema zahtevka iz prejšnjega odstavka Mestna občina Celje na TRR šole nakaže namenska sredstva za denarne pomoči za šolsko prehrano.
12. člen
(uskladitev pravil šolske prehrane)
Šola uskladi obstoječa pravila šolske prehrane z določbami tega pravilnika v roku dveh mesecev od dneva uveljavitve tega pravilnika.
13. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev za denarne pomoči učencem celjskih osnovnih šol za šolsko prehrano opravlja občinski upravni organ, pristojen za družbene dejavnosti.
(2) V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih na podlagi določb tega pravilnika, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve sredstev.
II. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-13/2013
Celje, dne 24. septembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti