Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 1265.

Na podlagi 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 30. 1. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 6/12, 14/12) (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 1. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Kranjske vrtce, v vrtce pri osnovnih šolah in vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.«
2. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Za vpis otrok v vrtec se uvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtec. V ta namen Mestna občina Kranj vzpostavi enoten informacijski sistem Mestne občine Kranj za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem). Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v marcu za naslednje šolsko leto. Enoten vpis novincev v vrtec med vrtci uskladi organ Mestne občine Kranj, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojen organ).
Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in po postopku, ki je določen s tem pravilnikom.«
3. člen
Za 6. členom pravilnika se doda 6.a člen, ki se glasi:
»Pred objavo letnega javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto se praviloma v februarju za novo šolsko leto opravijo prerazporeditve že vključenih otrok v vrtce na območju Mestne občine Kranj med vrtci na območju Mestne občine Kranj. Že vključen otrok se lahko prerazporedi v drug vrtec, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– želena enota vrtca je v šolskem okolišu otrokovega stalnega oziroma začasnega (velja za tujce) prebivališča. V primeru, da v šolskem okolišu otrokovega stalnega oziroma začasnega (velja za tujce) prebivališča ni ustrezne enote vrtca, velja enako, če starši prosijo za prerazporeditev že vključenega otroka v katerikoli šolski okoliš, kjer je ustrezna enota,
– v vrtcu, v katerega je vključen, ima poravnane vse finančne obveznosti,
– želeni vrtec ima prosto mesto v oddelku, ki ustreza otrokovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program.
Obvestilo o možnosti prerazporeditve že vključenega otroka v drug vrtec se objavi na oglasni deski posameznega vrtca skupaj z rokom za oddajo vloge. Vloge za prerazporeditev že vključenih otrok se obravnavajo po vrstnem redu prejema. Vrtci morajo obravnavati vloge in sprejeti odločitve najkasneje v štirinajstih dneh po poteku roka za oddajo vloge za prerazporeditev otroka.
Vrtec, ki sprejme že vključenega otroka za naslednje šolsko leto, mora o tem obvestiti vrtec, v katerega je otrok trenutno vključen in starše otroka. Vrtec staršem sprejetih otrok hkrati z obvestilom pošlje v podpis pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka. V primeru, da vrtec odkloni otroka, ki se želi vključiti v njihov vrtec, o tem obvesti starše in navede razloge za odklonitev.«
4. člen
V 9. člen pravilnika se spremeni prvi odstavek in se po novem glasi:
»Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: vlagatelj) vpišejo otroka tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h kateremu morajo biti priloženi zahtevani dokazi.«
5. člen
V 10. členu pravilnika se spremenita drugi in tretji odstavek in se po novem glasita:
»Vlagatelj na vlogi navede vrtec in v okviru tega vrtca enoto, v katero želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire), in v ta vrtec odda vlogo.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec in v okviru tega vrtca do tri enote (v nadaljevanju: vrtec druge izbire) in tretji vrtec in v okviru tega vrtca do tri enote (v nadaljevanju: vrtec tretje izbire), v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire oziroma druge izbire.«
6. člen
V 11. členu pravilnika se črta besedilo »(v primeru odprtja novega oddelka)«. Nadalje se namesto besede »starše« zapiše beseda »vlagatelja«.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena pravilnika se za besedo »ravnatelj« doda besedilo »oziroma direktor vrtca«. V drugem odstavku se beseda »starše« nadomesti z besedo »vlagatelja«.
8. člen
V besedilu 13. člena pravilnika se besedilo »starši oddajo« nadomesti z besedilom »vlagatelj odda«, prva beseda »starše« se nadomesti z besedo »vlagatelja« in pa besedilo »starši pridejo« se nadomesti z besedilom »vlagatelj pride«.
9. člen
V 15. členu pravilnika se dopolnita druga in tretja alineja prvega odstavka, in sicer se po novem glasita:
»– predstavnik ustanovitelja oziroma občine koncedentke in njegov namestnik, ki ju imenuje župan,
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca in njegov namestnik, ki ju imenuje ravnatelj oziroma direktor vrtca.«
V drugem odstavku se za besedno zvezo »ravnatelj vrtca« doda besedilo »oziroma direktor vrtca«.
V četrtem odstavku se za besedo »ravnatelj« doda besedilo »oziroma direktor«.
10. člen
V 24. členu pravilnika se v prvem odstavku za besedno zvezo »so starši navedli ta vrtec« doda beseda »/enoto«. Za zadnjim stavkom prvega odstavka se doda stavek: »V primeru, da starši 3 x zavrnejo vključitev otroka v vrtec, uvrščenega na centralni čakalni seznam, vrtci do konca šolskega leta, za katerega je oblikovan centralni čakalni seznam, niso več dolžni pozivati staršev k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec.«
11. člen
Spremeni se prvi odstavek 28. člena in se po novem glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|Zap.  |   |Kriteriji               | Št  |
|št.  |   |                    | . čk |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|    |   |Prebivališče (upošteva se ena izmed  |    |
|    |   |variant)                |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|1.   |a)  |Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev| 100  |
|    |   |stalno prebivališče na območju Mestne |    |
|    |   |občine Kranj, pri čemer mora imeti vsaj|    |
|    |   |eden od staršev eno leto pred oddajo  |    |
|    |   |vloge stalno prebivališče na območju  |    |
|    |   |Mestne občine Kranj.          |    |
|    |   |Izjemoma je lahko doba stalnega    |    |
|    |   |bivališča na območju Mestne občine   |    |
|    |b)  |Kranj na dan oddaje vloge krajša od  | 100  |
|    |   |enega leta v primeru, da se je eden od|    |
|    |   |staršev v tem obdobju zaposlil na   |    |
|    |   |območju Mestne občine Kranj, ali v   |    |
|    |   |primeru, da so starši v tem obdobju  |    |
|    |   |kupili stanovanje oziroma stanovanjsko |    |
|    |   |hišo na območju Mestne občine Kranj (na|    |
|    |   |podlagi dokazila).           |    |
|    |   |Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od |    |
|    |   |staršev začasno prebivališče na območju|    |
|    |   |Mestne občine Kranj, in je vsaj eden od|    |
|    |   |staršev zavezanec za dohodnino v    |    |
|    |   |Republiki Sloveniji, pri čemer mora  |    |
|    |   |imeti vsaj eden od staršev eno leto  |    |
|    |   |pred oddajo vloge začasno prebivališče |    |
|    |   |na območju Mestne občine Kranj.    |    |
|    |   |Izjemoma je lahko doba začasnega    |    |
|    |   |bivališča na območju Mestne občine   |    |
|    |   |Kranj krajša od enega leta v primeru, |    |
|    |   |da se je eden od staršev v tem obdobju|    |
|    |   |zaposlil na območju Mestne občine   |    |
|    |   |Kranj, ali v primeru, da so starši v  |    |
|    |   |tem obdobju kupili stanovanje oziroma |    |
|    |   |stanovanjsko hišo na območju Mestne  |    |
|    |   |občine Kranj (na podlagi dokazila).  |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|2.   |   |Otrok, ki ima skupaj vsaj z enim od  |  40  |
|    |   |staršev stalno prebivališče na območju |    |
|    |   |krajevne skupnosti Čirče oziroma    |    |
|    |   |Trstenik in starši otroka vpisujejo v |    |
|    |   |enoto na tem območju, pri čemer mora  |    |
|    |   |imeti vsaj eden od staršev eno leto  |    |
|    |   |pred oddajo vloge stalno prebivališče |    |
|    |   |na območju krajevne skupnosti Čirče  |    |
|    |   |oziroma Trstenik.           |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|3.   |   |Oba starša oziroma eden od staršev v  |  60  |
|    |   |primeru enostarševske družine imata/ima|    |
|    |   |na dan oddaje vloge enega izmed    |    |
|    |   |naslednjih statusov: zaposlen, študent,|    |
|    |   |volonter – pripravnik (na podlagi   |    |
|    |   |dokazila).               |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|4.   |   |Dlje časa trajajoča težja bolezen v  |  10  |
|    |   |družini, invalidnost oziroma druga   |    |
|    |   |specifikacija (na podlagi potrdila   |    |
|    |   |pristojne službe).           |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|5.   |   |Otrok, ki je bil na dan oddaje vloge  |  12  |
|    |   |uvrščen na centralni čakalni seznam.  |    |
|    |   |Pri vpisu otrok v vrtec za šolsko leto |    |
|    |   |2014/2015 in naprej se upošteva: Otrok,|    |
|    |   |ki je bil na dan oddaje vloge uvrščen |    |
|    |   |na centralni čakalni seznam, pa mu med |    |
|    |   |šolskim letom ni bilo ponujeno mesto v |    |
|    |   |vrtcu.                 |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|6.   |   |Vpis več otrok (upošteva se ena izmed |    |
|    |   |variant)                |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|    |a)  |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati|  7  |
|    |   |vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali |    |
|    |   |več otrok. Ta kriterij velja tudi, ko |    |
|    |   |je v vrtec oziroma v šolo kjer deluje |    |
|    |   |enota vrtca že vključen otrok iz iste |    |
|    |   |družine.                |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|    |b)  |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati|  12  |
|    |   |vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati|    |
|    |   |rojenih otrok (dvojčki, trojčki).   |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
|7.   |   |Otrok, katerega eden od staršev je   | 100  |
|    |   |zaposlen v podjetju oziroma je to   |    |
|    |   |podjetje član podjetja, ki se nahaja na|    |
|    |   |isti lokaciji kot podjetje, ki je del |    |
|    |   |svojih prostorov uredil za izvajanje  |    |
|    |   |predšolske vzgoje, in starši otroka  |    |
|    |   |vpisujejo v to enoto vrtca.      |    |
+-------+------+---------------------------------------+--------+
Prehodne in končne določbe
12. člen
Spremembi 5. in 11. člena tega pravilnika se začneta uporabljati pri vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2013/2014 in naprej.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-55/2012-14-(47/09)
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost