Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2510. Zakon o davku od srečk (ZDavS), stran 7632.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o davku od srečk (ZDavS)
Razglašam Zakon o davku od srečk (ZDavS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-2
Ljubljana, dne 26. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DAVKU OD SREČK (ZDavS)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od srečk.
(2) Kot srečka se po tem zakonu šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasičnih igrah na srečo.
2. člen
(pripadnost davka)
Prihodki od davka od srečk (v nadaljnjem besedilu: davek) pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
(predmet obdavčitve)
Z davkom so obdavčene vse srečke, razen tistih, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Republike Slovenije v sklopu občasnega prirejanja klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje lastne dejavnosti.
4. člen
(davčni zavezanec)
Zavezanec ali zavezanka za obračunavanje in plačilo davka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je prireditelj klasičnih iger na srečo z ustrezno koncesijo.
5. člen
(nastanek davčne obveznosti)
Davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec prejme plačilo za srečko. Če je srečka izročena brezplačno, davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec izroči srečko drugi osebi.
6. člen
(davčna osnova)
Osnova za obračun davka je prodajna cena srečke, ki ne vključuje tega davka.
7. člen
(davčna stopnja)
(1) Davek se plača po stopnji 10 % od davčne osnove.
(2) Pri izračunu zneska davka, ki je vsebovan v prodajni ceni srečke, se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se izračuna na naslednji način:
preračunana davčna stopnja = (stopnja davka x 100) / (100 + stopnja davka)
(3) Preračunana stopnja 10 % znaša 9,09 %.
8. člen
(obračun in plačevanje davka)
(1) Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.
(2) Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek.
(3) Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
(4) Iz obračuna davka morajo biti razvidni vsi podatki, potrebni za obračun davka in identifikacijo zavezanca (firma, sedež ali poslovni naslov in davčna številka), za račun katerega je predložen obračun, predvsem pa morajo biti razvidni podatki o:
– obdobju, za katero se obračunava in plačuje davek,
– seštevku davčnih osnov za obdobje, za katero se obračunava in plačuje davek,
– davčni stopnji in
– znesku obračunanega davka.
(5) Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati v 30 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračun.
9. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 4.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek davčni zavezanec, ki je pravna oseba, če:
– ne ugotovi davčne osnove v skladu s 6. členom tega zakona,
– ne obračuna davka in ne sestavi ter ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega zakona,
– ne plača obračunanega davka v roku iz petega odstavka 8. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki je pravna oseba.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko davčni organ v hitrem postopku o prekršku izreče globo v višini znotraj razpona, ki je predpisan v prvem in drugem odstavku tega člena.
10. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določeni s tem zakonom, se uporabljata zakona, ki urejata davčni postopek in davčno službo.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prvi obračun davka)
(1) Davčni zavezanci prvič obračunajo davek po tem zakonu za drugi mesec, ki sledi mesecu, v katerem je bil zakon uveljavljen.
(2) Ta davek se ne obračuna in ne plača za srečke iz serij ali krogov posamezne igre na srečo, ki bodo v prodaji na dan začetka obveznosti obračunavanja davka po tem zakonu in katerih rok prodaje se bo iztekel po začetku obveznosti obračunavanja davka po tem zakonu.
12. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-06/13-1/36
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EPA 1280-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti