Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2414. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina, stran 6894.

Na podlagi določil 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 33. člena Energetskega zakona (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 22/10, 37/11 Odl. US, 10/12, 94/12) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 8. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina
1. člen
V 4. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/1996, 19/1997, Uradni list RS, št. 91/11), se besedilo 14. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»daljinsko ogrevanje,«.
2. člen
Deveta alineja prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– objekti, naprave in omrežja za distribucijo toplote,«.
3. člen
V 7. členu se iz besedila 3. točke prvega odstavka črta številka »14.,«.
Za 4. točko se pred piko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. dejavnosti iz 14. točke opravlja občinsko javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina«.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353/01-4/96
Ajdovščina, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost