Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2356. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«, stran 6840.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«
Št. 354-130/2013
Koper, dne 11. julija 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/02 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 11. julija 2013 sprejel
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta izgradnje komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Mestna občina Koper. Zasebni partner je ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, izbranih po predvidenem postopku kot izvajalec projekta v javno-zasebnem partnerstvu.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Mestna občina Koper skladno z določili prve, tretje, enajste in trinajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) v povezavi z Načrtom razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2013–2016 s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izgradnjo projekta.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je komunalna ureditev območja opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«.
Komunalna ureditev obsega:
– izgradnjo prometne infrastrukture,
– izgradnjo vodovodnega omrežja,
– izgradnjo fekalne kanalizacije,
– izgradnjo meteorne kanalizacije,
– izgradnjo javne razsvetljave in
– izvedbo zunanje ureditve.
4. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner zasebnemu partnerju omogočil izvedbo gradbenih del na nepremičninah javnega partnerja v obsegu in za obdobje, kot bo opredeljeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni gradnji bo zasebni partner zgrajeno infrastrukturo predal v last javnemu partnerju.
V zameno za zgrajeno infrastrukturo bo javni partner zasebnemu partnerju izročil v last del poslovnih površin v večnamenskem objektu z olimpijskim bazenom. Površine, ki jih bo pridobil zasebni partner, bodo opredeljene v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner se zaveže na zasebnega partnerja po zaključeni gradnji prenesti del poslovnih površin v večnamenskem objektu z olimpijskim bazenom.
Javni partner zagotavlja projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za celoten projekt, opredeljen v tretjem členu tega akta.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznost izgradnje celotnega projekta skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo opredeljen v postopku izbire zasebnega partnerja.
Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti tudi financiranje projekta in pridobiti ustrezno upravno dovoljenje, potrebno za prevzem in delovanje zgrajenih objektov.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno partnerstvo v skladu s 27. členom ZJZP izvede v obliki javnonaročniškega razmerja.
IV. POSTOPEK IZBIRE ZASEBNEGA PARTNERJA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
8. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v odprtem postopku.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem listu RS ter na spletni strani Mestne občine Koper.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljena lastna sredstva ali dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
V. POOBLASTILO
11. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
VI. STROKOVNA KOMISIJA
12. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav oziroma ponudb ter za pripravo strokovnega poročila, župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja iz drugega odstavka 52. člena ZJZP. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro zasebnega partnerja.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire zasebnega partnerja, ki ga izda župan.
VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
13. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 30 dni od njegove pravnomočnosti.
14. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti partnerjev oziroma s potekom pogodbenega roka. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
15. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganje izgradnje komunalne opreme.
V pogodbi se opredeli pravica nadzora javnega partnerja, dolžnost poročanja zasebnega partnerja, ter pogoji in način predčasnega prenehanja javno-zasebnega partnerstva.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
IX. NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
(način financiranja)
Financiranje izgradnje ter predaje komunalne infrastrukture javnemu partnerju bo v celoti prevzel zasebni partner.
X. NADZOR
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in občinski svet.
18. člen
(veljavnost akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-130/2013
Koper, dne 11. julija 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L’ A T T O
di partenariato pubblico-privato privato finalizzato alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale “Struttura polifunzionale con piscina olimpionica”
N. 354-130/2013
Capodistria, 11 luglio 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta ufficiale della RS, n. 127/06, nel seguito: LPPP) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/02 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 11 luglio 2013, ha accolto il seguente
A T T O
di partenariato pubblico-privato privato finalizzato alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale “Struttura polifunzionale con piscina olimpionica”
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(contenuto)
Il presente atto ha come oggetto la constatazione della sussistenza di interesse pubblico nella contrazione di un rapporto di partenariato pubblico-privato riferito alla realizzazione del progetto finalizzato alla costruzione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale “Struttura polifunzionale con piscina olimpionica” (nel seguito: progetto) mediante una delle forme di partenariato, definite dalla legge che disciplina tale ambito. Il presente atto definisce inoltre l’oggetto, i diritti e gli obblighi del partner pubblico e privato, la procedura di selezione del medesimo e le modalità di finanziamento del progetto.
Il partner pubblico è il Comune città di Capodistria. Il partner privato è una o più persone fisiche o giuridiche, scelte in qualità di esecutori del progetto secondo la procedura prevista.
II CONTENUTO E OGGETTO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Articolo 2
(interesse pubblico)
Il Comune città di Capodistria decide mediante il presente atto che, in conformità con le disposizioni dagli alinea primo, terzo, undicesimo e tredicesimo del secondo comma dell’articolo 21 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – Legge sul bilanciamento delle finanze pubbliche) ed in relazione al Piano dei programmi di sviluppo del Comune città di Capodistria per il periodo 2013–2016, sussiste l’interesse pubblico nell’attuazione del progetto.
La maniera più efficace ed economica per soddisfare l’interesse pubblico è la stipulazione di un contratto di partenariato pubblico-privato.
Articolo 3
(oggetto)
L’oggetto del partenariato pubblico-privato consiste nella realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato “struttura polifunzionale con piscina olimpionica”.
Le opere d’urbanizzazione primaria sono le seguenti:
– costruzione dell’infrastruttura viaria,
– costruzione della rete idrica,
– costruzione della fognatura delle acque reflue,
– costruzione della fognatura meteorica,
– costruzione dell’illuminazione pubblica e
– sistemazione degli spazi esterni.
Articolo 4
(realizzazione del progetto)
Al fine di realizzare il progetto, il partner pubblico consentirà al partner privato di eseguire i lavori sugli immobili di proprietà del detto partner pubblico, nella misura e nei termini che verranno definiti nel procedimento di selezione del partner privato. A lavori conclusi, il partner privato cederà in proprietà al partner pubblico l’infrastruttura costruita.
Il partner pubblico contraccambierà il partner privato per l’infrastruttura costruita, cedendogli in proprietà parte degli spazi della struttura polifunzionale con piscina olimpionica. Gli spazi che saranno destinati al partner privato saranno definiti nel contratto di partenariato pubblico-privato.
Articolo 5
(obblighi del partner pubblico)
A lavori conclusi, il partner pubblico s’impegna a cedere in proprietà al partner privato parte degli spazi della struttura polifunzionale con piscina olimpionica.
Il partner pubblico assicura la documentazione progettuale e la concessione edilizia per l’intero progetto di cui all’articolo 3 del presente atto.
Articolo 6
(obblighi del partner privato)
Il partner privato assume l’obbligo di costruire tutto quello che è previsto dal progetto, in conformità con i permessi amministrativi vigenti e nel rispetto delle scadenze, definite nel procedimento di selezione del partner privato.
Il partner privato dovrà garantire tutti i fondi necessari per il finanziamento del progetto; egli dovrà ottenere inoltre tutti i permessi amministrativi necessari per acquisire ed abilitare gli edificati costruiti.
III FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Articolo 7
(forma di partenariato pubblico-privato)
Tenendo conto del contenuto e della natura del progetto, come pure della portata dei rischi e delle partecipazioni dei partner al medesimo, il partenariato pubblico-privato viene eseguito, in conformità con l'articolo 27 della LPPP, per il tramite di un rapporto di appalto pubblico.
IV PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ESECUTORE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E CONDIZIONI E CRITERI PER LA SELEZIONE
Articolo 8
(procedura di selezione)
Il partner privato viene selezionato in virtù di un bando di gara pubblico a procedura aperta.
Il bando di gara pubblico viene pubblicato sul Portale degli appalti pubblici della Repubblica di Slovenia e nella Gazzetta ufficiale della RS, nonché sul sito web del Comune città di Capodistria.
Durante la procedura di selezione, il partner pubblico deve valutare i candidati in maniera trasparente e paritaria.
Articolo 9
(condizioni per la selezione del partner privato)
Durante la procedura di selezione, il partner pubblico deve valutare la capacità economica, finanziaria e professionale del candidato; egli deve verificare inoltre se dispone di un numero adeguato di dipendenti in grado di svolgere gli obblighi derivanti dal rapporto di partenariato pubblico-privato.
Nella procedura di selezione i candidati devono dimostrare di avere sufficienti referenze in materia e di disporre o di avere accesso ai fondi necessari per la realizzazione dell’intero progetto di partenariato privato-pubblico.
Articolo 10
(criteri per la selezione del partner)
Il partner pubblico deve stabilire dei criteri chiari e trasparenti sulla base dei quali sarà possibile scegliere il candidato economicamente più vantaggioso.
V DELEGA
Articolo 11
(delega)
Si delega il sindaco ad attuare la procedura di selezione del partner privato, la selezione dell’esecutore del partenariato pubblico-privato, la sottoscrizione del contratto di partenariato pubblico-privato e tutte le altre pratiche relative al procedimento di stipulazione ed effettuazione del rapporto di partenariato pubblico-privato.
VI COMMISSIONE TECNICA
Articolo 12
(commissione tecnica)
Si nomina una commissione tecnica tenuta a predisporre e realizzare il bando di gara pubblico, l’esame e la valutazione delle domande ovvero offerte, come pure la stesura della relazione tecnica.
La commissione deve essere composta dal presidente e da almeno altri due membri. Tutti i membri della commissione devono avere almeno un'istruzione superiore e 5 anni di esperienza nel settore, in modo da poter garantire un lavoro professionale e tecnico.
Il presidente e i tutti gli altri membri devono essere idonei alle condizioni del quinto comma dell’articolo 52 della LPPP; l’adempimento dei requisiti viene attestato mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di cui all’articolo 52 della LPPP. Se si constata che uno dei membri non è idoneo alle condizioni della precedente frase, egli deve essere dimesso dalla commissione; il membro dimesso deve essere immediatamente sostituito da un sostituto.
La commissione tecnica può avvalersi nella procedura di realizzazione ed attuazione del bando di gara pubblico dell’aiuto e della consulenza tecnico-professionale degli uffici tecnici operativi presso il partner pubblico o di esperti esterni. Possono essere membri della commissione anche esperti esterni indipendenti che dispongono di conoscenze specifiche utili per un’ottimale selezione del partner privato.
La relazione rappresenta la base in virtù della quale si predispone l’atto di selezione del partner pubblico-privato che viene emesso dal sindaco.
VII ISTITUZIONE E CESSAZIONE DEL PARTENARIATO
Articolo 13
(istituzione)
I diritti e i doveri derivanti dal rapporto di partenariato pubblico-privato, scaturiscono a decorrere dalla stipulazione del contratto di partenariato pubblico-privato. L’atto di selezione cessa di valere, qualora il partner privato selezionato non sottoscriva il contratto di partenariato pubblico-privato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
Articolo 14
(cessazione)
Il rapporto di partenariato pubblico-privato cessa in seguito all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dei partner ovvero alla scadenza del periodo contrattuale. Le condizioni e le modalità riguardanti una cessazione anticipata del rapporto di partenariato pubblico-privato vengono definite nel contratto.
VIII RAPPORTO TRA PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO
Articolo 15
(diritti e doveri dei partner)
I diritti e i doveri del partner privato e di quello pubblico sono definiti nel contratto di partenariato pubblico-privato. Il contratto deve essere stipulato in modo da garantire un’esecuzione proporzionata di tale partenariato; esso deve inoltre prevedere che ciascuno dei partner si assuma i rischi che meglio riesce a gestire. Il partner privato deve accollarsi in primo luogo i rischi derivanti dal finanziamento complessivo del progetto di partenariato pubblico-privato, come pure i rischi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
Nel contratto si definisce il diritto di esercizio di vigilanza detenuto dal partner pubblico, come pure l’obbligo di relazionamento del partner privato e le condizione e modalità di cessazione anticipata del rapporto di partenariato pubblico-privato.
Mediante il contratto di partenariato pubblico-privato, il partner pubblico si assume l’obbligo di elaborare i meccanismi dediti ad assicurare l’effettiva tutela dell’interesse pubblico.
IX MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Articolo 16
(modalità di finanziamento)
Il finanziamento della costruzione, come pure il trasferimento delle opere d’urbanizzazione al partner pubblico, saranno interamente a carico del partner privato.
X VIGILANZA
Articolo 17
(vigilanza)
La vigilanza sull’attuazione del partenariato pubblico-privato viene svolta dal sindaco e dal consiglio comunale.
Articolo 18
(entrata in vigore)
Tale atto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-130/2013
Capodistria, 11 luglio 2013
Il sindaco
Comune città Capodistria
Boris Popovič m.p.