Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2336. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode, stran 6800.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A TU T A
Občine Medvode
1. člen
V Statutu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 69/04, 86/05 in 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni naslov poglavja II. tako, da se glasi: »OŽJI DELI OBČINE«.
Črtajo se 4., 5., 6. in 7. člen.
2. člen
V 9. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost Medvode – center obsega naslednji del naselja Medvode:
Arharjeva ulica, severovzhodni del Barletove ceste do železniške proge, Cesta komandanta staneta, Cesta na Senico, Cesta na Svetje, Cesta ob Sori, Cesta talcev, Čarmanova ulica, Čelesnikova ulica, Dimčeva ulica, Donova cesta, Finžgarjeva ulica, Gorenjska cesta, Grajzerjeva ulica, Jamnikova ulica, Kebetova ulica, Klanska ulica, Kržišnikova ulica, Kuraltova ulica, Ostrovrharjeva ulica, Medvoška cesta, Podvizova ulica, Seškova cesta, Šetinova ulica, Šlosarjeva ulica, Šmalčeva ulica, Štalčeva ulica, Tehovnikova ulica, Trampuževa ulica, Turkova ulica, Ulica Ivanke Ovijač, Ulica k studencu, Ulica ob gozdu, Ulica Simona Jenka, Višnarjeva ulica, Zbiljska cesta, Žontarjeva ulica.«
V 9. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost Preska – Žlebe obsega del Barletove ceste – jugozahodno od železniške proge, Bečanova ulica, Bergantova cesta, Bernikova ulica, Bizantova cesta, Bogatajeva ulica, Cesta ob železnici, Cesta v Bonovec, Cesta v Žlebe, Dobnikarjeva ulica, Hrastarjeva ulica, Iztokova ulica, Kalanova ulica, Kurirska cesta, Na Čerenu, Preška cesta, Škofjeloška cesta, Trilerjeva ulica in naselje Žlebe. «
V 9. členu se spremeni sedmi odstavek, tako da se glasi:
»Krajevna skupnost Katarina obsega naselja: Topol pri Medvodah, Brezovica pri Medvodah in Belo.«
V 9. členu se dvanajsti odstavek spremeni, tako da se glasi:
»V primeru, da krajevna skupnost obsega celo naselje, so meje naselja tudi meje krajevne skupnosti.«
3. člen
10. člen se črta.
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Krajevne skupnosti kot ožji deli Občine Medvode so pravne osebe javnega prava.
Krajevne skupnosti zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovarja občina.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine.
Vaške skupnosti niso pravne osebe.«
5. člen
V 11. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Krajevne skupnosti opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce. Na krajevne skupnosti se z odlokom prenesejo zadeve, ki se nanašajo na:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.
Občinski svet podrobneje določi pristojnosti krajevnih in vaških skupnosti z odlokom, s katerim uredi tudi druga vprašanja glede delovanja krajevnih in vaških skupnosti.«
6. člen
13., 14. in 15. člen se črtajo.
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.«
8. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi skrbi za izvedbo volitev, referendumov in drugih neposrednih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.«
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima:
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– komisijo za priznanja,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– štab in enote civilne zaščite.«
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina ima še druge komisije ali odbore, ki jih ustanovi z odlokom ali sklepom občinskega sveta.«
9. člen
V drugem odstavku 23. člena se besedilo: »vseh zainteresiranih sredstev obveščanja.« nadomesti z besedilom: »vseh zainteresiranih medijev.«
10. člen
V drugem odstavku 25. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine«
peta, osma in deveta alinea se črtajo.
Za 11. členom se doda nova predzadnja alineja, ki se glasi:
»imenuje predstavnike občine v svete javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina«.
11. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.«
12. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
13. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat:« nadomesti z besedilom: »Članu občinskega sveta, županu in podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat:«.
V prvem odstavku 31. člena se črta zadnja alinea.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko je o svojem odstopu pisno obvestil občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.«
Tretji odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisije in odbori imajo predsednika in od štiri do osem članov. Število članov komisij in odborov se določi s sklepom o ustanovitvi ali imenovanju na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Delovno telo ima namestnika predsednika, ki ga izvoli izmed članov. Namestnik predsednika delovnega telesa nadomešča predsednika.«
Naslednji odstavki se preštevilčijo.
Peti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija ali odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov. Odločitve sprejema z večino vseh članov.«
15. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava in daje občinskemu svetu predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji, volitvami in imenovanji,
– določi listo kandidatov za imenovanje nadzornega odbora,
– določi listo kandidatov za imenovanje predsednika in članov delovnega telesa občinskega sveta in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu predlaga predstavnike ustanovitelja v svete javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina,
– obravnava predloge svetov javnih zavodov katerih ustanovitelj je občina in javnih podjetij za imenovanje ravnateljev ali direktorjev ter izdaja mnenja h kandidaturam, če občinski svet v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja,
– v skladu z zakoni in predpisi predlaga občinskemu svetu odločitve v zvezi s plačami, sejninami in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles,
– opravlja tudi druge naloge, ki jih določi občinski svet.
Pri imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinski svet dolžan upoštevati volilni rezultat, tako da se na kandidatno listo določi člane sveta – predstavnike svetniških skupin, ki so dobile največ glasov.«
16. člen
V 54. členu se doda nova predzadnja alineja:
»– potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta,«
17. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
18. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«
V 58. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov opravlja funkcijo župana tisti podžupan, ki ga določi župan, razen, če je podžupan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo podžupana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
V 58. členu se spremeni četrti odstavek, tako, da se glasi:
»V soglasju z županom se podžupan lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
19. člen
V 60. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg primerov, ki so določeni v 31. členu tega statuta, podžupanu preneha mandat podžupana tudi, če ga župan razreši.«
20. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat za predsednika in člana nadzornega odbora mora poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba po pred bolonjskih študijskih programih ali magistrska 2. stopenjska izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno-računovodskem, tehničnem, ekonomskem ali pravnem področju.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta pred določitvijo liste kandidatov za imenovanje nadzornega odbora posreduje javnosti poziv, da ta predlaga kandidate za člane nadzornega odbora občine. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta določi list kandidatov za člane nadzornega odbora izmed predlaganih občanov.«
21. člen
Tretji odstavek 63. člena se črta.
V četrtem odstavku se besedo »delavci« nadomesti z besedama: »javni uslužbenci«.
V šestem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Za razrešitev je pristojen občinski svet na predlog nadzornega odbora.«
22. člen
Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:
»Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan v roku 60 dni od imenovanja članov nadzornega odbora. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov vseh članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Medvodah. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor pri izdaji dokumentov uporablja žig občine.«
23. člen
V 64. členu se drugi odstavek črta.
24. člen
V 65. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov ter drugih porabnikov proračunskih sredstev ter letni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom in dopolnitvami programa seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.«
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca februarja koledarskega leta za preteklo leto.
»Nadzorni odbor, župan in občinski svet so dolžni medsebojno sodelovati.«
25. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
»Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«
26. člen
V tretjem odstavku 72. člena se na koncu doda besedilo: »Župan je dolžan sklicati zbor občanov v roku 30 dni od prejete zahteve.«
27. člen
V prvem odstavku 73. člena se črta stavek: »Kolikor se zbora volivcev ne udeleži 5 % volivcev, sklicatelj odloži začetek zbora za 30 minut in nato prične z zborom.«
28. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor občanov v krajevni, vaški skupnosti ali naselju, ki ga skliče predsednik sveta krajevne skupnosti ali predsednik vaške skupnosti, je sklepčen, če se ga udeleži najmanj 5 % volivcev s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški skupnosti ali naselju.
Zbor občanov v krajevni, vaški skupnosti ali naselju, ki ga skliče predsednik sveta krajevne skupnosti ali predsednik vaške skupnosti, razpravlja in daje svetu krajevne oziroma vaške skupnosti mnenja ter priporočila o zadevah, ki jih ureja oziroma opravlja krajevna oziroma vaška skupnost.
Odločitev zbora občanov iz tega člena je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.«
29. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvedbo zbora občanov, ki ga skliče župan, skrbijo občinski volilni organi.
Za izvedbo zbora občanov, ki ga skliče predsednik sveta krajevne skupnosti ali predsednik vaške skupnosti, skrbijo organi krajevne skupnosti.«
30. člen
V 89. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.«
31. člen
Za 95. členom se doda nov 95.a člen, ki se glasi:
»Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.«
32. člen
V 96. členu se v prvem odstavku črta šesta alinea.
33. člen
Črta se poglavje VIII. Urejanje prostora.
34. člen
V 112. členu se črtajo četrti, šesti in sedmi odstavek.
35. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O prodaji in nakupu finančnih naložb v javna podjetja odloča občinski svet z večino vseh članov občinskega sveta.
Ravnanje s stvarnim premoženjem občine (nepremičnine in premičnine) ureja zakon.«
36. člen
Drugi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nepremično premoženje se lahko pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti občine glede na koristi.«
37. člen
V 115. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.«
38. člen
V 119. členu se na koncu četrtega odstavka doda besedilo: »in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.«
39. člen
V drugem odstavku 124. člena se številka: »0,5 % »nadomesti s številko: »1,5«.
40. člen
Za 127. členom se doda nov 127.a člen, ki se glasi:
»Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne javne uslužbence občinske uprave.
Župan posreduje poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta članom občinskega sveta v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.«
41. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.«
42. člen
152. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.«
43. člen
153. člen se črta.
44. člen
154. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor.«
45. člen
155. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah in obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi organi položaj stranke, če so s temi akti neposredno prizadete njene pravice in koristi, določene z ustavo in zakoni.«
46. člen
156. člen se črta.
47. člen
Občinski svet mora odlok iz 4. člena teh sprememb in dopolnitev sprejeti v roku 6 mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev, do uveljavitve odloka se še uporablja Statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti, določitvi njihovih imen, območij in nalog ter načina financiranja (Uradni list RS, št. 82/98).
Določbe, ki se nanašajo na imenovanje nadzornega odbora se začnejo uporabljati po prvih naslednjih lokalnih volitvah.
48. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po njihovi objavi.
Št. 007-2/2012-8
Medvode, dne 18. junija 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost