Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče, stran 6799.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11) je Občinski svet Občine Luče na 16. redni seji dne 3. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98, Uradno glasilo ZSO št. 3/02)
1. člen
V 27. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98, Uradno glasilo ZSO št. 3/02) se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi določb Zakona o ohranjanju narave je potrebno za posege na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status (zavarovano območje narave, naravna vrednota, območje Nature 2000) pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda za to področje pristojno ministrstvo.«
2. člen
Za 36. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 6/96, 5/98, Uradno glasilo ZSO št. 3/02) se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. V ogroženih območjih je treba predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popolnoma umakniti iz območja potencialne ogroženosti).
Glede na stopnjo potresne ogroženosti in projektni pospešek tal morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-004/2012-33
Luče, dne 3. julija 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost