Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za ureditveno območje 1.31 v Lučah, stran 6798.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11) je Občinski svet Občine Luče na 16. redni seji dne 3. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/2000, Uradni list RS, št. 48/05) – za ureditveno območje 1.31 v Lučah
1. člen
S tem odlokom se spremenijo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za ureditveno območje 1.31 v Lučah.
2. člen
V 8. členu se dopolni naslednja alineja:
»a) novogradnja individualnih stanovanjskih objektov kot zapolnitev med obstoječimi objekti je možna znotraj ureditvenih območij posameznih naselij v naslednjih območjih urejanja s PUP:
– Luče: 1.29, 1.30.2 in 4, 3.15, 1.31.«
3. člen
Za 24. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/2000, Uradni list RS, št. 48/05) se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»Na podlagi določb Zakona o ohranjanju narave je potrebno za posege na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status (zavarovano območje narave, naravna vrednota, območje Nature 2000) pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda za to področje pristojno ministrstvo.«
4. člen
Za 31. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/2000, Uradni list RS, št. 48/05) se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. V ogroženih območjih je treba predvideti tehnične rešitve gradnje (ali posege v prostor popolnoma umakniti iz območja potencialne ogroženosti).
Glede na stopnjo potresne ogroženosti in projektni pospešek tal morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2012-11
Luče, dne 3. julija 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost