Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1958. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda, stran 5966.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Mohor Bogataj na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju ZGJS), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/07 – popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12; v nadaljevanju ZPCP-2), 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju Statut), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11 in 107/12), Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (Uradni list RS, št. 47/13) in 6. člena koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu sprejema
S K L E P
o določitvi obveznih linij in voznega reda
1. člen
(1) V okviru območja izvajanja mestnega linijskega prevoza, ki ga opredeljuje 6. člen Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, ki ga je na 24. seji dne 22. 5. 2013 sprejel Mestni svet Mestne občine Kranj (odslej: Odlok), se s predmetnim Sklepom opredeljujejo obvezne linije na katerih se izvaja mestni linijski prevoz v Mestni občini Kranj in vozni red predmetnih linij.
(2) Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda predstavlja obvezni sestavni del koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Kranj (odslej: koncesijska pogodba), ki se sklepa na podlagi Odloka.
(3) Določbe predmetnega Sklepa zavezujejo Mestno občino Kranj, ki v okviru sklenjene koncesijske pogodbe nastopa kot koncendent in pravnomočno izbranega izvajalca storitev mestnega linijskega prevoza, s katerim ima Mestna občina Kranj sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo.
2. člen
Linije mestnega linijskega prevoza po koncesijski pogodbi so sledeče:
– PROGA 1: Kolodvor–Globus–Primskovo–Planina–Qlandia–Hrastje;
– PROGA 2: Globus–Primskovo–Planina–Stražišče–Globus;
– PROGA 3: Globus–Stražišče–Planina–Primskovo–Globus;
– PROGA 4: Žabnica–Sp. Bitnje–Stražišče–Supernova–Globus–Struževo;
– PROGA 5: Globus–Primskovo–Britof–Suha–Kokrica–Rupa–Globus;
– PROGA 6: Globus–Rupa–Kokrica–Suha–Britof–Primskovo–Globus;
– PROGA 7: Globus–Kokrica–Srakovlje–Tatinec–Bobovek–Mlaka–Globus;
– PROGA 8: Kranj–Drulovka–Breg–Podreča;
– PROGA 11: Predoslje–Primskovo–Planika;
– PROGA 12: Kranj–Stražišče–Besnica;
– PROGA 15: Center–Primskovo (Dolnov)–Planina–železniška postaja.
3. člen
(1) Kolikor koncesionar tekom izvajanja koncesijske pogodbe predlaga spremembo voznega reda, dodatne linije, podaljšanje ali spajanje obveznih in/ali dodatnih linij, ter postajališča na teh linijah, kolikor oceni, da bi predmetne spremembe izboljšale časovno in prostorsko dostopnost ali izboljšale ekonomske kazalce vezane na izvajanje gospodarske javne službe, je navedene predloge dolžna Mestna občina Kranj proučiti in v roku 30. dni od prejetega predloga sprejeti odločitev glede smotrnosti in sprejemljivosti predlagane spremembe.
(2) Na podlagi predloga koncesionarja ali na lastno pobudo mora koncendent z izdajo novega Sklepa sprejeti spremembo voznega reda, dodatne linije, podaljšanje ali spajanje obveznih in/ali dodatnih linij, ter postajališč na teh linijah, kolikor standard dostopnosti iz 7. člena Odloka ni več dosežen.
(3) Za relevantnost predmetnega člena Sklepa se upoštevajo primeri sprememb linije, ki pomenijo trajno spremembo poteka linije, vključno z njeno delno opustitvijo ali spremembo smeri vožnje na posamični liniji.
4. člen
(1) Kot začasna sprememba linij in/ali voznega reda se šteje sprememba, ki ne traja dlje od 90 dni od uvedbe spremembe linij in ali voznega reda, ki je določen z vsebino Sklepa.
(2) V primeru začasnih sprememb zaradi predvidljivih ali nepredvidljivih okoliščin, ki jih opredeljuje 12. in 13. člen Odloka, ki povzročijo začasne opustitve določenih prevozov ali spremembo voznega reda, se začasna sprememba izvede na podlagi pisnega dogovora med koncendentom in koncesionarjem.
5. člen
(1) Z nastopom spremembe linije in/ali voznega reda je dolžan koncesionar navedeno spremembo aktualizirati na vseh relevantnih mestih. Rok za aktualizacijo je pred nastopom spremembe oziroma najkasneje v roku 24 ur od uveljavitve spremembe.
(2) Skladno s četrtim odstavkom 8. člena Odloka se kot prioriteta za usklajevanje voznega reda mestnega linijskega prometa na območju Gorenjske vozni red mestnega linijskega prometa primarno usklajuje z voznim redom za medmestni potniški promet in po uskladitvi z njim z voznim redom šolskih prevozov.
(3) Koncesionar je dolžan v predhodnem odstavku citirane vozne rede usklajevati najmanj enkrat letno.
6. člen
(1) Veljavnost tega Sklepa, dodatnih oziroma novih sklepov, ki obravnavajo cene prevoznih storitev, je pogojena s potrditvijo s strani Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
(2) Ta sklep začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 371-369/2011-23
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost