Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1838. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2012, stran 5424.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 14/13 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 19. redni seji dne 17. 5. 2013 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2012
1.
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2012, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2012.
2.
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2012 so znašali:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  v eurih|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto |  Proračun|
|    |                      | leta 2012|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)  |  574.126|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)         |  421.641|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)  |  388.566|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  371.421|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |   8.431|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   8.714|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki              |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 + |   33.075|
|    |714)                    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   26.365|
|    |premoženja                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |    181|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   6.302|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |    227|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)   |   8.302|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   8.302|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730 + 731)        |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  144.183|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  144.183|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |     0|
|    |proračuna – iz sredstev drugih evropskih  |      |
|    |institucij                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |     0|
|    |institucij                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)     |  609.592|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 +  |  250.533|
|    |409)                    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   54.895|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   7.435|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  184.571|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   2.632|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   1.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 + |  235.855|
|    |414)                    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |   95.080|
|    |gospodinjstvom               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   6.805|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  134.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  122.874|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  122.874|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)       |    300|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi neprofitnim  |    300|
|    |organizacijam in ustanovam         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |     0|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (SKUPAJ  |  –35.466|
|    |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)      |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila             |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |     0|
|    |finančnih naložb              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v   |     0|
|    |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |      |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v svoji |      |
|    |lasti                   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |   69.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |   69.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |   69.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   29.681|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   29.681|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga        |   29.681|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   3.853|
|    |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)      |   39.319|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. –   |   35.466|
|    |IX.)                    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   16.432|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo        |   16.432|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
3.
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2012 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
Št. 4103-0001/2013-1
Osilnica, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost