Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1836. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 113/1, k.o. Zgornje Grušovje, stran 5421.

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 70/08 – ZVO-1B) in 12. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 14. redni seji dne 20. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 113/1, k.o. Zgornje Grušovje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 113/1, k.o. Zgornje Grušovje (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh, d.o.o., Ptuj, pod številko 04/12.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
II. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)
OPPN določa pogoje za urbanistično ureditev prizidka za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo, lokacijo ter oblikovanje objekta in parcel, prometne, energetske in komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za varovanje in izboljšanje okolja.
III. VSEBINA OPPN
3. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN vsebuje:
(1) VSEBINE TEKSTUALNEGA DELA:
1. uvodno pojasnilo – splošne določbe;
2. opis prostorske ureditve s programom dejavnosti in umeščenost načrtovanih objektov in površin:
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
3. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro;
4. rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjevanje narave;
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN;
10. odlok.
(2) VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI NAČRTI:
1. Izsek iz kartografskega dela srednjeročnega
družbenega plana, s prikazom lege obravnavane
prostorske ureditve v širšem območju         M 1:5000
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem    M 1:1000
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji   M 1:5000
4. Ureditvena situacija                M 1:1000
5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja na
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro     M 1:1000
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave          M 1:1000
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom           M 1:1000
8. Načrt parcelacije                 M 1:1000.
(3) PRILOGE:
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Smernice, analiza smernic in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje OPPN
Območje obdelave OPPN obsega zemljišče na parceli 113/1, k.o. Zgornje Grušovje. Velikost območja je 5373 m2.
(2) Meja območja OPPN
Območje je locirano vzhodno od občinske ceste ceste Straža–TC Obrul. Meja območja poteka od izhodišča na južni strani obstoječih silosov tako, da zajema obstoječe silose in intervetne poti. V celoti leži na parceli 113/1, k.o. Zgornje Gruškovje.
5. člen
(obstoječe razmere)
Kmetija Pučnik leži v vasi Zgornje Grušovje. Kmetija Pučnik je zaokrožena kmetija na kateri so prostori za dosedanji nivo proizvodnje (hlevi, silosi, prostori za hrambo kmetijske mehanizacije, stanovanjska hiša ...) ter vsa potrebna prometna in komunalna infrastruktura. Za postavitev novega hleva s potrebno infrastrukturo na območju kmetije ni prostora.
6. člen
(planska in urbanistična podlaga)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod št.: 351-27/2012/2 dne 1. 2. 2012. V odločbi ministrstvo ugotavlja, da stranka Marjan Pučnik izpolnjuje pogoje za vključevanje pobude v pripravo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe dejanske rabe. Vse skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11).
7. člen
(dovoljena namembnost objektov)
Namembnost območja je skladna z odločbo, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod št.: 351-27/2012/2 dne 1. 2. 2012.
8. člen
(vrste objektov na območju OPPN)
Na območju OPPN je dovoljeno graditi:
– hlev za 73 molznic, 20 telet in pomožnih prostorov,
– ležeče koritaste silose,
– gnojišče,
– dostop na kompleks,
– utrjene površine (povozne in malipulativne površine),
– nezahtevne in enostavne objekte,
– infrastrukturne objekte, naprave in omrežja.
9. člen
(zasnova urbanistične ureditve območja s pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Programska izhodišča.
Na obravnavanem zemljišču je skladno z investitorjevim predlogom pozidave predvidena naslednja zasnova:
Hlevski kompleks je lociran na vzhodni strani obstoječe kmetije Pučnik. V hlevu bo prostor za 73 krav molznic, molzišče, mlekarnica, strojnica, boks za bolne živali, porodnišnica, boks za teleta do starosti 3 mesece, boks za teleta od starosti 3–6 mesecev za ženska teleta, mlada živina – plemenske telice v starosti 6–27 mesecev starosti, oddelek presušenih krav.
Objekti na območju OPPN:
– hlev za 73 molznic, 20 telet in pomožni prostori,
– obstoječi ležeči koritasti silosi,
– gnojišče,
– dostop na kompleks,
– utrjene, manipulativne površine.
(2) Funkcionalna in programska zasnova
Celoten hlevski kompleks je lociran na vzhodni strani obstoječe kmetije Pučnik. Hlev je lociran na vzhodnem delu obravnavanega dela zemljišča, obstoječi koritasti silosi so locirani na zahodnem delu, gnojišče pa na južnem delu obravnavanega zemljišča. Uvozni priključek in uvozna cesta sta obstoječa. Okoli vseh objektov hlevskega kompleksa so utrjene površine. S takšno zasnovo omogočimo nemoteno izvajanje manipulacij za potrebe obratovanja hleva in intervencijski dostop. V hlevu je prostor za 73 krav molznic, molzišče, mlekarnica, strojnica, boks za bolne živali, porodnišnica, boks za teleta do starosti 3 mesece, boks za teleta od starosti 3–6 mesecev za ženska teleta, mlada živina – plemenske telice v starosti 6–27 mesecev starosti, oddelek presušenih krav.
(3) Višinska regulacija kompleksa
Višinsko bo objekt prilagojen terenskim danostim.
(4) Komunalna infrastruktura
Predvideni hlev ne bo imel lastnih priključkov, ampak se priključi na priključke kmetije, ki se ustrezno povečajo. Vsi posegi na območju OPPN morajo biti izvajani skladno s pogoji upravljavcev. Pri izdelavi projekta PGD, PZI se mora projektant seznaniti z vsemi obstoječimi vodi ter po potrebi izdelati projekte zaščite ali prestavitve obstoječih vodov.
10. člen
(način urbanističnega urejanja za že pozidano območje)
Hlev in koritasti silosi s pripadajočo infrastrukturo bodo umeščeni v prostor kmetijskih zemljišč na katerih ni infrastrukturnih objektov, ki bi jih novi objekti tangirali.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Likovno-prostorska zasnova objekta v veliki meri izhaja iz njegove funkcije. Vodilo oblikovanja obravnavanega prostora so obstoječi objekti kmetijske proizvodnje.
(2) A. Hlev
Objekt hleva bo izveden v obliki dvokapnice in bo urejen kot delno odprti tip hleva. Hlev bo naravno ventiliran. Na vzhodni in zahodni strani bo urejena možnost odpiranja in zapiranja. Dovod zraka bo izveden skozi protiveterne mreže. Na slemenu bo urejena rešitev za odvod iztrošenega zraka. Najvišja višina objekta glede na koto pritličja v objektu bo 11,50 m. Objekt bo imel dimenzije 47,70 m x 26,40 m.
B. Gnojišče
Gnojišče mora imeti vsaj 40,0 m2 površine. Gnojišče je odprto iz dveh strani. Izcedki iz gnoja bodo speljani v gnojno jamo pod hlevom.
12. člen
(oblikovanje zemljišč in zelenih površin)
Vse površine, ki niso povozne ali pohodne, morajo biti zatravljene. Drevesa morajo biti najmanj za polovico končne širine krošnje odmaknjena od parcelnih mej sosedov.
13. člen
(odvodnjavanje zemljišč)
Meteorne vode se ne smejo izcejati na sosednja zemljišča, temveč morajo biti zajete na parceli in v nadaljevanju skupno z očiščenimi vodami iz parkirišč (lovilci olj) odpeljana do ponikovalnice.
V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
14. člen
(cestno omrežje – promet)
Predviden hlev bo preko lastnih manipulativnih površin navezan na občinsko cesto LC 440291, preko obstoječega cestnega priključka.
15. člen
(električno omrežje)
Hlev se priključi na NNV elektro omrežje, preko obstoječe NN omarice. Za merilnim mestom se naredi nov razvod za potrebe kmetije in potrebe hleva.
16. člen
(plinsko omrežje)
V predvidenem hlevu ne bo plina.
17. člen
(vodovodno omrežje)
Hlev se priključi na javni vodovod, preko obstoječega priključka kmetije. V ta namen se prestavi obstoječe vodomerno mesto v nov tipski vodomerni jašek. Za merilnim mestom se naredi naredi razvod za potrebe kmetije in potrebe hleva.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje – gnojevka)
(1) Gnojevka: Predviden hlev bo imel urejeno odvodnjo in zbiranje gnojevke, preko odvodnje gnojevke in zbiranja v novem gnojišču (gnojnični jami – laguni). Dispozicijo zbrane gnojevke je potrebno izvajati skladno z gnojilnim načrtom.
(2) Meteorna kanalizacija: Meteorne vode iz strešin bodo speljane preko peskolovov v ponikanje. Meteorne vode s prometno manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Kmetija že ima urejen TK priključek. Novi hlev ne bo navezan na TK omrežje.
(2) V območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene. Pred začetkom del je potrebno TK instalacije na terenu zakoličiti po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obetoniranje, prestavitev kablov in podobno). Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Investitor si mora prodobiti Soglasje k projektnim rešitvam.
20. člen
(obveza priključevanja)
Stavbe, ki so obravnavane v OPPN morajo obvezno biti priključene na zgrajena infrastrukturna omrežja širšega območja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(varstvo okolja)
(1) Realizacija obravnavanega OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, ker je obravnavana ureditev ne bo negativno vplivala na okolje.
(2) Obravnavano območje OPPN se ne nahaja v vodovarstvenem območju in ne v bližini vodotoka.
(3) Vsi vodi za odvajanje odpadnih vod – gnojevke, gnojna jama in zbirni kanali v hlevu morajo biti načrtovani vodotesno in odporno na gnojevko. V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenjevanje okolja.
22. člen
(ravnanje z odpadki)
Na območju OPPN ni predvideno zbiranje komunalnih odpadkov, saj se odpadki zbirajo že znotraj kmetije.
23. člen
(ohranjanje narave)
(1) Varstvene usmeritve
– gradbišče oziroma manipulativne površine ne smejo segati izven meje OPPN, ki je označena v grafični prilogi in obsega dele parcel št. 113/1, k.o. Zgornje Gruškovje,
– v gozd in gozdni rob izven ožjega območja se ne sme posegati,
– odpadni material ter odkopani zemeljski višek in ostale odpadke mora investitor oziroma izvajalec odpeljati na za to določena mesta,
– vsi posegi na celotnem varovanem območju so možni le s predhodnim mnenjem Zavoda RS za varstvo narave.
(2) Celotno območje leži na ekološko pomembnem območju Oplotnica.
24. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Posegi na območju OPPN morajo biti izvajani skladno s smernicami in pogoji zavoda za kulturno dediščino (arheologija).
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
25. člen
(dostopi za komunalna in intervencijska vozila)
Za dostop intervencijskih vozil do objekta na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje se nahaja na območju običajnih zaščitnih ukrepov z vidika erozije, zato je pred pričetkom projektiranja treba izdelati geomehansko poročilo in med gradnjo zagotoviti geomehanski nadzor.
(2) Območje ni poplavno ogroženo, nima vodotokov ali drugih nevarnih lastnosti, zato drugi posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso potrebni.
27. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Realizacija OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker se razmere ne poslabšujejo.
(2) Način pozidave in prometnih poti celotnega območja zagotavlja dostopnost in evakuacijo iz objekta v slučaju naravnih nesreč (potres) in v slučaju požara.
(3) Vsi objekti na območju morajo biti grajeni skladno s protipožarnimi predpisi.
(4) Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območju ni dovoljeno.
28. člen
(drugi ukrepi za obrambo in zaščito)
Objekt mora biti grajen potresno varno skladno z geotehničnim poročilom, ki mora biti osnova za vsa projektiranja na območju, ki ga obravnava predmetni OPPN.
VII. PARCELACIJA OBMOČJA
29. člen
(število, velikost in oblika parcel)
Parcelacija območja ostaja obstoječa. Vsi objekti so predvideni na eni parceli.
VIII. TOLERANCE
30. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri opredeljevanju parcel ni dopustno odstopanje od pogojev iz grafičnega dela OPPN.
(2) Dopustna je toleranca gabaritov objektov, do največ 2,00 m.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA OPPN
31. člen
(etapnost izvajanja OPPN)
Poseg bo izveden v eni fazi.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA
32. člen
(obdobje veljavnosti odloka)
Ta odlok velja do njegovih sprememb oziroma do končane izvedbe. Ko bo izveden v celoti, se njegova veljavnost z odlokom ukine.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih občinske uprave Občine Oplotnica.
34. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20.14/2013
Oplotnica, dne 20. maja 2013
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost