Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1593. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec, stran 4938.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je občinski svet na seji dne 25. aprila 2013 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Žalec
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Priznanja Občine Žalec se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim osebam, organizacijam za njihove dosežke splošnega pomena.
2. člen
(1) Priznanja Občine Žalec so: Častni občan Občine Žalec, Grb Občine Žalec, Plaketa Občine Žalec, Značka Občine Žalec in priznanje »Inovator«.
(2) Priznanja Občine Žalec za dosežke na področju kulture so Savinova odličja. Savinova odličja so: Savinova plaketa z denarno nagrado, Savinova plaketa in Savinovo priznanje.
3. člen
(1) Priznanja Občine Žalec se podeljujejo: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu.
(2) Priznanja se izročajo na slovesen način.
(3) Priznanja Občine Žalec se izročajo ob praznovanju praznika Občine Žalec, ob pomembnih jubilejih in praznikih.
(4) Savinova odličja se izročajo vsako leto na osrednji občinski proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
4. člen
Pobudo za podelitev priznanja Občine Žalec lahko podajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
5. člen
Udeleženci postopka podeljevanja priznanja morajo upoštevati načela demokratičnosti in javnosti.
6. člen
(1) Občinski svet na predlog Župana Občine Žalec sprejme sklep o imenovanju Častnega občana Občine Žalec.
(2) Občinski svet na predlog pristojne komisije občinskega sveta sprejme sklep o podelitvi sklep o podelitvi Grba Občine Žalec in Plakete Občine Žalec.
(3) Župan Občine Žalec podeljuje Značko Občine Žalec ter priznanje “Inovator”.
(4) Župan Občine Žalec podeljuje Savinova odličja: Savinovo plaketo z denarno nagrado, Savinovo plaketo in Savinovo priznanje.
7. člen
(1) Predlog za imenovanje Častnega občana Občine Žalec občinskemu svetu predlaga župan Občine Žalec. Predlog župana obravnava komisija občinskega sveta pristojna za priznanja.
(2) Predlog za podelitev Grba Občine Žalec in Plakete Občine Žalec oblikuje za priznanja pristojna komisija občinskega sveta na podlagi javnega razpisa.
(3) Predlog za podelitev Savinovih odličij: Savinove plakete z denarno nagrado, Savinove plakete, Savinovega priznanja; Značke Občine Žalec, priznanja “Inovator” določi posebna komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
Pristojni predlagatelj sprejme poslovnik o svojem delu. S poslovnikom se določi način dela in druga vprašanja v zvezi s pripravo dokončnih predlogov županu Občine Žalec.
8. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotovijo v proračunu občine.
9. člen
(1) Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in izročanjem priznanj in nagrad ter vodenjem evidenc priznanj opravlja občinska uprava ali od župana pooblaščena organizacija.
(2) Strokovna in administrativna opravila ter vodenje evidenc v zvezi s podeljevanjem Savinovih odličij opravlja pristojni zavod.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH
Imenovanje za častnega občana
10. člen
Za častnega občana Občine Žalec je lahko imenovana oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti odnosno, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju in promociji občine.
11. člen
Občinski svet imenuje Častnega občana Občine Žalec na predlog župana ter obravnavi na seji pristojne komisije občinskega sveta.
Za odločanje o prispelih pobudah in predlogih za imenovanje častnega občana župan imenuje komisijo, ki oceni prispele predloge.
Občinski svet ob imenovanju za Častnega občana Občine Žalec izda posebno listino.
Častnemu občanu se lahko ob imenovanju podeli spominsko darilo občine.
Podelitev grba Občine Žalec
12. člen
(1) Grb Občine Žalec podeljuje občinski svet na predlog za priznanja pristojne komisije za uspehe na področju gospodarstva, umetnosti, kulture, ekologije, družbenih dejavnosti, športa in vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja.
(2) Grb Občine Žalec se podeli posamezniku za večletne uspehe, življenjsko delo in izjemne enkratne dosežke ter organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek
13. člen
Grb Občine Žalec je po likovni izvedbi enak grbu občine v zmanjšanem merilu. Je kovinske zlate barve. Glavna stranica je dolga 78 mm.
14. člen
(1) Predloge za podelitev Grba Občine Žalec občinskemu svetu predloži komisija občinskega sveta pristojna za priznanja praviloma na podlagi javnega razpisa, ki vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega se sprejemajo pobude.
(2) Poleg Grba Občine Žalec se lahko podeli tudi denarno nagrado, ki jo je potrebno predhodno zagotoviti v proračunu občine.
V posameznem letu se lahko podeli največ pet Grbov Občine Žalec.
15. člen
Občinski svet ob podelitvi Grba Občine Žalec izda listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bil podeljen.
Podelitev plakete Občine Žalec
16. člen
(1) Plaketo Občine Žalec podeljuje občinski svet za uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine Žalec na gospodarskem, kulturnem, športnem področju, za dosežke na drugih področjih.
(2) Plaketo Občine Žalec lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Žalec.
(3) Plaketa Občine Žalec se podeli posamezniku za uspehe, enkratno življenjsko delo in dosežke ter organizaciji za uspehe in dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek.
17. člen
Plaketa Občine Žalec je pravokotne oblike dimenzij 78 x 110 mm. Je kovinske zlate barve. Relief predstavlja znak hmeljeve kobule in lista. V spodnjem delu je napis “Občina Žalec”.
18. člen
Predlog za podelitev Plakete Občine Žalec občinskemu svetu predlaga za priznanja pristojna komisija občinskega sveta.
19. člen
(1) Predloge za podelitev Plakete Občine Žalec oblikuje komisija praviloma na podlagi javnega razpisa. Razpis, ki ga da v objavo komisija vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega komisija sprejema pobude za podelitev priznanja.
(2) Komisija lahko občinskemu svetu vsako leto predlaga največ pet Plaket Občine Žalec.
20. člen
Občinski svet ob podelitvi Plakete Občine Žalec izda listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bila podeljena.
Podelitev Značke Občine Žalec
21. člen
(1) Značko Občine Žalec podeljuje župan Občine Žalec.
(2) Značka Občine Žalec se podeli posamezniku za posebne zasluge in izredne uspehe in rezultate dosežene na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti.
22. člen
Značka Občine Žalec je zlata, pravokotne pokončne oblike dimenzij 13 x 20 mm. Relief predstavlja znak hmeljeve kobule in lista. Pod črto je napis ”Žalec”.
23. člen
Predlog za podelitev Značke Občine Žalec določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan Občine Žalec.
24. člen
Župan Občine Žalec lahko letno podeli največ pet Značk Občine Žalec.
25. člen
Ob podelitvi Značke Občine Žalec, župan Občine Žalec izda listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bila podeljena.
Priznanje »Inovator«
26. člen
Nagrado »Inovator« podeljuje župan Občine Žalec. Priznanje “Inovator” se podeljuje posamezniku, skupini posameznikov za dosežke na področju inventivne dejavnosti.
27. člen
(1) Predlog za priznanje »Inovator« določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan Občine Žalec. Komisija določi tudi višino denarne nagrade.
(2) Sredstva za nagrade ob podelitvi priznanja »Inovator«, morajo biti predhodno zagotovljena v proračunu občine.
28. člen
Župan Občine Žalec lahko letno podeli največ pet priznanj »Inovator«.
29. člen
Ob podelitvi priznanja “Inovator” župan Občine Žalec izda listino, iz katere je razvidno, za katero inovacijo je bilo priznanje “Inovator” podeljeno.
Savinova odličja
30. člen
Savinovo plaketo z denarno nagrado prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življenjsko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Posamezniku se nagrada podeli praviloma le enkrat.
31. člen
Savinovo plaketo prejme posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.
32. člen
Savinovo priznanje prejme posameznik ali skupina za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.
33. člen
(1) Odličja se podeljujejo za zasluge na muzejskem, likovnem, literarnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine in drugih kulturnih področjih.
(2) Vsako leto se lahko podeli eno Savinov plaketo z denarno nagrado in največ dve Savinovi plaketi in dve Savinovi priznanji.
(3) Pobudo za podelitev Savinovih odličij lahko podajo posamezniki in pravne osebe na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
(4) O Savinovih odličjih in višini denarne nagrade odloča župan Občine Žalec na predlog komisije.
(5) Sredstva za denarno nagrado se predhodno zagotovijo v proračunu občine.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(1) Plakete Občine Žalec, ki so bile podeljene do 12. junija 1979 ustrezajo Grbu Občine Žalec. Grbi vseh stopenj podeljeni do 31. 12. 1989 ustrezajo Grbu Občine Žalec.
(2) Značke Občine Žalec vseh stopenj podeljene do 31. 12. 1989 ustrezajo Znački Občine Žalec.
(39 Podeljeni Znaki Občine Žalec vseh stopenj ustrezajo Znački Občine Žalec.
35. člen
Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 41/97).
36. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 098-00-0003/2013
Žalec, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost