Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi, stran 4921.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 33. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi (Uradni list RS, št. 19/03).
2. člen
V 1. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo poteka meje lokacijskega načrta zaradi skrajšanja bodoče industrijske ceste ob gradbeni parceli PO1 in skrajšanja tras načrtovane komunalne infrastrukture, ki je ob njej načrtovana.«
3. člen
V 2. členu se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»E – GRAFIČNI DEL – sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta v severnem delu,
– načrt parcelacije,
– gospodarska javna infrastruktura.«
II. OBMOČJE OBDELAVE
4. člen
V 3. členu se na koncu besedila doda besedilo, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami se meja območja lokacijskega načrta v severnem delu spremeni tako, da se iz območja opusti severni del parcele št. 823/3 k.o. Lendava. Potek nove meje je razviden iz grafičnega dela: »E – GRAFIČNI DEL – sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta v severnem delu.«
III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»S spremembami in dopolnitvami se skrajša trasa industrijske ceste in načrtovane trase komunalne infrastrukture ob gradbeni parceli PO1 tako, da je omogočen nemoten dostop do bodoče parcele in omogočeno komunalno opremljanje.«
IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
V 16. členu se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka na območju, ki je izločeno iz območja lokacijskega načrta, veljajo določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02).«
7. člen
Dosedanji 16., 17. in 18. člen postaneta 17., 18. in 19. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0019/2002
Lendava, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.