Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 6. 5. 2013

Kazalo

1514. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D), stran 4664.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 2013.
Št. 003-02-4/2013-7
Ljubljana, dne 3. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT-D)
1. člen
V Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11) se v 3. členu črta peti odstavek.
2. člen
V 6. členu se na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– kapitalske naložbe.«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina državne pomoči po tem zakonu posamezni družbi v težavah je omejena na najnižjo potrebno vsoto.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državno pomoč veliki družbi ali državno pomoč, ki presega 10 milijonov evrov, lahko Vlada Republike Slovenije odobri šele, ko po posamični priglasitvi Evropski komisiji prejme njeno odobritev dodelitve državne pomoči.«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta peta alineja.
V drugem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »pod tržnimi pogoji«, v drugi alineji pa se črta besedilo »pridobljene pod tržnimi pogoji«.
6. člen
V 11. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obrestna mera ne sme biti nižja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, ki predstavlja vsoto izhodiščne obrestne mere, določene s strani Evropske komisije, povečane v skladu z diskontno stopnjo po pravilih za dodeljevanje državnih pomoči.«.
7. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
8. člen
Za 19. členom se dodata nov naslov podpoglavja »5. Kapitalske naložbe« ter 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Kapitalske naložbe se izvedejo v obliki denarnega ali stvarnega vložka v družbo. Stvarni vložek v družbo se lahko izvede tudi s konverzijo terjatev iz naslova danih posojil in plačanih poroštev v kapitalski delež.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/13-4/15
Ljubljana, dne 24. aprila 2013
EPA 1132-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Renata Brunskole l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost