Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1504. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012, stran 4655.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.–99. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12 in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 19. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012 izkazuje:
+------+----------------------------+-------------------+
|   |              |       v EUR|
+------+----------------------------+-------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |          |
|   |ODHODKOV          |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov  |  Realizacija leta|
|   |              |        2012|
+------+----------------------------+-------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |     1.827.793|
|   |(70+71+72+73+74)      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |     1.411.595|
+------+----------------------------+-------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       |     1.334.140|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |700 Davki na dohodek in   |     1.230.528|
|   |dobiček           |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |703 Davki na premoženje   |       66.901|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |704 Domači davki na blago in|       36.711|
|   |storitve          |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |       77.455|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |       51.533|
|   |dohodki od premoženja    |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |711 Takse in pristojbine  |        788|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |712 Denarne kazni      |       1.225|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |       7.676|
|   |blaga in storitev      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |       16.233|
+------+----------------------------+-------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI     |      416.198|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz |      183.008|
|   |drugih javnofinančnih    |          |
|   |institucij         |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz   |      233.190|
|   |državnega proračuna iz   |          |
|   |sredstev proračuna EU    |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|     1.557.058|
+------+----------------------------+-------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |      394.353|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |      132.411|
|   |zaposlenim         |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |       19.370|
|   |za socialno varnost     |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |402 Izdatki za blago in   |      226.849|
|   |storitve          |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti |       3.868|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |409 Rezerve         |       11.855|
+------+----------------------------+-------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |      636.989|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |410 Subvencije       |       22.925|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |411 Transferi posameznikom |      404.037|
|   |in gospodinjstvom      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim  |       48.074|
|   |organizacijam in ustanovam |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači   |      161.953|
|   |transferi          |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |414 Tekoči transferi v   |         0|
|   |tujino           |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    |      480.342|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |420 Nakup in gradnja    |      480.342|
|   |osnovnih sredstev      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |       45.374|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |431 Investicijski transferi |       45.374|
|   |pravnim in fizičnim osebam, |          |
|   |ki niso proračunski     |          |
|   |uporabniki         |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |      270.735|
|   |II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |          |
|   |NALOŽB           |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH    |         0|
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |          |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |          |
|   |(750+751+752)        |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH    |         0|
|   |POSOJIL           |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih  |          |
|   |posojil           |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih   |          |
|   |deležev           |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |          |
|   |privatizacije        |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |          |
|   |(440+441+442+443)      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       1.284|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |440 Dana posojila      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih  |       1.284|
|   |deležev in naložb      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |          |
|   |iz naslova privatizacije  |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |443 Povečanje namenskega  |          |
|   |premoženja v javnih skladih |          |
|   |in drugih osebah javnega  |          |
|   |prava, ki imajo premoženje v|          |
|   |svoji lasti         |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |       –1.284|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |          |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |         0|
+------+----------------------------+-------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|   |500 Domače zadolževanje   |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)    |       16.780|
+------+----------------------------+-------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA       |       16.780|
+------+----------------------------+-------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga|       16.780|
+------+----------------------------+-------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |      252.671|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |          |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –|          |
|   |ali 0 ali +         |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |      –16.780|
|   |VIII.)           |          |
+------+----------------------------+-------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|      –270.735|
|   |VIII.-IX.)         |          |
+------+----------------------------+-------------------+
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2012 v znesku 458.252,13 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2013-1
Bistrica ob Sotli, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost