Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1482. Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 4564.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 odl. US) in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko 01/11) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. II-41/3-2010 z dne 18. 8. 2010 je Občinski svet Občine Jezersko na 13. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota kulturne dediščine: Cerkev Sv. Andreja v Ravnah, EŠD 1875 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
Spomenik stoji na parceli št. 2/13, k.o. Zg. Jezersko.
Lastnik spomenika je Rimokatoliško župnijstvo na Jezerskem.
2. člen
Enota ima zaradi umetnostno-zgodovinskih, zgodovinskih, arheoloških, etnoloških in krajinskih lastnosti poseben pomen za območje Občine Jezersko, zato se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev spomenika lokalnega pomena so:
– Cerkev sv. Andreja v Ravnah je enoladijska, v jedru zgodnjegotska cerkvena arhitektura z gotskim križnorebrasto obokanim prezbiterijem in mrežasto grebenasto obokano ladjo, podaljšano v 17. in 19. stoletju.
– Zvonik cerkve je baročen.
– Cerkev odlikujejo gotske freske iz 15. stol., ki so delo delavnice iz nasledstva goriških oziroma furlanskih mojstrov. V ladji in na slavoločni steni je tudi poslikava Janeza Gosarja iz Dupelj pri Tržiču iz 19. stoletja.
– Kvalitetna je tudi oprema, zlasti renesančna stranska oltarja, posvečena Mariji z Jezusom in sv. Katarini.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega celoten stavbni kompleks in njegov ožji prostor na parceli št. 2/13, k.o. Zg. Jezersko in je prikazana na izrisu stanja evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 4. 4. 2013, ki je sestavni del tega odloka.
Vplivno območje se opredeli s posebnim odlokom oziroma naknadno.
4. člen
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, nadalje ZVKD-1) in z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko (Urani list RS, št. 41/92). Za spomenik velja naslednji varstveni režim:
– Varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik.
– Prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene in opremo, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod) ter posegov za potrebe sakralne namembnosti spomenika. Za celostno obnovo je potrebna izdelava konservatorskega načrta in projekta.
– Prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti z razporedi stavb in drevja razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem zavoda.
– V območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s podstavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri zavod.
5. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
6. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljavec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal strokovne podlage za razglasitev spomenika.
7. člen
V skladu z določili 13. člena ZVKD-1 se pravni status nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o razglasitvi.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine Jezersko.
Št. 062-03/2013-1
Zgornje Jezersko, dne 16. aprila 2013
Župan
Občine Jezersko
Jurij Markič l.r.

AAA Zlata odličnost