Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

1477. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, stran 4554.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/2006), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07, 1/09 in 5/12), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) so: Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. seji dne 19. 4. 2012, Občinski svet Občine Bovec na 16. seji dne 14. 6. 2012, Občinski svet Občine Brda na 12. seji dne 28. 2. 2012, Občinski svet Občine Cerkno na 7. seji dne 22. 2. 2012, Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 3. 4. 2012, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 15. redni seji dne 15. 3. 2012, Občinski svet Občine Kobarid na 13. seji dne 21. 3. 2012, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. seji dne 29. 2. 2012, Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 15. seji dne 15. 3. 2012, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 12. seji, dne 8. 3. 2012, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 14. seji dne 16. 2. 2012, Občinski svet Občine Tolmin na 14. seji dne 28. 2. 2012 in Občinski svet Občine Vipava na 13. seji dne 19. 4. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S sprejemom tega odloka se v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) določi seznam sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta regije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) (v nadaljevanju: Svet), katerega ustanoviteljice so občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovi 13 občin Severne Primorske (Goriške razvojne regije): Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin in Vipava.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve tretjinsko večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– voljeni funkcionarji v občini,
– predstavniki gospodarstva, vključeni v zbornice, ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji.
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje 13 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 13 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 7 članov.
(3) Člani Sveta se volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanj na poslovodske funkcije.
4. člen
Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
5. člen
(1) Sedež Sveta je na sedežu regionalne razvojne agencije v Goriški razvojni regiji (v nadaljevanju: RRA).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja RRA, ki je vpisana pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
A) Postopek oblikovanje liste članov Razvojnega sveta regije
6. člen
Na območju upravne enote se za vsako občino izbere po en predstavnik izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in postopek izbora ureja poslovnik občinskega sveta.
7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se izberejo na podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica za severno Primorsko,
– 4 območne obrtno podjetniške zbornice in
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Območna kmetijska gozdarska zbornica Nova Gorica z izpostavami.
(2) Zbornice izberejo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se izberejo na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga Regionalno stičišče nevladnih organizacij Goriške statistične regije v skladu s predpisi NVO oziroma njihovimi internimi pravili.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
9. člen
Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO pošljejo na RRA listo izbranih kandidatov v roku 5 dni od izbora. Lista kandidatov vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.
B) Postopek izvolitve članov Razvojnega sveta regije
10. člen
RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(1) RRA določi vsebino glasovnice za volitve članov Sveta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število glasovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter jih žigosa z žigom občine/mestne občine.
12. člen
(1) Volitve članov Sveta izvedejo občinski sveti/mestni v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
13. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RRA zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za člane Sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju upravne enote.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
14. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Sveta. Konstitutivno sejo skliče dosedanji predsednik Sveta regije.
(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa Svet in podpredsednika.
VI. ODBORI SVETA
15. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje Svet odbore. Odbore sestavljajo člani Sveta, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. Način oblikovanja odborov določa Poslovnik delovanja Razvojnega sveta regije.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
16. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodi in usmerja pripravo Regionalnega razvojnega programa in imenuje odbore,
– sprejme Regionalni razvojni program,
– na področju regionalnega razvoja lahko sodeluje z regijami drugih držav,
– sklepa dogovore za razvoj regije,
– sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremlja izvajanje Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
17. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom. Na konstitutivni seji se sprejme začasni poslovnik o delu Razvojnega sveta regije.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava Svet, seja Sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in zastopati odločitve Sveta.
18. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov Sveta in večina članov Sveta, ki so predstavniki občin.
(2) Odločitev Sveta o Regionalnem razvojnem programu in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
19. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja Sveta, zagotovi RRA iz naslova sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in pristojnim državnim organom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) in Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške statistične regije) opravljata svoje naloge do konstituiranja Sveta.
21. člen
Sedež Sveta je v času ustanovitve Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na sedežu ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ki v času ustanovitve RSR opravlja vlogo vodilne agencije v Goriški razvojni regiji.
22. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejme 2/3 občinskih/mestni svetov z najmanj 2/3 večino prebivalstva. Odlok se objavi v uradnih glasilih posameznih občin. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 014-001/2012
Nova Gorica, dne 9. aprila 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
 
Župan
Občine Bovec
Siniša Gernovšek l.r.
 
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
 
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.
 
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
 
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
 
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.
 
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
 
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.
 
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
 
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.
 
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
 
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti