Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1408. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus, stran 4303.

Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi za potrjevanje potrdila o ponovnem izvozu modroplavutih tunov, pošiljanje potrdil o ponovnem izvozu, preverjanje potrjenih dokumentov in pošiljanje obvestil, poročanje Komisiji, nadzor, prekrški in izvršilni ukrepi za izvajanje Uredbe (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003 (UL L št. 194 z dne 24. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2010/EU).
2. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 640/2010/EU so ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Postopke zaradi prekrškov iz 8. člena te uredbe vodita inšpektorat in CURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
3. člen
(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov)
Pristojni organ za izvajanje III. poglavja Uredbe 640/2010/EU, ki se nanaša na potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov, je CURS.
4. člen
(pošiljanje potrdil o ponovnem izvozu)
Pristojni organ za pošiljanje in shranjevanje potrdil o ponovnem izvozu v skladu z 8. členom Uredbe 640/2010/EU je CURS.
5. člen
(preverjanje potrjenih dokumentov in pošiljanje obvestil)
(1) Osebe, ki iztovarjajo, pretovarjajo ali izvajajo notranjo trgovino z modroplavutim tunom na ozemlju Republike Slovenije, morajo pred vsako notranje trgovinsko transakcijo inšpektoratu najmanj tri dni pred transakcijo poslati obvestilo o transakciji ter obvestilu priložiti kopijo potrjenega dokumenta o ulovu, in sicer za vsako pošiljko modroplavutega tuna.
(2) Osebe, ki uvažajo, izvažajo ali izvajajo ponovni izvoz modroplavutega tuna v oziroma iz Republike Slovenije, morajo pred vsako transakcijo CURS poslati obvestilo o transakciji ter obvestilu priložiti kopijo potrjenega dokumenta o ulovu, in sicer za vsako pošiljko modroplavutega tuna.
(3) Pregled potrjenih dokumentov o ulovu in povezane dokumentacije za vsako pošiljko modroplavutega tuna izvajata inšpektorat in CURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
6. člen
(poročanje Komisiji)
O izvajanju Uredbe 640/2010/EU Komisiji poroča CURS, ki zahtevane informacije za pripravo poročil pridobi od inšpektorata in ministrstva.
7. člen
(nadzor)
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 640/2010/EU in te uredbe izvajata inšpektorat in CURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
8. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. iztovarja, pretovarja, namešča v kletke, izlovi, uvaža, izvaža ali ponovno izvaža modroplavute tune ali izvaja notranjo trgovino z njimi brez izpolnjenega in potrjenega dokumenta o ulovu in po potrebi potrdila o ponovnem izvozu v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 640/2010/EU;
2. iztovarja, pretovarja ali izvaja notranjo trgovino z modroplavutim tunom na ozemlju Republike Slovenije ter pri tem pred vsako notranje trgovinsko transakcijo inšpektoratu ne pošlje obvestila o transakciji oziroma obvestilu ne predloži kopije potrjenega dokumenta o ulovu v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena te uredbe;
3. uvaža, izvaža ali izvaja ponovni izvoz modroplavutega tuna v oziroma iz Republike Slovenije ter pri tem pred vsako transakcijo CURS ne pošlje obvestila o transakciji oziroma obvestilu ne priloži kopije potrjenega dokumenta o ulovu v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te uredbe.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
9. člen
(izvršilni ukrepi)
(1) Za izvajanje drugega odstavka 3. člena ter petega in šestega odstavka 9. člena Uredbe 640/2010/EU v zvezi z notranjo trgovino z modroplavutim tunom, uvozom, izvozom ali ponovnim izvozom modroplavutega tuna v oziroma iz Republike Slovenije, sta pristojna:
1. inšpektorat, če gre za notranjo trgovino;
2. CURS, če gre za uvoz, izvoz ali ponovni izvoz v oziroma iz Republike Slovenije.
(2) Če pristojni organ na podlagi pregledov in preverjanj dokumentov o ulovu in povezane dokumentacije za modroplavute tune ugotovi, da dokument o ulovu ali potrdilo o ponovnem izvozu nista veljavna oziroma da so pošiljke modroplavutega tuna nezakonite, se notranja trgovina, uvoz, izvoz ali ponovni izvoz pošiljk zadevnih modroplavutih tunov ne dovoli.
(3) Inšpektorat in CURS zasežeta ali odredita neškodljivo uničenje pošiljk modroplavutih tunov iz prejšnjega odstavka, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Stroške neškodljivega uničenja nosijo osebe, ki uvažajo, izvažajo ali izvajajo ponovni izvoz modroplavutega tuna, v primeru notranje trgovine pa gospodarski subjekt, ki opravlja notranjo trgovino z modroplavutim tunom na ozemlju Republike Slovenije.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-23/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2012-2330-0174
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost