Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1372. Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2012, stran 4247.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 103. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99 in 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Polzela za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2012.
Proračun Občine Polzela za leto 2012 je realiziran v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  4.686.967|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  4.106.237|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.554.622|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  3.140.959|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   290.283|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   122.833|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |     547|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   551.615|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   309.798|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    4.270|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     922|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   235.555|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   20.733|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     592|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   20.141|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   559.997|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   358.369|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   201.628|
|   |iz sred. proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  4.894.450|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   991.766|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   198.805|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.070|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   641.270|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   41.101|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   77.520|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.851.941|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   116.157|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  1.086.702|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   159.467|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   489.615|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.678.132|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.678.132|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   372.611|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   32.753|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   339.858|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –207.483|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   370.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   149.609|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   149.609|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   149.609|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   12.908|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   220.391|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   207.483|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA |   109.661|
+------+-------------------------------------------+------------+
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Polzela za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na oglasni deski Občine Polzela.
Št. 410-5/2013-1
Polzela, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost