Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1172. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kanal ob Soči, stran 3739.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter tretjega odstavka 3. člena Zakona o prekrških – ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10 – ZintPK in 9/11) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal na 22. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezna ravnanja za vzdrževanje javnega reda in miru, varstva ljudi in premoženja, zdravja in čistoče in ukrepe za varstvo ljudi in premoženja na območju Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) ter določa sankcije za storjene prekrške.
2. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne osebe, ki:
– prekršek storijo same,
– so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika, ki je storil prekršek,
– so uporabniki predmeta, s katerim je storjen prekršek.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
1. javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi in so dostopne vsem pod enakimi pogoji (javne prometne površine: ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki, trgi, sprehajalne poti, javne zelene površine: parki, drevoredi, cvetlični nasadi, igrišča in pokopališče);
2. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na primer: koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, naprave, namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna svetila, igrala, rastlinska korita, zbiralnice ipd.);
3. strnjeno naselje se po tem odloku šteje del naselja, ki ima v krogu 50 m od kraja storitve prekrška več kot tri stanovanjske hiše;
4. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;
5. bivalno okolje je območje, za katerega je značilna pretežno stanovanjska izgradnja;
6. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali zasebnih pravnih oseb;
7. upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik; v primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. OBVEZNA RAVNANJA OSEB
4. člen
(1) Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Kanal ob Soči, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
(2) Obvezna ravnanja oseb so:
– skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin,
– varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov in lastnikov prostora,
– izogibanje konfliktnim situacijam z motečim ravnanjem oziroma z motečimi posegi v prostor.
(3) Osebe so dolžne varovati premoženje, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške povzročitelja.
(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na ali neposredno ob javni površini, morajo:
– poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, da bistveno ne odstopajo od urejenosti sosednjih zemljišč,
– poskrbeti, da ne stepajo preprog skozi okna ali čez balkone ali metati skozi okna kakršne koli predmete, kot npr. cvetlične lončke ali tekočine, oziroma da pri zalivanju cvetlic voda ne odteka po zidu, na spodnje balkone ali pločnike,
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
(5) Ob zadrževanju na javnih površinah je potrebno spoštovati navodila upravljavca javnih površin.
(6) Osebe so dolžne upoštevati navodila in odredbe uradnih oseb, ki izvajajo nadzor v skladu s tem odlokom.
III. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. Zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno.
2. Kopati domače živali v vodotokih, kjer so urejena kopališča.
3. Prodajati pridelke oziroma izdelke brez dovoljenja lastnika oziroma upravljavca nepremičnine, ko gre za prodajo na ostalih lokacijah izven tržnice.
4. Netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja, povzročati zadimljenje okolja, kjer prebivajo občani.
5. Odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napise table, znake, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja, ter objekte, ki služijo javnemu in zasebnemu namenu.
6. S streljanjem z zračno puško, loki, fračami ali metanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati varnost ljudi in premoženja.
7. Puščati greznice, vodnjake, odtočne kanale, razne izkope in druge odprtine odprte ali nezavarovane.
8. Opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih in prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč, stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje.
9. Odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke in druge prostoživeče živali na javnih površinah.
10. Voziti se in parkirati na otroških in športnih igriščih, razen v izjemnih primerih in s soglasjem lastnika oziroma upravljavca.
11. Z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače onesnažiti ljudi ali pročelja zgradb.
12. Trgati ali poškodovati okrasne rastline na javnih mestih.
13. Voziti z vozili po urejenih zelenicah, cvetličnih gredah, otroških igriščih in obdelovalnih ter travniških površinah.
14. Prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam javnih zgradb in s tem povzročati škodo, ovirati promet ali prehod pešcev.
15. Poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje gibanja.
16. Opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in z drugimi ostrimi predmeti, ki so usmerjeni proti javni površini.
17. Voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, na otroška in športna igrišča ter na javne prireditve, razen prireditev kinoloških društev.
18. Prepovedano je sežiganje komunalnih in drugih odpadkov v individualnih kuriščih.
IV. JAVNI SHODI, JAVNE PRIREDITVE IN KAMPIRANJE
6. člen
Za organiziranje javnih shodov in javnih prireditev se uporabljajo določbe zakona, ki določa javna zbiranja.
7. člen
(1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja javnega shoda oziroma javne prireditve, ki ga določi organizator.
(2) Organizator je dolžan:
– poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
– poskrbeti, da lahko obiskovalci javnega shoda oziroma prireditve parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
– poskrbeti, da se ne povzroča čezmeren hrup, ki ni v skladu z dopustnostjo oziroma načinom uporabe zvočnih in drugih naprav opredeljenem v dovoljenju pristojnega organa.
8. člen
(1) Kampiranje na javnem kraju na območju Občine Kanal ob Soči, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru, za katerega je lastnik ali posestnik dal soglasje, je dovoljeno ob predhodni pridobitvi dovoljenja občinske uprave.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da je lastnik ali posestnik dal soglasje,
2. da lastnik oziroma posestnik prostora za kampiranje ne odda za več kot 1 mesec v letu,
3. da organizator kampiranja dejavnosti ne opravlja kot pridobitno dejavnost oziroma za organizacijo kampiranja ne zaračunava svoje storitve,
4. da je za odlaganje odpadkov pri izvajalcu javne službe odvažanja komunalnih odpadkov nabavil zadostno količino vreč za odlaganje odpadkov (1 vreča za 1 teden na osebo) in jih po končanem kampiranju odloži na lokacijo, s katere izvajalec javne službe redno odvaža odpadke,
5. da je prostor za kampiranje opremil s kemičnim straniščem.
(3) Za kampiranje iz 1. točke tega člena se ne šteje, če šotor postavi lastnik na svojem zemljišču. V tem primeru mu ni potrebno pridobiti soglasja od občine
V. NADZOR
9 člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja medobčinski inšpekcijski organ v skladu s predpisi o inšpekcijskem nadzoru in predpisi o občinskem redarstvu, ki tudi izreka globe v skladu z določili tega odloka.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z globo 150 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 4. člena in s prvim odstavkom 8. člena tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 4. člena in s prvim odstavkom 8. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250 EUR.
11. člen
Z globo 150 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z 5. členom in drugim odstavkom 7. člena tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 5. členom in drugim odstavkom 7. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250 EUR.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 2/2000).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2013-11
Kanal ob Soči, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost