Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1126. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B), stran 3689.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 2013.
Št. 003-02-3/2013-14
Ljubljana, dne 5. aprila 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSOJILU HELENSKI REPUBLIKI (ZPHelR-B)
1. člen
V Zakonu o posojilu Helenski republiki (Uradni list RS, št. 56/10 in 21/12) se v 1. členu za besedilom »27. februarja 2012« doda besedilo »ter dodatkom k posojilni pogodbi z dne 19. decembra 2012«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se število »15« nadomesti s številom »30«.
V šestem odstavku se v prvem stavku za besedilom »27. februarja 2012« doda besedilo »ter dodatka k posojilni pogodbi z dne 19. decembra 2012«. V drugem stavku se za besedilom »27. februarja 2012« doda besedilo »ter dodatek k posojilni pogodbi z dne 19. decembra 2012«, beseda »zavezujeta« pa se nadomesti z besedo »zavezujejo«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/13-2/9
Ljubljana, dne 28. marca 2013
EPA 933-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik