Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1036. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2012, stran 3508.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. ter 101. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 17. redni seji dne 27. marca 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 2012, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kuzma.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2012, ki obsega:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |                      |  v eurih|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov          | Zaključni|
|   |                      | račun 2012|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 1.673.194|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.449.887|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.221.502|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.064.459|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  126.726|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   30.222|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     94|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  228.385|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |   36.765|
|   |premoženja                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   11.224|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   1.068|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  179.328|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |    748|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |    748|
|   |nematerialnega premoženja          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   2.139|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   2.139|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  220.420|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  220.420|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |780 Predpristopna sredstva iz Evropske   |     0|
|   |unije                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za   |     0|
|   |kohezijsko politiko             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.621.004|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  639.219|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in dodatki – zaposleni      |  145.753|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   52.152|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  426.005|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   7.932|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   7.377|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  535.354|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in        |  349.640|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  145.351|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |   40.363|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  409.991|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  409.991|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   36.441|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |430 Investicijski transferi         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Invest. transferi pravnih in fizič.   |   36.441|
|   |oseb, ki niso prorač. uporabniki      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |     0|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   52.190|
|   |PRIMANJKLAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)- |   60.092|
|   |(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ     |      |
|   |PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI  |      |
|   |BREZ PLAČIL OBRESTI)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –  |  275.314|
|   |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI    |      |
|   |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    771|
|   |KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |    771|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |    771|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV  |      |
|   |(440+441+442)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    771|
|   |KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   44.818|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   44.818|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   44.818|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |   8.143|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –44.818|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-   |  –52.190|
|   |III.)                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |   2.722|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem občinskem glasilu Uradne objave Občine Kuzma.
Št. 900-0003/2013-3
Kuzma, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti