Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

977. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana, stran 2082.

Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08), 3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93 in 18/94), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 Skl. US: U-I-60/06-12, 1/07 Odl. US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/07) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana
1. člen
V Pravilniku o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članov svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana (Uradni list RS, št. 106/10) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Članu občinskega sveta se mesečno obračunava sejnina, v določenem odstotku od plačnega razreda župana, zaokroženo na dve decimalki, v skladu z opravljenim delom, in sicer:
– vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu – 0,778 %
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 2,093 %
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta – 1,234 %
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 2,093 %
– članom delovnih teles za udeležbo na seji – 1,529 %«.
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnina nadzornega odbora se določi v odstotku od plačnega razreda župana, zaokroženo na dve decimalki, in sicer:
– za predsednika nadzornega odbora – 2,093 %
– za člana nadzornega odbora – 1,529 %«.
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani sveta krajevne skupnosti so upravičeni do sejnine v določenem odstotku od plačnega razreda župana, zaokroženo na dve decimalki, in sicer:
– predsednik sveta krajevne skupnosti – 1,529 %
– član sveta krajevne skupnosti – 1,234 %«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-34/2010
Ribnica, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost