Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

975. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, stran 2075.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/02, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o posebni in podrejeni rabi javnih površin
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določi posebna in podrejena raba javnih površin na območju Občine Ribnica (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) Posebna in podrejena raba javnih površin se plača bodisi na podlagi odločbe o občinski taksi (za namene določene v 6. točki 2. člena tega odloka) bodisi na podlagi pogodbe o posebni in podrejeni rabi javne površine (za namene določene v 2., 3., 4. in 5. točki 2. člena tega odloka).
2. člen
(1) Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so površine namenjene uporabi vseh pod enakimi pogoji. Javne površine po tem odloku so:
– občinske ceste (ulice, ceste, trgi, pločniki, parkirišča … v nadaljnjem besedilu: ceste),
– javne zelene površine (zelenice, parki, športna igrišča, otroška igrišča …);
2. Posebna raba cest pomeni rabo cest za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja;
3. Posebna raba javnih zelenih površin pomeni rabo za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja;
4. Podrejena raba cest pomeni rabo cest za:
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom,
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjena za prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, starin, nakita, knjig, umetniških in podobnih predmetov, kmetijskih pridelkov in drugih prehrambenih izdelkov,
– postavitev stojala za brezplačne časopise,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev samopostrežnega avtomata,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– izvedbo spontanega uličnega nastopa,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov,
– postavitev opreme – klopi in stoli,
– postavitev table tipa A za oglaševanje ponudbe pred lokalom;
5. Podrejena raba javnih zelenih površin pomeni rabo javnih zelenih površin za:
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjena za prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, starin, nakita, knjig, umetniških in podobnih predmetov, kmetijskih pridelkov in drugih prehrambenih izdelkov,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov;
6. Podrejena raba javnih površin, za katero se predpisuje občinska taksa, pomeni rabo javnih površin za:
– prirejanje razstav,
– izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in javnega shoda,
– izvedbo prireditev, ki jih organizira občina;
7. Oprema gostinskega vrta je po tem odloku stol, miza, senčnik, grelec, tabla tipa A, cvetlično korito in sladoledna vitrina.
A. POGODBA ZA POSEBNO IN PODREJENO RABO JAVNIH POVRŠIN
II. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE
3. člen
(1) Javne površine se za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka in za namene podrejene rabe iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za spontan ulični nastop, oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca, s sklenitvijo neposredne pogodbe. Obrazec vloge pripravi pristojni organ občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(2) Vloga za sklenitev pogodbe za posebno in podrejeno rabo javnih površin mora vsebovati:
1. ime vlagatelja,
2. namen uporabe,
3. čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
4. opredelitev lokacije,
5. vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme.
(3) K vlogi mora predložiti:
– načrt s prikazom umestitve opreme na javno površino (tloris),
– podatke o namenu rabe javne površine
– in druge podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe.
(4) Prosilec mora vlogo oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
(5) Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin.
(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
4. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo ali graditev objekta ob ali na javni površini se mora, zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del, vlogi priložiti tudi z drugimi predpisi zahtevano dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni.
5. člen
(1) Pristojni organ mora pred sklenitvijo pogodbe za oddajo javne površine za namene podrejene rabe iz tega odloka pridobiti predhodno soglasje upravljavca javnih površin.
(2) Soglasje, navedeno v prvem odstavku tega člena, se po preteku dobe, za katero je bila sklenjena pogodba, lahko podaljša, v kolikor je uporabnik upošteval vse kriterije in omejitve pri uporabi javne površine, ki so bili določeni s strani občinske uprave. Podaljšano soglasje pa je zopet podlaga za sklenitev nove pogodbe o uporabi.
III. UPORABNINA
6. člen
(1) Po tem odloku so vnaprej, ob podpisu pogodbe z občino, zavezani plačati uporabnino vsi, ki z občino sklenejo pogodbo za posebno ali podrejeno rabo javne površine, razen:
– za postavitev gradbenega odra ali gradbišča v obdobju prvih petnajst dni od sklenitve pogodbe z občino,
– javni zavodi, javni gospodarski zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, občina kot organizatorka, društva, ki so sofinancirana iz proračuna Občine Ribnica in humanitarne organizacije.
(2) O znižanju oziroma oprostitvi plačila uporabnine za vsa ostala društva oziroma organizacije, ki ne spadajo pod prejšnji odstavek, na podlagi vloge odloča občinski svet.
(3) Dejstvo, da uporabnik javne površine ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene uporabnine.
7. člen
Izhodiščna višina uporabnine za uporabo javne površine, brez davka na dodano vrednost, znaša:
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|Uporabnina za uporabo javne površine za |  EUR|       |
|posebno oziroma podrejeno rabo, brez   |    |       |
|davka na dodano vrednost, znaša:     |    |       |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|gostinski vrt              |    |       |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|do vključno 10 m2            |  750|eur/sezono  |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|od 10 m2 do vključno 15 m2        |  1140|eur/sezono  |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|od 15 m2 do vključno 25 m2        |  1900|eur/sezono  |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|nad 25 m2                |  3000|eur/sezono  |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|kiosk                  |    |       |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|do vključno 7 m2             | 1.200|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|od 7 do vključno 12 m2          | 2.100|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|nad 12 m2                | 3.000|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|uta za prodajo kostanja         |  150|eur/sezono  |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|cvetlično korito             |   20|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|prodajni objekt, premična stojnica    |    |       |
|oziroma vozilo za prodajo        |    |       |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|do vključno 5 m2             |   2|eur/dan   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|od 5 do vključno 10 m2          |   3|eur/dan   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|od 10 do vključno 15 m2         |   5|eur/dan   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|nad 15 m2                |   9|eur/dan   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|vozilo, namenjeno za prodajo po območju |   3|eur/dan   |
|občine                  |    |       |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|samopostrežni avtomat          |  150|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|stojalo za brezplačne časopise      |  200|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|gradbeni oder ali gradbišče       |  0,3|eur/m2/dan  |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|otvoritve                |  100|eur/dan   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|javna prireditev ali javni shod     |  100|eur/dan   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|stojnica za nekomercialni namen     |   10|eur/dan   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|tabla tipa A               |  100|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
|razna oprema za posamezni kos      |   10|eur/leto   |
+-----------------------------------------+-------+-------------+
B. DOVOLJENJE ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA
8. člen
Javne površine se za namene podrejene rabe iz 6. točke 2. člena tega odloka oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca, na podlagi odločbe o občinski taksi, ki jo izda pristojni organ. Obrazec vloge pripravi pristojni organ.
9. člen
Zavezanci za plačilo občinske takse (v nadaljevanju: uporabniki) so fizične in pravne osebe, samostojni podjetniki, društva in druge organizacije, ki uporabljajo javne površine za prirejanje razstav in zabavnih prireditev.
10. člen
Vloga za pridobitev pravice uporabe javne površine (podrejene rabe javne površine za javno prireditev ali javni shod) mora vsebovati naslednje podatke:
– ime organizatorja prireditve oziroma razstave,
– ime in namen prireditve oziroma razstave,
– tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples, športna, novoletna in podobno),
– namen javnega shoda (politični, verski itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme in
– predlog začasne prometne ureditve.
11. člen
Uporabnik mora podati vlogo za pridobitev pravice uporabe javne površine najmanj 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
12. člen
(1) Pristojni organ mora pred izdajo odločbe o občinskih taksah pridobiti predhodno soglasje oziroma mnenje upravljavca javnih površin.
(2) Ko pristojni organ ugotovi, da so za uporabo javne površine izpolnjeni vsi pogoji, izda odločbo o odmeri občinske takse, v kateri določi taksnega zavezanca, višino občinske takse in rok za njeno plačilo, opredeli javno površino, ki jo bo taksni zavezanec uporabljal ter pogoje in omejitve uporabe javne površine.
(3) Uporabnik lahko začne uporabljati javno površino, za uporabo katere je bila izdana odločba o občinski taksi, naslednji dan po plačilu občinske takse.
V. OBČINSKA TAKSA
13. člen
Občinska taksa za uporabo javne površine znaša:
+---------------------------------------------+------+----------+
|Prirejanje razstav              |  50|eur/dan  |
+---------------------------------------------+------+----------+
|Zabavna prireditev – površina do vključno  |  150|eur/dan  |
|1500 m2                   |   |     |
+---------------------------------------------+------+----------+
|Zabavna prireditev – površina nad 1500 m2  |  500|eur/dan  |
+---------------------------------------------+------+----------+
14. člen
(1) Občinske takse ne plačujejo javni zavodi, javni gospodarski zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, občina kot organizatorka, društva, ki so sofinancirana iz proračuna občine Ribnica in humanitarne organizacije.
(2) O znižanju oziroma oprostitvi plačila občinske takse za vsa ostala društva oziroma organizacije, ki ne spadajo pod prejšnji odstavek, na podlagi vloge odloča občinski svet.
15. člen
Dejstvo, da uporabnik javne površine ni mogel začasno uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene občinske takse.
C. DOLOČBE, KI VELJAJO ZA POGLAVJE A IN B
VI. IZJEME
16. člen
Javne površine v Občini Ribnica se lahko, po postopku iz IV. poglavja, izjemoma uporabljajo tudi za namene posebne in podrejene rabe javnih površin, ki niso določeni v tem odloku, in sicer v naslednjih primerih:
– tradicionalni ribniški sejem v septembru,
– mesečni sejem na parkirnem prostoru pred Miklovo hišo.
VII. ČAS UPORABE JAVNIH POVRŠIN
17. člen
(1) Javna površina se lahko pridobi za:
– postavitev kioska največ za pet let,
– postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z gostinskim obratom, največ za štiri leta,
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, največ za eno leto, in sicer od prvega aprila do konca oktobra,
– postavitev samopostrežnega avtomata največ za eno leto,
– postavitev prodajnih objektov in premičnih stojnic oziroma vozil, namenjenih za prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, starin, nakita, knjig, umetniških in podobnih predmetov, kmetijskih pridelkov in drugih prehrambenih izdelkov največ za eno leto,
– postavitev opreme (klop, stol) največ za eno leto,
– postavitev stojala za brezplačne časopise največ za eno leto,
– postavitev cvetličnega korita največ za eno let,
– postavitev ute za prodajo kostanja največ od oktobra do konca januarja,
– javno prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni shod za čas trajanja prireditve ali shoda, največ za obdobje treh tednov, če predlagana lokacija to dopušča,
– prirejanje razstav največ za en mesec, če predlagana lokacija to dopušča,
– postavitev stojnic za podpisovanje peticij največ za en teden,
– postavitev stojnic za namene volitev in referendumov za čas zbiranja podpisov,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča za čas trajanja del,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin brez omejitve, največ za eno leto,
– postavitev table tipa A za oglaševanje ponudbe pred lokalom največ za eno leto.
(2) Letne pogodbe se sklepajo za tekoče koledarsko leto.
VIII. POGOJI ZA POSAMEZNO POSEBNO RABO JAVNE POVRŠINE
1. Gostinski vrt brez gostinskega obrata
18. člen
(1) Gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo.
(2) Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji določeni za postavitev gostinskega vrta iz 19. člena tega odloka.
IX. POGOJI ZA POSAMEZNO PODREJENO RABO JAVNE POVRŠINE
1. Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom
19. člen
(1) Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom, (v nadaljevanju: gostinski vrt) se mora upoštevati naslednje pogoje:
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod za pešce v širini vsaj 0,8 m,
– območje gostinskega vrta pristojni organ označi s posebnimi oznakami, ki morajo ostati po postavitvi opreme gostinskega vrta vidne,
– senčniki med sabo ne smejo biti povezani,
– tabla tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit,
– sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to določeno s pogodbo.
(2) Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
(3) Vloga za postavitev gostinskega vrta iz tega člena mora biti vložena pri pristojnem organu najkasneje do petnajstega marca za tekoče leto. Vloge, vložene po tem datumu, se ne obravnavajo, razen če gre za novo odprti gostinski obrat.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihovo odgovorno osebo pa z globo 800 eurov.
2. Prodajni objekti in premične stojnice oziroma vozila namenjena za prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, starin, nakita, knjig, umetniških in podobnih predmetov, kmetijskih pridelkov in drugih prehrambenih izdelkov
20. člen
Na javni površini je dovoljeno postaviti prodajne objekte ali premične stojnice oziroma vozila namenjena za prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, starin, nakita, knjig, umetniških in podobnih predmetov ter tudi prodajne objekte ali premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov ter prehrambenih izdelkov.
3. Table tipa A za oglaševanje pred lokalom
21. člen
Na javni površini je dovoljeno postaviti table tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m. Table se lahko postavi le na javno površino neposredno pred lokal ter se na njih oglašuje ponudbo lokala.
4. Cvetlična korita
22. člen
Na javni površini je dovoljeno postaviti manjša cvetlična korita le ob vsaki strani vhoda v poslovni prostor, tako da ne ovirajo gibanja pešcev. Videz in zasaditev cvetličnih korit ne smeta biti moteča za okolje.
5. Samopostrežni avtomat
23. člen
Na javni površini je dovoljeno postaviti samopostrežni avtomat. Samopostrežni avtomat mora biti zaščiten z nadstreškom, ki ustreza urbani zasnovi okolja postavitve.
6. Prirejanje razstav
24. člen
Na javni površini je dovoljeno prirejati razstave umetniških del, kot so kiparska in slikarska dela, razstave domače in umetnostne obrti, makete, inštalacije ter podobno, če s postavitvijo ne motijo osnovne rabe javne površine ali ambientalne vrednosti prostora.
7. Gradbeni oder ali gradbišče
25. člen
(1) Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenega odra ali gradbišča za gradnjo ali vzdrževanje objektov.
(2) Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prvega odstavka tega člena je treba za čas del odstraniti vse druge objekte posebne ali podrejene rabe javnih površin postavljene na podlagi tega odloka.
8. Spontani ulični nastop
26. člen
(1) Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj.
(2) Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9.00 in 22.00 uro.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
9. Javna prireditev ali javni shod
27. člen
Javno prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni shod se lahko organizira na javni površini občine.
10. Stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov
28. člen
Za predstavitev humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov se dovoli postavitev stojnice. Lokacijo postavitve določi pristojni organ.
11. Postavitev opreme
29. člen
Za nekomercialne namene je ob poslovnih objektih dovoljena postavitev samostojnih kosov opreme, kot so klopi in stoli. Dovoljena oprema se ne sme uporabljati za prodajo blaga ali storitev.
X. KRŠITVE ODLOKA IN KAZNI ZANJE
30. člen
(1) Posebna in podrejena raba javnih površin na območju občine Ribnica je dovoljena samo v skladu z določbami tega odloka.
(2) Prepovedano je:
– poškodovati javno površino,
– ovirati rabo javne površine,
– uporabljati javno površino brez dovoljena ali pogodbe na podlagi tega odloka ali v nasprotju z njima, postaviti in pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške na območju gostinskega vrta ali izven njega,
– na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred vhodom trgovin in podobno,
– postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta,
– postaviti prostostoječe hladilne omare ali vitrine na javni površini ali v območju gostinskega vrta,
– uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev,
– postaviti premične objekte za prodajo pijače in hitre prehrane v varovalnem pasu ceste,
– postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo alinejo prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravno oseba, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo alinejo prvega odstavka tega člena, njihovo odgovorno osebo pa z globo 800 eurov.
(5) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju s četrto ali peto ali šesto ali sedmo, osmo ali deveto alinejo prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto alinejo prvega odstavka tega člena, njihovo odgovorno osebo pa z globo 800 eurov.
XI. NADZOR IN PREKRŠKOVNI ORGAN
31. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija).
(2) Če uporabnik javne površine za posebno ali podrejeno rabo javne površine nima dovoljenja ali sklenjene pogodbe o rabi javne površine ali uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem odloku niso dovoljeni, inšpekcija uporabniku odredi odstranitev:
– gostinskega vrta, ki ni ali je povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja,
– prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjenega za prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, starin, nakita, knjig, umetniških in podobnih predmetov, kmetijskih in drugih prehrambenih izdelkov,
– stojala za brezplačne časopise,
– cvetličnega korita,
– samopostrežnega avtomata,
– razstavljenih predmetov,
– gradbenega odra ali gradbišča,
– stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov,
– opreme,
– preprog in predpražnikov,
– table tipa A za oglaševanje ponudbe pred lokalom,
– vseh objektov ali naprav, ki s tem odlokom niso dovoljeni.
32. člen
(1) Inšpekcija je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka.
(2) Pri izvajanju nadzora nad določbami tega odloka ima inšpekcija poleg svojih pooblastil tudi pooblastila, ki jim jih daje ta odlok.
(3) Uporabniki javnih površin za posebno in podrejeno rabo se morajo ravnati po ukazih oziroma odredbah inšpekcije, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka.
(4) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek uporabnico ali uporabnika javne površine, oddane za posebno ali podrejeno rabo, ki ne ravna po ukazu oziroma odredbi inšpekcije.
(5) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni osebi ne omogoči izvedbo postopka ter ukrepov, določenih v tem odloku.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Lastniki, najemniki ali uporabniki obstoječih kioskov na javnih površinah, ki nimajo dovoljenja pristojnega organa za njihovo postavitev, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka vložiti pri pristojnem organu vlogo za sklenitev neposredne pogodbe ter skleniti pogodbo najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pogodbe. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, inšpekcija ukrepa v skladu z drugim odstavkom 31. člena tega odloka.
34. člen
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dosedanjem odloku.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjem odloku, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 56/96, 70/97, 20/00, 102/00, 5/06), razen v delu, ki ureja komunalno takso za uporabo plakatnih mest.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2012
Ribnica, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost