Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 1875.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10, 36/11) ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10, 9/11) je Mestni svet Mestne občine Celje na 12. seji dne 13. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
1. člen
V 23. členu Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11), se za besedilom »na prepoved iz« besedna zveza »6. člena« nadomesti z besedno zvezo »prejšnjega člena«.
2. člen
V 29. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pristojni organ MOC lahko izjemoma, ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka tega člena, dovoli izdajo dovolilnice v primeru, kadar si stanovalec SMJ iz opravičljivih razlogov ne more urediti stalnega bivališča ali za lastne potrebe uporablja vozilo, ki ni njegova last.«.
Četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
V 35. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
V prilogi 2: cenik parkiranja in ostalih stroškov, se pod točko 1. parkirišča – modra cona, za besedilom: »Miklošičeva ulica,« doda: »Ozka ulica« in za besedilom: »Vodnikova ulica,« doda: »Zagata«.
Pod točko 6. parkirišča za stanovalce Starega mestnega jedra, se na koncu doda nova 6. vrstica z besedilom:
+----------------------------------------------+---------------+
|letna dovolilnica parkirišče Zagata ali Ozka |     200,00|
|ulica                     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-7/2011-2
Celje, dne 13. marca 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.