Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012

Kazalo

816. Zakon o spremembah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-A), stran 1767.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2012.
Št. 003-02-2/2012-2
Ljubljana, dne 19. marca 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POSOJILU HELENSKI REPUBLIKI (ZPHelR-A)
1. člen
V Zakonu o posojilu Helenski republiki (Uradni list RS, št. 56/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem zakonom se ureja prevzem obveznosti Republike Slovenije, da skupaj z drugimi državami članicami Evropske unije, katerih skupna valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: euroobmočje) odobri posojilo Helenski republiki v skladu z izjavo predstavnikov vlad držav članic euroobmočja z dne 7. maja 2010, posojilno pogodbo, ki jo je Evropska komisija v imenu in za račun posojilodajalk podpisala 8. maja 2010, spremenjena z dodatkom k posojilni pogodbi z dne 14. junija 2011 in dodatkom k posojilni pogodbi z dne 27. februarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: posojilna pogodba) in sporazumom med posojilodajalkami, podpisanim 8. maja 2010, ki ureja medsebojne odnose držav članic euroobmočja, razen Helenske republike, v zvezi z zagotovitvijo usklajenih dvostranskih posojil na podlagi posojilne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: sporazum med posojilodajalkami).«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Republika Slovenija se v skladu s pogoji posojilne pogodbe zavezuje zagotavljati svoj delež v posojilu v več tranšah oziroma obrokih do skupne višine največ 387.812.452 eurov, v obdobju od izpolnitve pogoja iz šestega odstavka tega člena do 8. maja 2013, pri čemer ročnost posojila (tranš oziroma obrokov) ne sme presegati 15 let.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Posojilna pogodba, razen dodatka k posojilni pogodbi z dne 14. junija 2011 in dodatka k posojilni pogodbi z dne 27. februarja 2012, in sporazum med posojilodajalkami zavezujeta Republiko Slovenijo od dneva, ko Evropska komisija prejme obvestilo Republike Slovenije, da so bili končani vsi notranjepravni postopki za prevzem obveznosti po posojilni pogodbi in sporazumu med posojilodajalkami. Dodatek k posojilni pogodbi z dne 14. junija 2011 in dodatek k posojilni pogodbi z dne 27. februarja 2012 zavezujeta Republiko Slovenijo od dneva izpolnitve pogojev za veljavnost dodatkov.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/12-3/10
Ljubljana, dne 9. marca 2012
EPA 183-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik