Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

705. Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina, stran 1498.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 2. točke 7. člena in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek pridobitve dovoljenja ter osnove in merila za določitev nadomestila uporabe poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem besedilu: Občina). Poslovni prostori (v nadaljnjem besedilu: prostori) po tem pravilniku so: osrednja dvorana, razstavni prostor, večnamenski prostor, sejna soba in društveni prostor v stavbi Občine, na naslovu: Hrpelje, Reška cesta 14.
II. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA UPORABO PROSTOROV
2. člen
Poslovni prostori iz 1. člena tega pravilnika so neprofitnega značaja. Prostore lahko v okviru svoje dejavnosti uporabljajo fizične osebe, društva in druge organizacije javnega in zasebnega prava pod pogoji tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: uporabnik prostorov).
3. člen
Zainteresirani uporabnik prostorov mora na občino vložiti vlogo za uporabo poslovnega prostora najmanj sedem dni pred pričetkom dejavnosti.
V vlogi mora navesti:
– ime in priimek ter bivališče oziroma odgovorno osebo, naziv in sedež organizacije,
– kontaktno osebo, če je druga, kot odgovorna oseba,
– naziv poslovnega prostora, za katerega prosi za uporabo,
– datum in termin predvidene uporabe,
– uporabo odrske tehnike, snemalne tehnike, ogrevanja in potrebno prisotnost upravitelja,
– dejavnost in namen uporabe prostora,
– izvajalce aktivnosti,
– davčno številko in izjavo ali je organizator davčni zavezanec,
– predvideno število udeležencev.
4. člen
O dovoljenju za uporabo prostorov odloča župan ali druga od župana pooblaščena oseba.
O uporabi prostorov se vodita evidenca in razpored. Uporabnik prostorov je dolžan ob predaji prostora le-tega zapustiti v urejenem stanju.
Župan lahko določi morebitne druge pogoje v zvezi z uporabo prostora, če to izhaja iz programa dejavnosti.
5. člen
Prednost pri dodelitvi prostorov imajo prosilci, ki so prej vložili prošnjo in organizacije, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo ter politične stranke.
Če je predvidenih več kot 100 udeležencev, je uporabnik prostorov dolžan poskrbeti za urejanje prometa in po potrebi za rediteljsko službo.
Če se v prostorih odvija javni shod ali javna prireditev, katero je organizator v skladu z določili Zakona o javnih zbiranjih dolžan prijaviti na pristojni policijski enoti ali pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega organa, mora uporabnik najmanj en dan pred uporabo prostorov Občini dostaviti kopijo prijave oziroma dovoljenja.
6. člen
Župan lahko zavrne prošnjo za uporabo prostorov v primerih, ko:
– dejavnost ali namen dejavnosti škoduje ugledu lokalne skupnosti ali države,
– sta pred tem organizacija ali posameznik uporabljala poslovne prostore v nasprotju z določili tega pravilnika,
– če poslovne prostore v tem terminu že uporablja drug uporabnik oziroma je zanje za isti termin zaprosil prej drugi uporabnik,
– je program dejavnosti tak, da lahko ovira nemoteno delo občinskih organov.
7. člen
Župan lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za uporabo poslovnih prostorov brez nadomestila in povračila stroškov organizacije in izvedbe dejavnosti, če:
– uporabnik tudi po opominu Občine uporablja prostor v nasprotju s programom ali na način, ki povzroča škodo na imetju lastnika,
– uporabnik Občini v roku ne dostavi kopije prijave oziroma dovoljenja iz tretjega odstavka petega člena tega pravilnika,
– prostor uporabljajo ali za svoje delo potrebujejo organi občine,
– če se pri uporabi prostorov ugotovi, da dejavnost ali namen dejavnosti škoduje ugledu lokalne skupnosti ali države.
III. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV NADOMESTILA ZA UPORABO PROSTOROV
8. člen
Nadomestilo za uporabo prostora se obračunava po sistemu točkovanja glede na vrsto uporabe in tip prostora.
Vrednost točke določi Občinski svet Občine s sklepom. Nadomestilo plača uporabnik na račun Občine v roku sedmih dni od zaključene dejavnosti in izstavitvi računa.
V okviru najema prostora se šteje: prisotnost upravitelja, odrska tehnika (razsvetljava, ozvočenje). Ogrevanje se zaračuna posebej, glede na uporabo ogrevanja (točke v razpredelnici v oklepaju označujejo višino točk pri uporabi ogrevanja).
Tabela izhodiščnega nadomestila (1 ura = 45 minut)
+-----------+------------+------------+----------+----------+-----------+
| PROSTOR |Nepridobitna|Nepridobitna|Pridobitna|Pridobitna|Humanitarna|
|      | uporaba (do|  uporaba | uporaba | uporaba | uporaba  |
|      |  3 ure)  |  (vsaka  |(do 3 ure)| (vsaka |      |
|      |      | nadaljnja |     | nadaljnja|      |
|      |      |  ura)  |     |  ura)  |      |
+-----------+------------+------------+----------+----------+-----------+
|Osrednja  |20 točk (25)| 2 točki (3)| 50 točk |5 točk (7)| 0 točk  |
|dvorana  |      |      |  (70)  |     |      |
+-----------+------------+------------+----------+----------+-----------+
|Razstavni | 5 točk (7) | 0 točk (0) | 30 točk | 3 točke | 0 točk  |
|prostor  |      |      |  (37)  |  (4)  |      |
+-----------+------------+------------+----------+----------+-----------+
|Večnamenski|10 točk (15)| 2 točki (3)| 30 točk | 3 točke | 0 točk  |
|prostor  |      |      |  (37)  |  (4)  |      |
+-----------+------------+------------+----------+----------+-----------+
|Društveni |10 točk (15)| 2 točki (3)| 30 točk | 3 točke | 0 točk  |
|prostori  |      |      |  (37)  |  (4)  |      |
+-----------+------------+------------+----------+----------+-----------+
|Sejna soba |40 točk (70)| 8 točk (10)| 50 točk |5 točk (7)| 0 točk  |
|      |      |      |  (70)  |     |      |
+-----------+------------+------------+----------+----------+-----------+
Organizatorju likovnih in drugih razstav se obračuna samo izhodiščno nadomestilo, ne glede na trajanje dejavnosti, ki pa ne more biti daljše od 30 koledarskih dni v tekočem letu.
Uporabnikom, ki najamejo prostor za redno dejavnost neprofitne narave (na primer: izobraževanje članov društva, tečaji, redna srečanja in podobno) se za vsako naslednjo uporabo obračuna 20 % izhodiščnega nadomestila.
Nadomestilo za uporabo dodatnih pripomočkov:
+------------------------+----------------+--------------------+
|    Pripomoček    | Nepridobitna | Pridobitna uporaba |
|            |  uporaba   |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Projektor        |   5 točk   |   10 točk    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Prenosni računalnik   |   5 točk   |   10 točk    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Snemalne naprave    |   5 točk   |   10 točk    |
+------------------------+----------------+--------------------+
9. člen
Župan lahko zniža ali oprosti plačilo nadomestila za uporabo prostorov tistim organizacijam, ki ne prejemajo finančne pomoči iz občinskega proračuna, ki opravljajo družbeno koristno dejavnost, spodbujajo aktivnosti mladih ali pa je to v posebnem interesu Občine.
10. člen
Če Občina ne obračuna nadomestila se šteje, da je to prispevek Občine tej dejavnosti ali organizaciji.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 116/03).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-9/2011-2
Hrpelje, dne 16. februarja 2012
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Boršić l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti