Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012

Kazalo

610. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana, stran 1266.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 85. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji 13. februarja 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 27. členu črta enajsta alineja.
Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
V dosedanji trinajsti alineji, ki postane dvanajsta alineja, se besedilo »letni načrt pridobivanja in razpolaganja« v celotnem besedilu nadomesti z besedama »načrt ravnanja«.
Dosedanje štirinajsta do devetnajsta alineja postanejo trinajsta do osemnajsta alineja.
2. člen
V 51. členu se četrta alineja dopolni tako, da se za besedo »določi« doda besedilo »podrobnejšo notranjo organizacijo in«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem in posamični program prodaje finančnega premoženja,«.
3. člen
V 54. členu se v prvem stavku drugega odstavka besedilo »do razpisa nadomestnih volitev« nadomesti z besedilom »do nastopa mandata novo izvoljenega župana«.
4. člen
V 55. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Četrtna skupnost Posavje s sedežem na Bratovševi ploščadi 30,«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Četrtna skupnost Trnovo s sedežem na Devinski uli­ci 1b,«.
5. člen
V 90. členu se besedi »oglasnih deskah« nadomestita z besedama »intranetni strani«.
6. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Praznik MOL je 9. maj – dan svobode in miru.«.
7. člen
Določila tretjega odstavka 1. člena in drugega odstavka 2. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki se nanašajo na načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem, se začnejo uporabljati pri pripravi sprememb proračuna MOL za leto 2012.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2005-67
Ljubljana, dne 13. februarja 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost