Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

552. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Bovec, stran 1192.

Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 7. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek za porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Bovec (v nadaljevanju občina) prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US in 17/08) od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini, ki jo je določil Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
2. člen
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva in se zagotavljajo iz Proračuna Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini, ki jo je določil Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Dodeljevanje sredstev se izvede po postopku, ki je določen v tem odloku.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe, biotehnične ukrepe, tehnične ukrepe ter izobraževalne in promocijske ukrepe.
V proračunu Občine Bovec se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke št. 0423 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
4. člen
Do namenskih sredstev iz tega naslova so upravičene lovske družine, ki ležijo na območju Občine Bovec. Občina bo prejete namenske prihodke iz tega naslova izplačala upravičencem na podlagi prejetega zahtevka. Zahtevku mora biti priložena dokumentacija, s katero upravičenec dokazuje namensko porabo sredstev po tem odloku (kopijo lovsko gospodarskega načrta ter kopije računov v višini načrtovanih sredstev).
5. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave.
III. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2012
Bovec, dne 7. februarja 2012
Valter Mlekuž l.r.
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Občine Bovec