Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

545. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli, stran 1173.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11), 16. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje (v nadaljevanju: zavod) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji dne 15. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli
1. člen
Za spomenik lokalnega pomena se razglasi Hiša Bistrica ob Sotli 26, EŠD: 26681 (v nadaljevanju spomenik »Bratuševa hiša«).
Zgodovinsko-socialni vidik ter gradbeno-razvojni vidik domačije mu dajejo značaj kulturnega spomenika lokalnega pomena.
2. člen
Spomenik se nahaja v katastrski občini Kunšperk na delu parcele parcelne številke *158.
V neposredni bližini vaškega jedra Bistrica ob Sotli je Bratuševa hiša zaradi hitrega gospodarskega razvoja pokrajine ena izmed redkih, ki je še ohranila svojo zasnovo v prvotnem stanju.
Objekt je pomemben predvsem iz zgodovinsko-socialnega ter gradbeno-razvojnega vidika in priča o načinu življenja in gospodarjenja v preteklosti, zato ima poseben pomen za Občino Bistrico ob Sotli, ki objekt razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
3. člen
Spomenik se razglaša za kulturni spomenik z namenom, da se zagotovi njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo varovane sestavine Hiše Bistrica ob Sotli 26.
Za spomenik velja varstveni režim, ki je določen v strokovnih podlagah za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 26 (EŠD 26681), ki jih je izdelal zavod pod številko elaborata NC 966/12.
4. člen
Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem načrtu DKN v merilu 1:2880 in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnike načrtov iz prejšnjega člena hranita Občina Bistrica ob Sotli in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
Upravljavec spomenika je lastnik spomenika, ki je vpisan v zemljiško knjigo.
Upravljanje spomenika se izvaja na podlagi načrta upravljanja, ki ga pripravi upravljavec ob strokovni pomoči zavoda.
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednost, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
6. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh njegovih spomeniških lastnosti. Za vsak poseg na spomeniku so potrebni predhodni opisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
7. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelni številki *158, k.o. Kunšperk.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2012-2
Bistrica ob Sotli, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Bistrica Ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost