Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

522. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica, stran 1097.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 7. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 8. redni seji dne 9. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica, ki so v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, mažoretne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
3. člen
Praviloma se sofinancirajo materialni in programski stroški za naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije vse v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
5. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ribnica,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ribnica.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Ribnica.
6. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju in Zakona o splošnem upravnem postopku.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– izdaja odločbe direktorja občinske uprave o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev in izdaja odločbe župana,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu, na oglasni in spletni strani občine ter pošlje na sedež območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD Ribnica).
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, odbora za družbene dejavnosti, kulturnih društev in JSKD, Območne izpostave Ribnica. Člani komisije morajo imeti izkušnje s področja ljubiteljske kulture, ne smejo pa biti predsedniki, zakoniti zastopniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo na razpisu. Predsednika komisije izmed članov imenuje župan.
12. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi, da prijava katerega od prijaviteljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku pet dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika. V takšnih primerih izda direktor občinske uprave sklep o zavrženju. Prav tako se zavržejo vloge, ki so prispele po izteku roka ali so bile nepravilno označene.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor občinske uprave z izdajo odločbe.
13. člen
Z odločbo se obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper to odločbo je možno podati pritožbo županu občine najkasneje v roku osem dni od prejema odločbe. Pritožba mora biti obrazložena. O pritožbi odloča župan, njegova odločitev je dokončna. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možen pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda le v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
15. člen
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Ribnica in na njeno pobudo brezplačno sodelovati na do treh občinskih prireditvah (organizator Občina Ribnica).
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjih odstavkov tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev rezerve skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 36/03 in 17/04).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2011
Ribnica, dne 10. februarja 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost