Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

484. Pravilnik o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Kozje, stran 1023.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 10. redni seji dne 9. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev finančnih sredstev, ki jih občina namenja za izvajanje letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo na podlagi drugih javnih razpisov Občine Kozje.
2. člen
Pravico do letnih dotacij imajo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo člane iz območja Občine Kozje,
– da imajo ustrezno registracijo in urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo letni program dejavnosti ter poročilo o realizaciji programov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti,
– da nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Kozje oziroma, da ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Kozje po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Kozje.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
3. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
Javni razpis obsega:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– okvirno višino sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prijavi,
– rok za vložitev prijav,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
4. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani.
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
5. člen
V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
7. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne podpiše pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA IN KRITERIJI
8. člen
Pri izboru programov se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Število članov iz Občine Kozje
2. Sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih na območju Občine Kozje
3. Druga merila, določena v razpisni dokumentaciji.
9. člen
Posamezna merila se točkujejo, točke se določijo v razpisu.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR
10. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Kozje predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
11. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-10/10
Kozje, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.