Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

483. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje, stran 1021.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 10. redni seji dne 9. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in način dodeljevanja finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Kozje oziroma za občane Občine Kozje.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Kozje iz sredstev proračuna.
Višino sredstev za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti so:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kozje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Kozje,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Kozje.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Kozje, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Kozje,
– imajo ustrezno registracijo in urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja humanitarnih programov,
– občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov ter plan aktivnosti za prihodnje leto.
5. člen
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Sofinanciranje nabave in vzdrževanje opreme za izvedbo programov se lahko izvede do višine 50 % vrednosti vloge posameznega društva, oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov Občine Kozje.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
6. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
Javni razpis obsega:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– okvirno višino sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prijavi,
– rok za vložitev prijav,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
7. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik občinske uprave.
– dva predstavnika odbora za družbene dejavnosti.
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti.
9. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
10. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne podpiše pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA IN KRITERIJI
11. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
12. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Poročilo o delu v preteklem letu (do 5 točk).
Ocenjuje se število izvedenih programov, število sodelujočih članov in število udeležencev pri izvedbi programa.
2. Število članov društva iz Občine Kozje s plačano članarino (do 15 točk):
1–3 članov    1 točka   25–27 članov   9 točk
4–6 članov    2 točki   28–30 članov   10 točk
7–9 članov    3 točke   31–33 članov   11 točk
10–12 članov   4 točke   34–36 članov   12 točk
13–15 članov   5 točk   37–39 članov   13 točk
16–18 članov   6 točk   40–42 članov   14 točk
19–21 članov   7 točk   43 in več članov 15 točk.
22–24 članov   8 točk
3. Odstotek članov iz Občine Kozje v društvu (do 10 točk):
1–5 %       1 točka   27–31 %      6 točk
6–11 %      2 točki   32–36 %      7 točk
12–16 %      3 točke   37–41 %      8 točk
17–21 %      4 točke   42–46 %      9 točk
22–26 %      5 točk    47 % in več    10 točk.
4. Rednost delovanja – izvajanje programov skozi daljše časovno obdobje (do 10 točk):
Za vsak program, ki poteka neprekinjeno skozi daljše časovno obdobje, lahko pridobi društvo 1 točko, vendar največ 10 točk.
5. Program dela za razpisano leto (do 15 točk):
Upošteva se odstotek udeleženosti članov iz Občine Kozje v programih društva za razpisno leto.
1–3 %       1 točka   25–27 %      9 točk
4–6 %       2 točki   28–30 %      10 točk
7–9 %       3 točke   31–33 %      11 točk
10–12 %      4 točke   34–36 %      12 točk
13–15 %      5 točk    37–39 %      13 točk
16–18 %      6 točk    40–42 %      14 točk
19–21 %      7 točk    43 in več %    15 točk.
22–24 %      8 točk
6. Sodelovanje z rizičnimi skupinami se ocenjuje na podlagi števila vključenih strokovnih delavcev in namena izvedbe programa (do 10 točk).
7. Sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa (do 5 točk):
1–5 članov in prostovoljcev           1 točka
6–10 članov in prostovoljcev          2 točki
11–15 članov in prostovoljcev          3 točke
16–20 članov in prostovoljcev          4 točke
21 in več članov in prostovoljcev        5 točk.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, občini predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
14. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V primeru, da izvajalec programa, zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
V. KONČNI DOLOČBI
15. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 73/03, 18/04).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-10/08
Kozje, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost