Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

465. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci, stran 994.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2; Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU), 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/5) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji dne 2. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. starostnega obdobja znaša 487,00 EUR na otroka mesečno, za otroka v oddelkih 2. starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih pa znaša cena 358,00 EUR na otroka mesečno.
2. člen
Občina Beltinci cene dnevnega programa staršem dodatno ne subvencionira.
3. člen
V skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih, Občina Beltinci, glede na razmere in položaj na zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Beltinci, določa kot maksimalni normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na oddelek in v oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na oddelek. Število otrok v kombiniranih oddelkih lahko presega normativ za 2 otroka. Najvišje število otrok je 19.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Občina Beltinci Vrtcu Beltinci v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina Beltinci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programa za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi in druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Občina Beltinci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil, te mesečno znašajo 25,00 EUR.
6. člen
Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in avgustu se upošteva obračunavanje plačila programov vrtca, kot je to določeno v internem Pravilniku o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok, vključenih v vzgojno-varstvene programe v Vrtcu Beltinci. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati v anketi vrtca ali vsaj 7 dni pred nastopom odsotnosti. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Beltinci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu vrtec Beltinci za leto 2009, štev. 032-01/2008-292/IV z dne 18. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 122/08).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2012 dalje.
Št. 032-01/2012-13-160/V
Beltinci, dne 2. februarja 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost