Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava, stran 11921.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, popravek 32/85, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 - odločba US), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 - popr., 120/06 - Odl. US: U-I-286/04-46 in 20/11 - Odl. US: U-I-165/09-34) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 75/10, 48/11, 55/11 in 56/12) je Občinski svet Občine Lendava na 28. redni seji dne 21. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04, 139/06, 122/07 in 5/10) se spremeni 9. člen, ki tako glasi:
»Pri merilu glede na lego - namembnost se ta del nadomestila za stavbna zemljišča (zazidana in nezazidana) obračunava po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------------------------------------
  Lega
zemljišča            Namen uporabe prostorov
(območja)
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
                       Proizvodnja
                       (po IPPC,
                        BAT),
                      pridobivanje
           Neprofitne Ostale   energentov, Počitniško-  Vinske
     Stanovanjski dejavnosti profitne  rudarstvo,  stanovanjski kleti
                dejavnosti  skladiščenje objekti
                       kmetijskih
                       izdelkov,
                        prodaja
                        naftnih
                       derivatov
-----------------------------------------------------------------------------
 PUP ML   40     50    100     1.500     80     50
 PUP ND   30     40    80     1.000     60     40
 PUP GD   20     30    60     500     40     30
-----------------------------------------------------------------------------
Pri opredeljevanju dejavnosti se upoštevajo določila sprejetih prostorskih aktov na predmetnih območjih. Če v prostorskem aktu namembnost ni določena, se pri izračunu upošteva stanovanjska namembnost.
Ob istih pogojih se nadomestilo plačuje na vseh območjih tudi za nezasedena stavbna zemljišča in opuščena zazidana stavbna zemljišča.
Med počitniško-stanovanjske objekte sodijo objekti, kjer se občasno biva in objekt ne služi pretežno kmetijski dejavnosti. Kot vinske kleti štejejo počitniški objekti z vinogradniško dejavnostjo in manjšim bivalnim prostorom, kjer objekti služijo pretežno kmetijski dejavnosti (stanovanjska oziroma bivalna površina manjša od 30 m2).
Med poslovno površino se šteje tudi površina poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, v katerih se opravlja gospodarska dejavnost z registracijo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.«
2. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Korekcijski faktorji, ki se upoštevajo pri izračunu nadomestila so naslednji:
- za zazidano stavbno zemljišče             K = 1
- za nezazidano stavbno zemljišče           K = 0,1
- za počitniško-stanovanjske objekte in vinske kleti  K = 3«.
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»Površine pozidanih gradbenih parcel in zazidljivih gradbenih parcel so podatki iz uradnih evidenc in zbirk podatkov o nepremičninah: register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb in digitalnih podlag veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana in drugih uradnih evidenc.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 naprej.
Št. 01503-0069/2004
Lendava, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.