Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4090. Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, stran 11659.

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) – v nadaljevanju: Zakon o cestah, 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen odloka)
(1) Ta odlok določa: gradnjo, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Ajdovščina, varstvo občinskih cest in prometa na njih, ter nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev določil tega odloka.
(2) Vsa ostala področja, ki niso urejena s tem odlokom, ureja zakon.
2. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, ki jo Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina), v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
II. GRADNJA OBČINSKIH CEST
3. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge gradnje in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Letni plan gradnje in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema skupaj z občinskim proračunom in je njegov sestavni del. Letni plan gradnje in vzdrževanja občinskih cest pripravi občinska uprava v sodelovanju z vzdrževalci občinskih cest.
(3) V letnem planu gradnje in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
4. člen
(gradnja in kategorizacija občinskih cest)
(1) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro lokalnega pomena v lasti občine.
(2) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po določbah predpisov, ki urejajo kategorizacijo občinskih cest. Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
(3) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
(4) Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.
5. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembo kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, krajevne skupnosti ter zainteresirane pravne in fizične osebe. Predlog mora biti utemeljen v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi in se upoštevajo v planu gradnje in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
6. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka sklene z občino pogodbo o opremljanju.
7. člen
(obveznosti usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka, je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor.
8. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
9. člen
(dovoljenje za začasno uporabo občinske ceste)
(1) Za novo ali rekonstruirano občinsko cesto, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje, lahko župan izda dovoljenje za začasno uporabo že pred dokončanjem vseh del zunaj vozišča ceste, predvidenih z izdanim gradbenim dovoljenjem, če je ugotovljeno, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.
(2) Pregled občinske ceste iz prejšnjega odstavka se opravi ob smiselni uporabi postopka iz osmega odstavka 18. člena Zakona o cestah. O pregledu se sestavi zapisnik, ki je priloga zahtevi za izdajo dovoljenja za začasno uporabo občinske ceste.
(3) Dovoljenje za začasno uporabo velja do pridobitve uporabnega dovoljenja s strani pristojnega upravnega organa, vendar največ pet let.
(4) Pridobitev dovoljenja za začasno uporabo občinske ceste je obvezna, ko je čas od končanja del na vozišču ceste do dokončanja preostalih del po gradbenem dovoljenju daljši od 60 dni.
(5) Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza nove ali rekonstruirane ceste, ter če je gradnja ali rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, upravljavec ceste lahko konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste.
10. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno z njenim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, prenese med nekategorizirane ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski svet na predlog župana.
11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno, če je njena dolžina minimalno 100 metrov ali je povezovalna, in če služi kot dostop do najmanj treh stalno naseljenih objektov.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku za kategorizacijo občinskih cest.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
12. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, ki jih opravlja občinska uprava, obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
3. naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
4. izvajanje postopkov za oddajanje investicijskih vzdrževalnih del in gradnje na občinskih cestah;
5. naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
6. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah ter zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
7. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
8. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
9. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
10. izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
11. pripravo programov in organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
12. izvajanje drugih strokovnih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen
(pritožbeni organ)
Zoper soglasja in dovoljenja, ki jih po določbah Zakona o cestah (soglasja oziroma dovoljenja iz 24., 25., 26., 27., 32., 99. in 101. člena) izdaja upravljavec javne ceste oziroma jih po določbah tega odloka (soglasja iz 6., 22., 24. in 25. člena) izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.
IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
15. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost teh cest, nadzor nad stanjem cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
16. člen
(izvajalec javne službe)
(1) Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti na območju obrtnih in servisnih con zagotavlja javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, ki mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti izvedbo nujnih vzdrževalnih del na teh cestah najmanj v obsegu, kot je določen z Zakonom o cestah.
(2) Redno vzdrževanje ostalih javnih poti zagotavljajo krajevne skupnosti, vsaka na svojem območju.
17. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru in gospodarnosti vzdrževanja, omogočajo varno odvijanje prometa. Vzdrževalna dela se morajo opraviti v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varovanju okolja, z navodili za obratovanje in skladno z obveznostmi do sosedov ob cesti ter na takšen način, da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa (slabih vremenskih razmer), lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, katerim so namenjene.
(2) Za stanje posamezne ceste je v okviru dodeljenih sredstev za redno vzdrževanje odgovorno javno podjetje oziroma krajevna skupnost, za stanje vseh občinskih cest pa je subsidiarno odgovorna občina.
18. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, je v območju cestnega sveta občinske ceste pristojna občinska uprava.
19. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, ki potekajo nad občinskimi cestami in po katerih je dovoljen javni promet, je pristojna občinska uprava.
20. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC).
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. Pred preusmeritvijo prometa na nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
21. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Gradnja ali rekonstrukcija stavb ali objektov, postavljanje kakršnihkoli objektov ali naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste je dovoljeno le s soglasjem, ki ga izda občinska uprava, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve, zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(2) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
1. pri lokalni cesti (LC) 10 m,
2. pri javni poti (JP) 5 m,
3. pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov ob lokalni cesti oziroma ob javni poti varovalni pas širok 4 m.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za posege v prostor ob občinski cesti znotraj območja, za katera je z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu občina predpisala drugačno širino varovalnih pasov.
(5) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
22. člen
(dela v območju občinske ceste zaradi gradnje ali vzdrževanja gospodarske infrastrukture)
(1) Gospodarska infrastruktura se sme graditi oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le s soglasjem občinske uprave, kar velja tudi za vzdrževalna in druga dela na obstoječih infrastrukturnih objektih na občinski cesti. Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja za gradnjo, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali vzdrževanje ceste ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(2) V soglasju za vzdrževalna in druga dela na obstoječih infrastrukturnih objektih iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem ter čas dokončanja teh del.
(3) Soglasje ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če je potrebno zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil ali oseb, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in občinsko upravo.
(5) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca naprav in napeljav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste ali javne površine in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja dela iz prvega odstavka tega člena ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki brez soglasja občinske uprave izvaja dela iz prvega odstavka tega člena ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec naprav in napeljav, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
23. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob obstoječih občinskih cestah lahko občinska uprava odda izvajalcem teh dejavnosti.
(2) Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja opravljati gostinsko, trgovsko, servisno in podobno dejavnost, ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora poleg ustreznega priključka oziroma pristopa do objekta, zagotoviti tudi zadostno število mest za parkiranje vozil svojih strank.
(3) Za postavitev objektov in naprav ter za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja dela iz tretjega odstavka tega člena ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki brez soglasja občinske uprave izvaja dela iz tretjega odstavka tega člena ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
2. Ukrepi za varstvo prometa
24. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava, razen ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične ali druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s soglasjem. Občinska uprava oziroma izvajalec letnega vzdrževanja cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
25. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) Dovoljenje občinske uprave za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore občinske ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga, ki mora biti vložena najmanj 18 dni pred predlaganim rokom zapore ceste, vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Zaporo postavi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo in občinski inšpektorat najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
26. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti ali naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, katero je po predpisih o cestah določeno za postavitev prometne signalizacije. Soglasje za njihovo postavitev znotraj tega območja izda občinska uprava. V soglasju se določi izvajalec postavitve in pogoji postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoji vzdrževanja in njihove odstranitve.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinska uprava lahko izda soglasje za izobešanje transparentov ob občinski cesti in preko občinske ceste, vendar le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.). Transparenti, ki so postavljeni preko občinske ceste, morajo biti izobešeni v višini najmanj 5.0 m nad voziščem občinske ceste.
(4) Plakatna mesta z oglaševalskimi vsebinami za volilno in referendumsko kampanjo, ki jih v skladu z zakonom zagotovi občina, določi župan s sklepom, v katerem določi tudi izvajalca postavitve plakatnih mest. Občinska uprava izda izvajalcu postavitve soglasje za postavitev plakatnih mest, s katerim določi pogoje postavitve, njihovega vzdrževanja in odstranitve.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja dela iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki brez soglasja občinske uprave izvaja dela iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
VI. NADZORSTVO NAD OBČINSKIMI CESTAMI
27. člen
(opravljanje nadzorstva)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občinski inšpektorat Občine Ajdovščina. Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata (občinski redar). Za vodenje postopka in izdajo odločb v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata (občinski inšpektor).
(2) Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, sta v skladu s pooblastili, ki jima jih dajejo predpisi o javnih cestah in predpisi o občinskem inšpektoratu, pristojna tudi občinski inšpektor in občinski redar.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Omejitev iz drugega odstavka 26. člena tega odloka ne velja za naprave in objekte, namenjene oglaševanju, ki so bili s soglasjem občine postavljeni do uveljavitve tega odloka.
29. člen
(razveljavitev veljavnih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 20/01, 79/03, 26/04 in 17/09).
30. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-55/99
Ajdovščina, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost