Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3565. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem, stran 9377.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 86. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 18. seji dne 15. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7375 v septembru 2012.
2. člen
(sestavni deli Programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– obravnavano komunalno opremo,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun in odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obravnavane komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Škofja Loka.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
8. Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– vodovodno omrežje.
(2) Grafični prikaz komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
5. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunsko območje za vodovodno omrežje je:
– obračunsko območje z oznako VO-RLL za obstoječe vodovodno omrežje na območju naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša.
(2) Grafični izris obračunskih območij je v grafičnem delu Programa opremljanja.
(3) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij, prikazanih v grafičnem izrisu iz drugega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja priključek na to vrsto komunalne opreme.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški za obstoječe vodovodno omrežje na območju naselij Rovte v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša znašajo 892.228,73 EUR.
(2) Zaradi upoštevanja drugih virov (občinski proračun, evropska sredstva) so obračunski stroški zmanjšani glede na skupne stroške in znašajo 713.782,98 EUR.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE
7. člen
(preračun na enoto mere)
Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
+---------------------------------------------------------------+
|           VODOVODNO OMREŽJE            |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| Obračunsko območje |   Cp (EUR/m2)   |  Ct (EUR/m2)  |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|VO-RLL        |     3,49    |    12,39    |
+---------------------+---------------------+-------------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Faktor dejavnosti za posamezne vrste objektov ter razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) sta opredeljena v Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka.
(2) Dopustno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka. Obročno odplačevanje se na vlogo zavezanca omogoči za dobo največ enega leta pri čemer mora biti plačilo izvedeno v največ 4 obrokih, prvi obrok pa mora biti plačan najkasneje v treh mesecih po odmeri komunalnega prispevka. Časovni razmik med obroki je tri mesece.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (A(parcela) * Cp * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP………..     komunalni prispevek,
A(parcela)……  površina parcele,
Cp………...    obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele,
Dp………..     delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
K(dejavnost)…  faktor dejavnosti,
A(tlorisna)……  neto tlorisna površina objekta,
Ct…………     obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta,
Dt………...    delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)
Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti objekta. Če je razlika za določeno vrsto komunalne opreme negativna, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne plača.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri organ uprave Občine Škofja Loka, pristojen za odmero komunalnega prispevka, z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
12. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih. O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih odloči organ uprave Občine Škofja Loka, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
13. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere iz 7. člena tega odloka se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.
IX. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(oprostitve in olajšave)
Oprostitve in olajšave za posamezne vrste objektov so opredeljene v Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja je na vpogled na Občini Škofja Loka na Oddelku za stavbna zemljišča.
16. člen
(prenehanje veljavnosti programov opremljanja)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Programa opremljanja in meril za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka v delih, ki se nanašajo na obračunsko območje VO7. Obračunsko območje VO7 se s tem odlokom ukine, skupni in obračunski stroški ter obračunski stroški na enoto mere za to obračunsko območje prenehajo veljati.
17. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 351-201/2012
Škofja Loka, dne 15. novembra 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost