Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3530. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I), stran 9307.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-4
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-I)
1. člen
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo) se sedmi odstavek 83. člena spremeni tako, da se glasi:
»(7) Zavarovalnice lahko v zvezi z zavarovanji iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalne vrste nezgodno zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje upoštevajo osebno okoliščino spola pri izračunavanju premij in določanju obveznosti zavarovalnice na skupni ravni, če ne vodi v razlikovanje na individualni ravni. Zavarovalnice lahko obdelujejo dejavnik spola za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in interno določanje cen, za določanje cen pozavarovanja, za trženje in oglaševanje ter za oceno tveganja iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalne vrste nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo vsebino določb zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka tega člena in za zavarovanja iz 7., 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena predpiše vsebino obrazca, ki je sestavni del zavarovalne pogodbe, na katerem so zbrani vsi stroški in druge ključne informacije o lastnostih zavarovanja.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejša pravila in merila uporabe sedmega odstavka tega člena.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 122. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Skupna vrednost naložb zavarovalnice v naložbe iz 2. do vključno 11. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona istega izdajatelja (dolžnika) in z njim povezanih oseb, kot jih opredeljuje 10. člen tega zakona, ne sme presegati 10 odstotkov zavarovalno-tehničnih rezervacij. V omejitev 10 odstotkov se ne upoštevajo naložbe iz 2. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 2. točki prvega odstavka 122. člena tega zakona.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar so upravičenja, ki gredo zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno povezana s spremembo indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti, morajo naložbe kritnega sklada iz naslova teh zavarovalnih pogodb v največji možni meri obsegati enote, za katere se šteje, da predstavljajo indeks vrednostnih papirjev ali drugo referenčno vrednost, ki temelji na naložbah ustrezne varnosti in tržnosti. Če takšne enote niso oblikovane, morajo biti naložbe kritnega sklada v zvezi s temi zavarovalnimi pogodbami ustrezne varnosti in tržnosti in morajo v največji mogoči meri ustrezati naložbam, na katerih temelji referenčna vrednost.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo 128. člena tega zakona se za zavarovanja iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne uporablja določb 122. do 124. člena tega zakona.«.
4. člen
Za četrtim odstavkom 215. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavarovalni zastopnik mora v razmerjih nasproti zavarovalnici in zavarovalcu poslovati tako, da je v vsakem trenutku mogoča njegova enolična identifikacija. Za enolično identifikacijo zavarovalnega zastopnika se uporablja številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.«.
5. člen
Za petim odstavkom 219. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Zavarovalni posrednik mora v razmerjih nasproti zavarovalnici in zavarovalcu poslovati tako, da je v vsakem trenutku mogoča njegova enolična identifikacija. Za enolično identifikacijo zavarovalnega posrednika se uporablja številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja.«.
6. člen
V 256. členu se v 5. točki na koncu besedila vejica nadomesti s piko. Črta se 6. točka.
7. člen
Peti odstavek 259. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Direktor zastopa in predstavlja Agencijo za zavarovalni nadzor, organizira in vodi delo ter poslovanje Agencije za zavarovalni nadzor in izvršuje druge naloge iz pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor, če ni v zakonu določeno, da je za izvrševanje teh nalog pristojen drug organ Agencije za zavarovalni nadzor.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor dopolni predpis iz devetega odstavka 83. člena zakona z vsebino obrazca, ki je sestavni del zavarovalnih pogodb za zavarovanja iz 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 83. člena zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Zavarovalnice do zadnjega dne v mesecu, v katerem se izteče enomesečni rok od uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka, uskladijo sklepanje zavarovanj iz 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 83. člena zakona.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor izda predpis iz desetega odstavka 83. člena zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(4) Zavarovalnice, katerih skupna vrednost naložb iz 2. do vključno 11. točke prvega odstavka 121. člena zakona istega izdajatelja (dolžnika) in z njim povezanih oseb na dan uveljavitve tega zakona presega omejitev po določbi 2. člena tega zakona, morajo prekoračitev omejitev postopoma zmanjševati in se z omenjeno določbo uskladiti najkasneje do 1. januarja 2014. Naložbe z določenim rokom dospetja, ki so jih zavarovalnice pridobile pred uveljavitvijo tega zakona, lahko sestavljajo naložbe kritnih skladov in naložbe kritnega premoženja do njihovega dospetja.
(5) Zavarovalnice do zadnjega dne v mesecu, v katerem se izteče trimesečni rok od uveljavitve tega zakona, prenehajo sklepati zavarovanja, ki niso v skladu s 129. členom zakona.
9. člen
(osebna okoliščina spola)
(1) Sedmi odstavek 83. člena zakona se začne uporabljati 21. decembra 2012, razen za zavarovanja iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in za zavarovanja iz zavarovalnih vrst nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, sklenjenih pred 21. decembrom 2012 in za katere je zavarovalnica pri določanju premij in izplačevanju zavarovalnin upoštevala osebno okoliščino spola v skladu s sedmim odstavkom 83. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo), za katere se osebna okoliščina spola lahko upošteva pri določanju premij in izplačevanju zavarovalnin.
(2) Šteje se, da so bila zavarovanja iz prejšnjega odstavka sklenjena pred 21. decembrom 2012 zlasti, če gre za zavarovalne pogodbe:
1. katerih veljavnost je bila samodejno podaljšana v skladu s pogoji zavarovalne pogodbe, če ni bilo podanega nobenega obvestila (na primer o odstopu pogodbe);
2. pri katerih soglasje zavarovalca ni potrebno, če gre za prilagoditev posameznih sestavin zavarovalne pogodbe;
3. pri katerih zavarovalec z enostransko odločitvijo uveljavi pogoje, ki omogočajo enostransko sklenitev zavarovanja, dodatnega zavarovanja ali nadaljevanje zavarovanja in so bili zavarovalni pogoji dogovorjeni s pogodbo sklenjeno pred 21. decembrom 2012,
4. ki so bile prenesene z ene zavarovalnice na drugo, pri čemer se ne spremeni status pogodb vključenih v portfelj, ki se prenaša med zavarovalnicami.
(3) Podrobnejši način uporabe tega člena predpiše Agencija za zavarovalni nadzor.
10. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/12-3/10
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 680-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti