Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«, stran 8716.

Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/2010 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji dne 24. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje« (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89, Uradni list RS, št. 53/01 in 104/11), (v nadaljevanju: SD ZN).
SD ZN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 11223-00.
2. člen
Za 1.a členom se doda nov 1.b člen, ki se glasi:
»(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na gradbeni parceli št. 17 in 18. S spremembami se omogoča dograditev obstoječih stavb, spreminja parcelacija na območju parcel, omogoča dozidavo poslovno trgovskega centra na območju urejenih parkirišč ter ureditev dodatnega cestnega priključka. Faktor zazidanosti se spremeni za celotno območje zazidalnega načrta.
(2) SD ZN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
A) Odlok,
B) Tekstualni del,
C) Grafični načrti,
C1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega planskega akta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju,
C2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem,
C3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
C4 Ureditvena situacija,
C5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro,
C6 Načrt gradbenih parcel z elementi za zakoličenje,
D) Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi,
E) Priloge podrobnega prostorskega načrta,
E1 Strokovne podlage,
E2 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
E3 Obrazložitev in utemeljitev,
E4 Povzetek za javnost.«
II. OBMOČJE SPREMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Za 2.a členom se doda nov 2.b člen, ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava gradbeni parceli št. 17 in 18. in obsega površino v velikosti ca. 90,82 ara ter vključuje naslednje parcelne številke v k.o. Medvedje selo: 613/3, 613/7, 613/8, 613/9, 613/10, 613/11, 613/12, 613/16, 613/17 in 613/18.«
III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE POSEGOV
4. člen
Tretja alineja 4.a člena pod točko B) Ureditvena situacija se spremeni tako, da glasi:
»– celotna gradbena parcela je funkcionalno zemljišče (parcela namenjena gradnji) s faktorjem zazidanosti do 0.6.«
5. člen
Prva alineja prvega odstavka »(1) gabariti«, 4.a člena pod točko B) Ureditvena situacija se spremeni tako, da se glasi:
»– horizontalni gabariti predvidenih objektov praviloma ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 1.a in 1.b členu tega odloka. Spremeniti jih je možno pod pogoji, navedenimi v 9. členu tega odloka.«
6. člen
V drugi alineji prvega odstavka »(1) gabariti« 4.a člena pod točko B) Ureditvena situacija se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Vertikalni gabarit stavb na parceli št. 18 je za avtosalon: pritličje do 7 m in avtopralnico z garažno hišo nad njo: pritličje + nadstropje do 8 m, nad koto urejenega terena na južni strani stavb.«
7. člen
V prvi alineji drugega odstavka »(2) strehe« 4.a člena pod točko B) Ureditvena situacija se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi: »Dopustna je izvedba ravnih streh.«
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
8. člen
Pod točko A) Promet v 5.a členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»– ohrani se glavni cestni priključek na parcelo št. 18 iz Obrtniške ulice. Za dostop do parkirišč na strehi garažne hiše se uredi nov priključek iz javne ceste z vzhodne strani«.
V. DRUGI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
9. člen
V prvem odstavku 9. člena se za drugim stavkom doda novi stavek, ki se glasi:
»Izjema je pri parceli št. 18, ob vzhodni meji, kjer je gradbena linija oddaljena od roba vozišča najmanj 3 m.«
10. člen
V drugem odstavku 9. člena se zadnji stavek, »Vsi objekti v enem nizu morajo biti vsaj približno enakih širin«, črta.
11. člen
Na koncu 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri projektiranju na območju varovalnih pasov obstoječe infrastrukture je treba upoštevati veljavne predpise in projektne pogoje, navedene v smernicah in mnenjih. Na projektno dokumentacijo je treba pridobiti soglasja upravljavcev.«
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2012
Trebnje, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti