Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3300. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o., stran 8600.

Občinski sveti Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci, Občine Tišina so na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPOF, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US in 32/12), 20. in četrtega ter petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), so občinski sveti Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murske Sobote, Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci, Občine Tišina na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) na 19. redni seji dne 27. 9. 2012, 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) na 12. redni seji dne 20. 9. 2012, 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) na 16. redni seji dne 5. 10. 2012, 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01, 2/06) na 21. redni seji dne 28. 9. 2012, 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) na 12. redni seji dne 28. 9. 2012, 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10) na 1. izredni seji dne 28. 9. 2012, 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) na 17. redni seji dne 27. 9. 2012, 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) na 14. redni seji dne 11. 10. 2012, 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10, 103/11) na 16. redni seji dne 13. 9. 2012, 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) na 15. redni seji dne 28. 9. 2012, 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) na 17. redni seji dne 21. 9. 2012, 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) na 18. redni seji dne 28. 9. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. (v nadaljnjem besedilu družba oziroma javno podjetje), katerega ustanoviteljice so:
– Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883016000
– Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, Slovenija, enotna identifikacijska številka 1365789000
– in Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Petrovci, enotna identifikacijska številka 5883075000
– in Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, enotna identifikacijska številka 1365673000
– in Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš, Slovenija, enotna identifikacijska številka 1357344000
– in Občina Kuzma, Kuzma 60C, 9263 Kuzma, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883121000
– in Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883164000
– in Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883172000
– in Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883237000
– in Občina Rogašovci, Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883245000
– in Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883113000
– in Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883067000
(v nadaljnjem besedilu ustanoviteljice).
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
Javno podjetje lahko preneha kot oseba javnega prava v primeru preoblikovanja v pravno osebo zasebnega prava skladno z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, za kar je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic. Preoblikovanje ni dovoljeno v času, ki je bil določen s pogodbami, ki urejajo status infrastrukture.
3. člen
(firma in sedež)
Firma družbe je: Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
Družba posluje s skrajšano firmo: VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
Sedež družbe je: Kopališka 2, 9000 Murska Sobota.
Poslovni naslov: Kopališka 2, 9000 Murska Sobota.
Javno podjetje lahko spremeni firmo, skrajšano firmo in sedež s sklepom skupščine javnega podjetja v predpisani obliki in z ustreznimi vpisi v javnih evidencah.
Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe družbene pogodbe.
4. člen
(pečat)
Pečat javnega podjetja je okrogle oblike s premerom 3 cm. V obodu pečata je tekst: javno podjetje, v sredini pa v vodoravni legi preostali tekst firme.
5. člen
(gospodarske javne službe)
Javno podjetje je s tem odlokom pooblaščeno, da, v skladu z zakoni, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb in varstva okolja ter predpisi ustanoviteljic, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb, opravlja dejavnost obvezne lokalne gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo«, na območju Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci, Občine Tišina.
Ta odlok predstavlja tudi medobčinski sporazum o upravljanju javne infrastrukture na celotnem in enotnem sistemu območja (iz prvega odstavka) več občin v smislu tretje alineje 6. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oziroma predpisa, ki bi ta pravilnik nadomestil.
6. člen
(dejavnosti)
Naloge iz 5. člena, ki jih javno podjetje opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene na:
36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
     in pline
42.910  Gradnja vodnih objektov
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
     napeljav in naprav
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990  Druga specializirana gradbena dela
71.111  Arhitekturno projektiranje
71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
     področjih naravoslovja in tehnologije
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je:
36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
V primeru, da javno podjetje ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje katere izmed dejavnosti, navedenih v tem členu, jih bo začela opravljati kasneje, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Če zakon določa, da sme javno podjetje začeti opravljati določene dejavnosti, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da javno podjetje izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko javno podjetje začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo.
7. člen
(javne službe in javna pooblastila)
Glavna dejavnost javnega podjetja je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (5. člen) in upravljanje infrastrukture (10. člen odloka).
Gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo obsega oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb, dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov in rekonstrukcije ter širitve vodovodnega omrežja po celotnem območju občin, v okviru predpisov, ki urejajo javno službo opremljanja naselij s požarno vodo v okviru sanitarno tehničnih možnosti, z vzdrževanjem ustreznih objektov in naprav, izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na javnem vodovodnem omrežju ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi v okviru javne službe. Javno podjetje izvaja gospodarsko javno službo in upravlja samo z objekti in napravami, ki so predmet javne službe.
Javno podjetje ima na območju občin ustanoviteljic:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo na območju in v obsegu iz prvega odstavka tega člena,
– izključno oziroma posebno pravico upravljanja in vzdrževanja infrastrukture javne službe, ki je predmet tega odloka ter vzdrževanja priključkov in vodomerov,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Javno podjetje je izvajalec gospodarske javne službe in upravlja z objekti in napravami, ki so predmet javne službe, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
Javno podjetje sklene neposredne pogodbe z občinskimi (javnimi) podjetji za izvajanje posameznih storitev gospodarskih javnih služb in s temi povezanimi storitvami, ob izpolnjenih pogojih iz 6. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 72/11) oziroma 8. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10, 18/11) v skladu z odločitvami vsake občine ustanoviteljice.
Javno podjetje poleg javnega pooblastila vodenja katastra gospodarske javne službe izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic. Kolikor dejavnost povezana z oskrbo s požarno vodo ni sestavni del gospodarske javne službe, se s tem odlokom na javno podjetje prenaša javno pooblastilo za njeno izvajanje.
8. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
Osnovni kapital javnega podjetja znaša v eurih 50.005,00 EUR (z besedo: petdeset tisoč pet evrov, nič centov). Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, ki so določeni glede na predvideno porabo vode v posameznih občinah in definirani v Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnemu upravljanju projekta »oskrba s pitno vodo Pomurja« z dne 2. 3. 2010, izraženi v odstotkih, znašajo:
+-------------------------+------------------+------------------+
| Občina ustanoviteljica, |Poslovni delež v %| Osnovni vložek v |
|    družbenik    |         |    EUR    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Občina Beltinci   |    9,37    |   4.685,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Občina Cankova   |    2,86    |   1.430,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
| Občina Gornji Petrovci |    3,04    |   1.520,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|    Občina Grad    |    2,98    |   1.490,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Občina Hodoš    |    1,27    |   635,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Občina Kuzma    |    2,05    |   1.025,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
| Občina Moravske Toplice |   14,84    |   7.420,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
| Mestna občina Murska  |   42,37    |  21.185,00   |
|     Sobota     |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Občina Puconci   |    8,88    |   4.440,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|  Občina Rogašovci   |    4,45    |   2.225,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Občina Šalovci   |    2,46    |   1.230,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Občina Tišina   |    5,44    |   2.720,00   |
+-------------------------+------------------+------------------+
Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.
Osnovni kapital družbe sestoji iz denarnih vložkov ustanoviteljev (družbenikov).
Družbenik Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, matična številka: 5883016000, davčna številka: SI39587282, ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 4.685,00 (štiritisočšestopetinosemdeset in 00/100) EUR, kar predstavlja 9,37 % (devet celih in sedemintrideset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, matična številka: 1365789000, davčna številka: SI96320923, ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 1.430,00 (tisočštiristotrideset in 00/100) EUR, kar predstavlja 2,86 % (dva cela in šestinosemdeset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Petrovci, matična številka: 5883075000, davčna številka SI69366144 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 1.520,00 (tisočpetstodvajset in 00/100) EUR, kar predstavlja 3,04 % (tri cele štiri stotine odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, matična številka: 1365673000, davčna številka SI70454540 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 1.490,00 (tisočštiristodevetdeset in 00/100) EUR, kar predstavlja 2,98 % (dva cela in osemindevetdeset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš, matična številka: 1357344000, davčna številka SI73790141 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 635,00 (šestopetintrideset in 00/100) EUR, kar predstavlja 1,27 % (en cel in sedemindvajset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Kuzma, Kuzma 60C, 9263 Kuzma, matična številka: 5883121000, davčna številka SI64854302 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 1.025,00 (tisočpetindvajset in 00/100) EUR, kar predstavlja 2,05 % (dva cela in pet stotin odstotka) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000, davčna številka SI62760963 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 7.420,00 (sedemtisočštiristodvajset in 00/100) EUR, kar predstavlja 14,84?% % (štirinajst celih in štiriinosemdest stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5883172000, davčna številka SI32339828 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 21.185,00 (enaindvajsettisočstopetinosemdeset in 00/100) EUR, kar predstavlja 42,37 % (dvainštirideset celih sedemintrideset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, matična številka: 5883237000, davčna številka SI70902020 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 4.440,00 (štiritisočštiristoštirideset in 00/100) EUR, kar predstavlja 8,88 % (osem celih in oseminosemdeset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Rogaševci, Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci, matična številka: 5883245000, davčna številka SI61143707 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 2.225,00 (dvatisočdvestopetindvajset in 00/100) EUR, kar predstavlja 4,45 % (štiri cele in petinštirideset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, matična številka: 5883113000, davčna številka SI83272631 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 1.230,00 (tisočdvestotrideset in 00/100) EUR, kar predstavlja 2,46 % (dva cela šestinštirideset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
Družbenik Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, matična številka: 5883067000, davčna številka SI43730361 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 2.720,00 (dvatisočsedemstodvajset in 00/100) EUR, kar predstavlja 5,44 % (pet celih in štiriinštirideset stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.
9. člen
(pravni promet deležev)
Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na pravne osebe zasebnega prava ali na pravne osebe javnega prava, katerih poslovni delež je v lasti oseb zasebnega prava.
10. člen
(upravljanje infrastrukturnih objektov)
Župani ustanoviteljic sklenejo z javnim podjetjem najemno pogodbo oziroma pogodbo o uporabi, upravljanju in vzdrževanju infrastrukture, zaradi ureditve razmerij pri uporabljanju in upravljanju (v smislu zakona, ki ureja stvarno premoženje lokalnih skupnosti) infrastrukturnih objektov, naprav oziroma omrežij ter mobilnih in drugih sredstev (v nadaljnjem besedilu infrastruktura), ki so bila izgrajena v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« in s tem neposredno povezane infrastrukture skupnega pomena (transportni vodi, vodni viri).
11. člen
(občinski sveti)
Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
– enakopravnega odločanja o vstopu novih ustanoviteljev (družbenikov) v javno podjetje,
– enakopravnega odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– enakopravnega odločanja o prenehanju javnega podjetja in statusnem preoblikovanju,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine ter sveta ustanoviteljic,
– dajanje mnenj k predlogu cen storitev javne službe.
12. člen
(organi družbe)
Organi družbe so:
– skupščina,
– direktor.
Skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja je svet ustanoviteljic.
13. člen
(svet ustanoviteljic)
S tem odlokom se za izvrševanje regulatornih oziroma ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju, ki niso izrecno določene v 11. členu tega odloka in za usklajevanje odločitev v zvezi z javnimi dobrinami, ki se zagotavljajo z gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.
Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).
Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
Sedež sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega podjetja.
Pečat sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh dvanajstih občin ustanoviteljic skupaj. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljic.
14. člen
(župani kot člani sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.. Vsi pojmi zapisani v moški obliki, veljajo v tem odloku tako za žensko kot za moško obliko.
Župani izmed sebe določijo predsednika sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, najprej župan Mestne občine Murska Sobota in dalje po velikosti poslovnih deležev (v %).
Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se lahko določi na predhodni seji sveta ustanoviteljic.
15. člen
(odstotki glasov)
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Občine Beltinci 9,37 % glasov,
– župan Občine Cankova 2,86 % glasov,
– župan Občine Gornji Petrovci 3,04 % glasov,
– župan Občine Grad 2,98 % glasov,
– župan Občine Hodoš 1,27 % glasov,
– župan Občine Kuzma 2,05 % glasov,
– župan Občine Moravske Toplice 14,84 % glasov,
– župan Mestne občine Murska Sobota 42,37 % glasov,
– župan Občine Puconci 8,88 % glasov,
– župan Občine Rogašovci 4,45 % glasov,
– župan Občine Šalovci 2,46 % glasov,
– župan Občine Tišina 5,44 % glasov.
16. člen
(pristojnosti sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic ima skladno z zakonom in odločitvami Ustavnega sodišča RS (U-I-230/10 in U-I-239/10) naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti družbe ter za zagotavljanje in uporabo vode pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odloki,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin s področja dejavnosti javnih služb, pri čemer morajo, skladno z drugim odstavkom 5. člena, v okviru enotnega sistema biti cene oziroma tarife enotne,
– sprejme letno poročilo, poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz uspeha oziroma druge obračune in zaključni račun javnega podjetja, kolikor sprejem posameznih aktov ni v pristojnosti skupščine,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa, da o določenem vprašanju odloča organ občine, pa ne gre za pristojnost občinskega sveta.
Pogoji iz prve alineje prvega odstavka tega člena obsegajo zlasti:
– pogoje za zagotavljanje in uporabo vode,
– pravice in obveznosti dobavitelja in uporabnikov vode,
– javne vire financiranja oskrbe z vodo in način njihovega oblikovanja,
– varstvo vodnih virov in vodovodne infrastrukture,
– pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih razmer pri oskrbi z vodo in načela za ravnanje v takih razmerah.
– pooblastilo za sprejemanje tehničnega in tarifnega pravilnika.
Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi s:
– sprejemanjem in izvajanjem predpisov, ki urejajo javno službo, ki jo izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– vstopom novega družbenika in
– statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe.
17. člen
(odločanje sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če so na seji navzoči vsi župani ali po njihovem pooblastilu drugi predstavniki občin. V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic se določi naknadni dan zasedanja, če bi bila seja ustanoviteljic nesklepčna.
Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. Na naknadnem zasedanju svet ustanoviteljic veljavno odloča, če so na seji navzoči župani ali po njihovem pooblastilu drugi predstavniki občin, ustanoviteljic javnega podjetja, ki imajo večino glasov iz naslova kapitala (po deležih) in če je navzočih vsaj dve tretjini družbenikov (po številu občin).
Svet ustanoviteljic odloča (oba pogoja kumulativno) z večino glasov iz naslova kapitala (po deležih) in tričetrtinsko večino (po številu občin) glasov navzočih družbenikov iz naslova ustanoviteljstva, pri čemer ima vsak družbenik en glas.
18. člen
(druge naloge sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov iz 11. člena tega odloka, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
19. člen
(upravne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(sredstva za delo)
Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna sorazmerno – polovico glede na število glasov članov v svetu ustanoviteljic in polovico glede na število ustanoviteljic.
21. člen
(obveščanje)
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja in pristojne organe ustanoviteljic.
22. člen
(suspenzivni veto)
Svet ustanoviteljic lahko, kolikor se s kakšno odločitvijo skupščine ne strinja, v roku 8 dni po sprejetju sklepa skupščine vloži suspenzivni veto oziroma sprejme odločitev, da se s posamezno odločitvijo oziroma sklepom skupščine ne strinja. Suspenzivni veto je veljavno sprejet, če takšno odločitev sprejme tri četrtine županov občin ustanoviteljic – družbenikov (po številu občin, pri čemer ima vsak družbenik en glas) ter o tem obvestijo skupščino in direktorja javnega podjetja, ob pogoju, da odločitev oziroma sklep skupščine, zoper katerega je vložen suspenzivni veto, še ni bil izvršen.
V primeru veljavno vloženega suspenzivnega veta skupščina še enkrat odloča o zadevi, zoper katere sklep je bil vložen suspenzivni veto. V tem primeru se skupščina skliče s priporočenim pismom, ki ga morajo družbeniki prejeti najmanj 5 (pet) dni pred dnem zasedanja skupščine, v njem pa mora biti natančno naveden tudi sklep zoper katerega je bil veljavno vložen suspenzivni veto, kraj in čas seje. V tem primeru je za odločitev skupščine iz naslova ustanoviteljstva potrebna večina glasov iz naslova kapitala in tričetrtinska večina glasov vseh družbenikov. Če zahtevana strožja večina pri ponovnem odločanju ni dosežena, odločitev skupščine ni bila veljavno sprejeta.
23. člen
(skupščina)
Družbeniki uresničujejo ustanoviteljske pravice preko skupščine, ki jo kot člani skupščine sestavljajo direktorji občinskih uprav ali druga oseba, ki jo imenuje občinski svet posamezne občine ustanoviteljice – družbenika.
24. člen
(mandat članov skupščine)
Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja 4 leta in je vezan na mandat občinskega sveta ali na delo v občinski upravi občine. Člani skupščine in namestniki so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Na mestu predsednika skupščine se za enoletno obdobje izmenjujejo člani po načelu rotacije, najprej član iz Mestne občine Murska Sobota in dalje po velikosti poslovnih deležev (v %).
25. člen
(glasovi v skupščini)
Družbeniki oziroma njihovi predstavniki kot člani skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom osnovnega kapitala, in sicer imajo na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član skupščine, ki predstavlja naslednjega družbenika:
+---------------------------+-------------------+---------------+
| Občina ustanoviteljica, | Višina vplačanega |Število glasov |
|     družbenik     |osnovnega kapitala |        |
|              |    v EUR    |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|   Občina Beltinci   |   4.685,00   |   93    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|   Občina Cankova    |   1.430,00   |   28    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
| Občina Gornji Petrovci  |   1.520,00   |   30    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|    Občina Grad    |   1.490,00   |   29    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|    Občina Hodoš    |   635,00    |   12    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|    Občina Kuzma    |   1.025,00   |   20    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
| Občina Moravske Toplice |   7.420,00   |   148   |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|    Mestna občina    |   21.185,00   |        |
|    Murska Sobota    |          |   423   |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|   Občina Puconci    |   4.440,00   |   88    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|   Občina Rogašovci   |   2.225,00   |   44    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|   Občina Šalovci    |   1.230,00   |   24    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|    Občina Tišina    |   2.720,00   |   54    |
+---------------------------+-------------------+---------------+
Družbeniki imajo skupno 993 glasov.
26. člen
(seje skupščine)
Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno iniciativo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo direktorja, župana ali občinskega sveta katerekoli ustanoviteljice. Direktor skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom.
V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki predsednika nadomešča.
27. člen
(pristojnosti skupščine)
Skupščina odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih javnega podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov, in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic ali občinskih svetov ustanoviteljic.
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– določanje razvojnih programov ter poslovne politike javnega podjetja ter odločanje o letnih planih javnega podjetja,
– odločanje o podelitvi razrešnice direktorju javnega podjetja,
– predlaganje ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– imenovanje revizorja,
– predhodno odločanje o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu javnega podjetja, in o izdajanju vrednostnih papirjev,
– predhodno odločanje o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu družbe in ki po vrednosti presegajo znesek iz 31. člena,
– predhodno odločanje o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatov poslovanja,
– odločanje kot pritožbeni organ v instančnih postopkih zoper odločitve direktorja,
– odločanje o uporabi bilančnega dobička, kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
– odločanje o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa odlok, sklep skupščine ali zakon ter imenovanje in razreševanje članov teh organov in komisij,
– odločanje o sprejemu splošnih aktov javnega podjetja,
– v drugih zadevah, ki jih določa zakon.
28. člen
(sklic skupščine in njeno odločanje)
Skupščina se skliče s priporočenim pismom, ki ga morajo družbeniki prejeti najmanj 25 dni pred dnem zasedanja skupščine, v njem pa mora biti natančno naveden tudi dnevni red, kraj in čas seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje, z gradivom za sejo.
V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja skupščine. Odločitev take seje je veljavna samo v primeru, da z njo soglašajo vsi člani.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči družbeniki, ki imajo večino glasov v skladu z določbo prvega odstavka 506. člena ZGD-1 (večino glasov iz naslova kapitala po deležih) in če je navzočih vsaj dve tretjini družbenikov (po številu občin).
V vabilu za skupščino se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bila sklepčna; skupščina na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Skupščina o vseh zadevah odloča z večino glasov iz naslova kapitala (po deležih) in tričetrtinsko večino (po številu občin) glasov navzočih družbenikov iz naslova ustanoviteljstva, pri čemer ima vsak družbenik en glas; razen, če zakon določa strožjo večino.
O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči na seji. Zapisnik korespondenčne seje podpišejo vsi člani.
Skupščina za potrebe organizacije svojega dela sprejme poslovnik.
29. člen
(direktor)
Direktor na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo javnega podjetja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljic po postopku in pristojnostih, ki so urejene s posebnimi predpisi. Direktor se imenuje za dobo štirih let. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direktorja se objavi najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata prejšnjega direktorja.
Predsednik skupščine v petnajstih dneh po imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi. Plača direktorja javnega podjetja ne sme presegati najvišje plače župana med občinami ustanoviteljicami.
30. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor ima, poleg pristojnosti določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja;
– določanje nalog zaposlenim v družbi in nadzor njihovega izvajanja;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, in o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov;
– določanje notranje organizacije javnega podjetja v skladu s tem odlokom;
– priprava letnega plana in razvojnih programov podjetja;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
– izvajanje nalog, ki jih zakon določa v razmerju do skupščine ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
31. člen
(sodelovanje direktorja z drugimi organi družbe)
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje, v skladu z zakonom in odlokom brez omejitev. V naslednjih primerih, ki niso izrecno zajeti v programu javnega podjetja, mora imeti predhodno odločitev skupščine za:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 100.000 €;
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil v vrednosti, ki presega 200.000 €.
32. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom ali pogodbo o zaposlitvi ali odlokom o ustanovitvi,
– če neutemeljeno ni izvrševal odločitev skupščine ali sveta ustanoviteljic,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, vsak župan oziroma občinski svet.
33. člen
(prenehanje mandata direktorja)
Direktorju preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet ustanoviteljic razreši direktorja oziroma ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
34. člen
(druge naloge direktorja)
Način in postopek razrešitve direktorja ter njegove pravice, obveznosti in odgovornosti, se podrobneje določijo s splošnim aktom, ki ga pripravi in sprejme svet ustanoviteljic ter v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem sklene predsednik skupščine.
35. člen
(pravica družbenikov do informacij)
Družbeniki imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom.
Direktor je dolžan pisno poročati občinskemu svetu ali županu ustanoviteljice na zahtevo, izraženo s sklepom sveta ustanoviteljic.
36. člen
(notranja organizacija)
Notranjo organizacijo javnega podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev, ter razporeditev po plačilnih razredih s pravilniki predpiše direktor.
Razporeditev vodilnih delavcev z njihovimi pooblastili je časovno vezana na mandat direktorja.
Druge splošne akte javnega podjetja sprejema skupščina, če ni s tem odlokom določeno drugače, na predlog direktorja.
Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
37. člen
(pravice zaposlenih)
Pravice zaposlenih se uredijo neposredno na podlagi določb zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju in sklenjeno kolektivno pogodbo.
38. člen
(letni program)
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javnega podjetja sprejema skupščina javnega podjetja na predlog direktorja razvojni program in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
Skupščina družbe lahko pred sprejemom aktov iz prvega odstavka pridobi mnenje organov ustanoviteljic.
39. člen
(financiranje)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javne službe oskrba s pitno vodo;
– z nadomestilom stroškov za priključitev na vodovodno omrežje;
– s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti oskrbe s požarno vodo;
– z nadomestilom stroškov vzpostavitve in vodenja katastra gospodarske javne službe;
– z drugimi prispevki in javnimi dajatvami, ki jih skladno z zakonom in tem odlokom predpišejo občine ali državni organi;
– iz drugih namenskih sredstev proračunov ustanoviteljic, poleg sredstev iz tretje in četrte alineje tega člena;
– iz državnega proračuna;
– sredstev evropskih skupnosti (Evropske unije);
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi družba;
– iz drugih virov.
40. člen
(javna naročila)
Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem javne službe glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžno ravnati po določbah zakona o javnem naročanju in drugih predpisov, ki bodo te predpise dopolnili ali nadomestili.
Javno podjetje mora za dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah ločeno računovodstvo.
41. člen
(druge dejavnosti)
Pravila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne službe se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za vse pravne posle, ki so neposredno povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja javno podjetje na podlagi 8. točke prvega odstavka 17. člena ZJN-2, 6. točke prvega odstavka 19. člena ZJNVETPS in pravnim redom evropske skupnosti kot notranje (in-house) naročilo.
42. člen
(pooblastila podjetja)
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
43. člen
(odgovornost podjetja)
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti javnega podjetja družbeniki ne odgovarjajo.
44. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Ugotavljanje bilančnega dobička poteka v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah. Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih in občinah ustanoviteljicah.
Morebitna izguba iz poslovanja v javnem podjetju se pokriva skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah. Kolikor bi se izguba morala pokriti z zmanjšanjem osnovnega kapitala, se ta ne sme zmanjšati pod zakonsko določen minimalni znesek.
45. člen
(odlok kot družbena pogodba)
Ta odlok velja kot podlaga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.
46. člen
(ustanovitveni postopek)
V 15 dneh po uveljavitvi odloka se sestane svet ustanoviteljic, ki tudi imenuje prvega direktorja do imenovanja direktorja na podlagi javnega razpisa, vendar največ za obdobje enega leta.
Direktor poskrbi za predložitev predloga za vpis javnega podjetja v sodni register.
47. člen
(prehodno obdobje)
Do pričetka izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« s strani javnega podjetja in sprejema ustreznih sklepov občinskih svetov v tej zvezi, so izvajalci gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« obstoječi izvajalci določeni z dosedanjimi občinskimi predpisi.
V času do pričetka delovanja javnega podjetja izvaja dejavnost računovodstva in vodenja katastra (šesti odstavek 7. člena) družba Komunala, javno podjetje d.o.o., Murska Sobota.
48. člen
(objava in vacatio legis)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski sveti Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci, Občine Tišina.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-19/234/V
Beltinci, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.
Št. 354-38/2012
Cankova, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
Št. 007-0001/2012-13
Gornji Petrovci, dne 8. oktobra 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
Št. 032-724/12-OS
Grad, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.
Št. 013-0001/2012-39
Hodoš, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.
Št. 900-0006/2012-2
Kuzma, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.
Št. 355-00009/2012
Moravske Toplice, dne 12. oktobra 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.
Št. 007-0007/2012-4
Murska Sobota, dne 12. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
Št. 354-0011/2008
Puconci, dne 13. septembra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
Št. 355-11/2012-16
Rogašovci, dne 28. septembra 2012
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
Št. 014-472012
Šalovci, dne 21. septembra 2012
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.
Št. 007-0028/2012
Tišina, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina