Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I), stran 8559.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
Št. 003-02-8/2012-5
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-I)
1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se za prvim odstavkom 1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 94/80 (ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L št. 368 z dne 31. 12. 1994, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/106/ES z dne 20. novembra 2006 o spremembi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 409).«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Volilno pravico iz prvega in tretjega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče.
Volilno pravico iz drugega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče, če stalnega prebivališča nima prijavljenega v Republiki Sloveniji, pa v občini, v kateri ima zadnje prijavljeno začasno prebivališče.
Glede omejitve izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.«.
3. člen
V drugem odstavku 45.a člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Do uskladitve zakona, ki ureja evidenco volilne pravice, z določbami 2. člena tega zakona, se volilni imeniki za volitve županov in članov občinskega sveta glede državljanov drugih držav članic Evropske unije, ki imajo potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, sestavijo ob smiselni uporabi določb prvega odstavka 2. člena, 8., 9., 19., 20., 24. in 26. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-03/12-7/17
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 511-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti