Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, stran 6977.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) so Občinski svet Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško ter Občine Sevnica sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 82/05) se spremeni besedilo 1. člena, tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica (v nadaljnjem besedilu: občine ustanoviteljice) uskladijo delovanje javnega zavoda Posavski muzej Brežice (v nadaljnjem besedilu: muzej) z določbami predpisov, ki urejajo uresničevanje javnega interesa za kulturo, ter uredijo njegov status, razmerja med ustanovitelji in muzejem ter temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in načina financiranja muzeja.«
2. člen
V prvem stavku 3. člena se za besedno zvezo »v skladu z« doda beseda »veljavno«.
3. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 8. člena, tako, da se glasi:
»Odpiralni čas muzeja se določi v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.«
4. člen
Spremeni se besedilo 10. člena tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih muzej opravlja, so v Skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– 47.782 druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– 47.790 trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
– 47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 58.110 izdajanje knjig,
– 58.190 drugo založništvo,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 85.590 drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 90.030 umetniško ustvarjanje,
– 90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 91.012 dejavnost arhivov,
– 91.020 dejavnost muzeja,
– 91.030 varstvo kulture,
– 94.999 dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«
5. člen
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 13. člena tako, da se glasi:
»Direktorja imenujejo in razrešijo občinski sveti občin ustanoviteljic na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, po predhodni pridobitvi mnenja sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko župan Občine Brežice, v imenu ustanoviteljev muzeja, povabi posamezne kandidate tudi neposredno.«
6. člen
Spremeni se besedilo 14. člena tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki pozna področje dela muzeja, ima vodstvene sposobnosti in poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) s področja splošnih izobraževalnih aktivnosti umetnosti in humanistike ali s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved v skladu z opisi kategorij Klasius-P Statističnega urada Republike Slovenije,
– da ima najmanj 5 let delovne dobe,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– izkazuje znanje slovenskega jezika in aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidat mora predložiti program dela muzeja za mandatno obdobje.«
7. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 17. člena tako, da se glasi:
»Direktorja razrešijo občinski sveti občin ustanoviteljic s sklepi.«
8. člen
Spremeni se besedilo 19. člena tako, da se glasi:
»Svet šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
– pet predstavnikov ustanoviteljev,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo izmed strokovnjakov s področja dela muzeja, financ in pravnih zadev občinski sveti Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica, in sicer Občina Brežice dva, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica pa po enega predstavnika.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah, in sicer se imenuje en predstavnik izmed vseh delavcev zavoda. Volitve predstavnika delavcev zavoda so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino opredeljenih glasov. Volitve predstavnika delavcev v svet zavoda zavod uredi s pravilnikom, ki ga sprejme zbor delavcev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na podlagi javnega poziva župan Občine Brežice, v soglasju z župani Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, in Občine Sevnica na predlog društev s področja kulture oziroma dejavnosti muzeja, ki delujejo v občinah ustanoviteljicah.
Člani sveta izmed svojih članov izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino opredeljenih glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Mandat članov sveta traja pet let, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandatov tistih članov sveta, ki jih imenujejo ustanovitelji in župan.
Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 (treh) sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanoviteljev oziroma posameznega predstavnika lahko preneha tudi z iztekom mandata kateremu od občinskih svetov občin ustanoviteljic oziroma s konstituiranjem novih občinskih svetov ali v drugih primerih, če tako odločijo občinski sveti oziroma posamezni občinski svet občin ustanoviteljic.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu.
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.«
9. člen
V 20. členu se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k posameznim pravilnikom muzeja, ki jih sprejemajo drugi organi muzeja«.
10. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 22. člena, tako, da se glasi:
»Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna ustanoviteljev v skladu s predpisi s področja uresničevanja javnega interesa za kulturo in na osnovi programa dela in letnega izvedbenega načrta po postopku, določenim v predpisih o načinu financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.«
11. člen
V tretjem odstavku 23. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– oddaja prostorov v najem drugim.«
Spremeni se sedmi odstavek 23. člena, tako, da se glasi:
»Del presežkov nad odhodki, ki ga muzej ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev muzeja, v skladu s predpisi o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Svet je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in konstituirati v roku 90 dni od njegove uveljavitve. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. S konstituiranjem sveta v skladu s tem odlokom, prenehajo mandati članom dosedanjega sveta zavoda.
Direktor zavoda je dolžan sklicati sejo sveta najkasneje v roku 30 dni od dneva imenovanja zadnjega novega predstavnika v svet. Na seji se potrdi mandat novo imenovanim članom sveta.
13. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi.
Št. 604-1/2011
Brežice, dne 26. marca 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 007-11/2011
Krško, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 014-1/2011
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Št. 007-0009/2012
Sevnica, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost