Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012

Kazalo

2567. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica, stran 6316.

Na podlagi 16. in 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06, 108/09, 45/10, 9/11) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 13. seji dne 14. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin in varnega prometa v zimskih razmerah.
(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
2. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja javnih cest in ostalih prometnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Brezovica.
3. člen
(1) Zimska služba se opravlja na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh in drugih javnih prometnih površinah (pločniki oziroma površine za pešce, avtobusna postajališča, intervencijske poti, javna parkirišča in drugi podobni objekti), ki jo izvajata izvajalec in zavezanci.
(2) Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
V zimsko službo spadajo naslednja vzdrževalna dela na kategoriziranih občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah, pločnikih:
a) zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
b) posipanje s snovmi za preprečevanje poledice;
c) pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega;
d) odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
e) čiščenje avtobusnih površin, križišč in prehodov za pešce;
f) čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
g) čiščenje cestnih odtokov in požiralnikov v času odjuge;
h) čiščenje zasneženih prometnih znakov;
i) obveščanje javnosti o stanju cest;
j) druge naloge, katere omogočajo v zimskem času nemoten promet na kategoriziranih občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
5. člen
(1) Gospodarsko javno službo v Občini Brezovica na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh in drugih javnih prometnih površinah izvaja izvajalec, ki ga s sklepom določi občinski svet na predlog župana.
(2) Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Brezovica se uredijo s pogodbo. Pogodba z izbranim ponudnikom se lahko sklene za obdobje največ štirih let in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.
6. člen
(1) Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati operativni načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti v sprejem pristojni službi občinske uprave.
(2) Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi zlasti:
a) organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalca zimske službe,
b) razpored pripravljalnih del,
c) načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
d) razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
e) dežurstva, druge obveznosti, stopnja pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
f) načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
g) mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cestah.
(3) Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
a) izdelati izvedbeni program zimske službe in predložiti v potrditev županu občine;
b) redno vzdrževati naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
c) skrbeti za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
d) uvajanje ekološko primernejših postopkov in materialov za posipavanje;
e) izvajati zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
f) posipati ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica. Pri posipanju se izvajalec obnaša gospodarno in ekološko;
g) prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prvem stavku;
h) organizira 24-urno stalno dežurno službo;
i) izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko sezono.
Vse ostale podrobnosti se definira v operativnem programu.
8. člen
(1) Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati prioritete iz operativnega plana zimske službe:
I. prioriteta: lokalne ceste, ceste kjer vozijo redne linije avtobusov in linije šolskih prevozov,
II. prioriteta: javne poti,
III. prioriteta: druge ceste v javni rabi, avtobusna postajališča, parkirišča in ostale javne površine.
(2) Natančen prioritetni vrstni red v tem členu pripravi strokovna služba občine ob sodelovanju krajevnih skupnosti.
(3) Delo na cestah I. prioritete poteka tako, da je prevoznost ob delovnih dneh zagotovljena od 5. ure zjutraj. Začasni zastoji v odvijanju prometa kot posledica prekomernih snežnih padavin so možni predvsem v času med 23. in 5. uro zjutraj ter v dela prostih dni.
(4) Ceste II. prioritete se praviloma usposobijo do 14. ure. Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo verig.
(5) Na cestah III. prioritete so možni tudi daljši zastoji v odvijanju prometa, vendar praviloma ne daljši od 24 ur.
9. člen
(1) Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m.
(2) Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m oziroma je v takem primeru potrebno poskrbeti za odvoz snega.
(3) Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mogoče, je izvajalec zimske službe dolžan na drug način odstraniti sneg z vozišča, pločnikov, mostov in drugih javnih površin.
(4) Sneg se pluži na mesta kjer je prostor, ne glede na lastnike zemljišča.
(5) Sneg mora biti odstranjen do 5. ure oziroma najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma takoj, ko so podani pogoji iz sedme točke 7. člena tega odloka.
10. člen
(1) Izvajalci so dolžni posipati ceste in druge javne površine tudi preventivno ob pričakovanju poledice, ob pojavu poledice, po meteorološki napovedi ali ob nastanku “snežne deske”.
(2) Izbira uporabljenih materialov in način posipanja sta odvisna od strokovne presoje glede na vsakokratne okoliščine v skladu z 8. členom tega odloka.
11. člen
Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, nastalo zaradi njegovega nepravilnega ali malomarnega ravnanja.. Podrobnosti glede nastale škode na infrastrukturi in škodi povzročeni tretjim osebam se uredijo s pogodbo.
12. člen
(1) Vsa postajališča avtobusnega prometa (redni, šolski, mestni avtobusi) morajo biti očiščena v celoti.
(2) Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč in na podobnih lokacijah kjer narinjen sneg ovira proste poti za pešce, se sneg odpelje.
13. člen
Naloge župana na področju zimske službe so:
a) potrdi operativni načrt zimske službe;
b) spremlja izvajanje sprejetega operativnega načrta;
c) zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem načrtu.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
14. člen
(1) Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno hodnik za pešce oziroma cestišče ustrezno zavarovati.
(2) Pri odstranjevanju snega iz javnih in zasebnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano odmetavati sneg na druge javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča ali na mestu, kjer ne ovira hoje in prometa vozil, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje.
(3) V času odstranjevanja snega s površin so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila iz javnih prometnih površin.
(4) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
(5) Zavezanci iz drugega odstavka 3. člena tega odloka so dolžni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
a) sproti odstraniti ledene sveče s strehe in žlebov pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce;
b) skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda;
c) skrbeti, da so na strehah nameščeni snegolovi, ki preprečujejo padanje snega na javno cesto ali drugo javno površino;
d) odstraniti novozapadli sneg iz površin za pešce, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
e) odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
15. člen
Če pooblaščena oseba nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 15. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljena storitev finančno bremeni zavezanca.
16. člen
(1) Površine za pešce se ob snegu in poledici posipajo s soljo ali peskom, izjemoma z drugimi ustreznimi snovmi.
(2) Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim nasipnim materialom.
(3) Na delih cest, kjer se pogosto pojavlja poledica, se namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki opozarja na nevarnost.
17. člen
Po koncu zimskega obdobja je potrebno skladno s 3. členom tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo, začasno prometno opremo, cestne naprave in druge ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
18. člen
(1) V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjug, župan lahko poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Brezovica.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena, ukrepanje in nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame Občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
19. člen
(1) Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Občinska uprava po pooblastilu župana opravlja kvalitetni in količinski nadzor in daje izvajalcu pobude za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
20. člen
(1) Z globo 425,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek iz 7., 8., 9., 12., 17. in 18. člena tega odloka.
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 7., 8., 9., 12., 17. in 18. člena tega odloka.
21. člen
(1) Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali zavezanec, ki ravna v nasprotju z določbami 15. in 17. člena to je predvsem:
a) ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade od 10 do 15 cm snega;
b) ne odstrani snega, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike;
c) ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov;
d) ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska;
e) odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke;
f) ne pritrdi snegolovov na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg;
g) ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
h) ne postavi znaka za nevarnost pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov;
i) odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
(2) Z denarno kaznijo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 86/98).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04/2012/SK
Brezovica, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost