Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Kazalo

2323. Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, stran 5641.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba določa dejavnosti socialnega podjetništva (v nadaljnjem besedilu: dejavnosti) po področjih, opredeljenih v 5. členu Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11).
2. člen
(opredelitev dejavnosti)
Dejavnosti, ki so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni oddelkov ali podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), so:
+-----------------+------------+--------------------------------+
|  Področje   |  Šifra  |       Naziv       |
|  socialnega  | dejavnosti |                |
| podjetništva  |      |                |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|SOCIALNO VARSTVO | oddelek 87 |socialno varstvo z nastanitvijo |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|         |      |nastanitve za starejše in    |
|         |      |invalidne osebe         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.910  |dnevno varstvo otrok      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.991  |dejavnost humanitarnih in    |
|         |      |dobrodelnih organizacij     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
+-----------------+------------+--------------------------------+
|DRUŽINSKO    |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|VARSTVO     |      |nastanitve za starejše in    |
|         |      |invalidne osebe         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.910  |dnevno varstvo otrok      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
+-----------------+------------+--------------------------------+
|VARSTVO     |  87.300  |dejavnost nastanitvenih ustanov |
|INVALIDOV    |      |za oskrbo starejših in     |
|         |      |invalidnih oseb         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|         |      |nastanitve za starejše in    |
|         |      |invalidne osebe         |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.910  |dnevno varstvo otrok      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|ZNANOST,     | oddelek 72 |znanstvena raziskovalna in   |
|RAZISKOVANJE,  |      |razvojna dejavnost       |
|IZOBRAŽEVANJE IN +------------+--------------------------------+
|VZGOJA      | oddelek 85 |izobraževanje          |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|ZAGOTAVLJANJE IN |  55.201  |počitniški domovi in letovišča |
|ORGANIZIRANJE  +------------+--------------------------------+
|MLADINSKEGA DELA |  55.300  |dejavnost avtokampov, taborov  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
|         +------------+--------------------------------+
|         |  90.010  |umetniško uprizarjanje     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  93.120  |dejavnost športnih klubov    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  93.190  |druge športne dejavnosti    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  93.299  |druge nerazvrščene dejavnosti za|
|         |      |prosti čas           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|VARSTVO IN    |  58.110  |izdajanje knjig         |
|PROMOCIJA    +------------+--------------------------------+
|ZDRAVJA     |  58.120  |izdajanje imenikov in adresarjev|
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.130  |izdajanje časopisov       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.140  |izdajanje revij in druge    |
|         |      |periodike            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.190  |drugo založništvo        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.110  |dejavnost oglaševalskih agencij |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 86 |zdravstvo            |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|ZAGOTAVLJANJE  |  78.100  |dejavnost pri iskanju zaposlitve|
|SOCIALNE     +------------+--------------------------------+
|VKLJUČENOSTI,  |  78.200  |posredovanje začasne delovne  |
|SPODBUJANJE   |      |sile              |
|ZAPOSLOVANJA IN +------------+--------------------------------+
|POKLICNEGA    |  78.300  |druga oskrba s človeškimi viri |
|USPOSABLJANJA  +------------+--------------------------------+
|OSEB, KI SO   |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|BREZPOSELNE ALI |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|JIM GROZI    |      |in usposabljanje        |
|BREZPOSELNOST  +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 95 |popravila računalnikov in    |
|         |      |izdelkov za široko rabo     |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 96 |druge storitvene dejavnosti   |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 97 |dejavnost gospodinjstev z    |
|         |      |zaposlenim hišnim osebjem    |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 98 |raznovrstna proizvodnja     |
|         |      |gospodinjstev za lastno rabo  |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|POSREDOVANJE   |  78.100  |dejavnost pri iskanju zaposlitve|
|ZAPOSLITVE    +------------+--------------------------------+
|OSEBAM IZ 6.   |  78.200  |posredovanje začasne delovne  |
|ČLENA ZAKONA O  |      |sile              |
|SOCIALNEM    +------------+--------------------------------+
|PODJETNIŠTVU,  |  78.300  |druga oskrba s človeškimi viri |
|VKLJUČNO Z    +------------+--------------------------------+
|DEJAVNOSTJO   |  88.109  |drugo socialno varstvo brez   |
|ZAGOTAVLJANJA  |      |nastanitve za starejše in    |
|DELA TAKŠNIH   |      |invalidne osebe         |
|DELAVCEV DRUGEMU +------------+--------------------------------+
|DELODAJALCU   |  88.999  |drugo drugje nerazvrščeno    |
|         |      |socialno varstvo brez nastanitve|
+-----------------+------------+--------------------------------+
|EKOLOŠKA     | oddelek 01 |kmetijska proizvodnja in lov ter|
|PROIZVODNJA   |      |z njima povezane storitve    |
|HRANE      +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 10 |proizvodnja živil        |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 11 |proizvodnja pijač        |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|OHRANJANJE    |  02.400  |storitve za gozdarstvo     |
|NARAVE, UREJANJE +------------+--------------------------------+
|IN VARSTVO    | oddelek 37 |ravnanje z odplakami      |
|OKOLJA IN    +------------+--------------------------------+
|ZAŠČITA ŽIVALI  | oddelek 38 |zbiranje in odvoz odpadkov ter |
|         |      |ravnanje z njimi; pridobivanje |
|         |      |sekundarnih surovin       |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 39 |saniranje okolja in drugo    |
|         |      |ravnanje z odpadki       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  81.300  |urejanje in vzdrževanje zelenih |
|         |      |površin in okolice       |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 82 |pisarniške in spremljajoče   |
|         |      |poslovne storitvene dejavnosti |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  91.040  |dejavnost botaničnih in     |
|         |      |živalskih vrtov, varstvo    |
|         |      |naravnih vrednot        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 95 |popravila računalnikov in    |
|         |      |izdelkov za široko rabo     |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 96 |druge storitvene dejavnosti   |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|SPODBUJANJE   |  16.100  |žaganje, skobljanje in     |
|UPORABE     |      |impregniranje lesa       |
|OBNOVLJIVIH   +------------+--------------------------------+
|VIROV ENERGIJE  |  16.290  |proizvodnja drugih izdelkov iz |
|IN RAZVOJ ZELENE |      |lesa, plute, slame in protja  |
|EKONOMIJE    +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 38 |zbiranje in odvoz odpadkov ter |
|         |      |ravnanje z njimi; pridobivanje |
|         |      |sekundarnih           |
|         |      |surovin             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  71.129  |druge inženirske dejavnosti in |
|         |      |tehnično svetovanje       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|TURIZEM ZA    | oddelek 55 |gostinske nastanitvene     |
|OSEBE, KI JIM  |      |dejavnosti           |
|ŽIVLJENJSKE   |      |                |
|RAZMERE     |      |                |
|ONEMOGOČAJO ALI |      |                |
|OVIRAJO DOSTOP  +------------+--------------------------------+
|DO TURISTIČNIH  | oddelek 56 |dejavnost strežbe jedi in pijač |
|STORITEV, NA   |      |                |
|NAČIN, KI    +------------+--------------------------------+
|SPOŠTUJE     | oddelek 79 |dejavnost potovalnih agencij,  |
|VREDNOTE     |      |organizatorjev potovanj in s  |
|TRAJNOSTI,    |      |potovanji povezanih dejavnosti |
|DOSTOPNOSTI IN  |      |                |
|SOLIDARNOSTI   |      |                |
|(SOCIALNI    |      |                |
|TURIZEM)     |      |                |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|TRGOVINA ZA   | oddelek 45 |trgovina z motornimi vozili in |
|SOCIALNO     |      |popravila motornih vozil    |
|OGROŽENE OSEBE  |      |                |
|(SOCIALNA    |      |                |
|TRGOVINA) TER  |      |                |
|TRGOVINA, KI   |      |                |
|ZAGOTAVLJA    |      |                |
|PRODAJO     |      |                |
|PROIZVODOV    |      |                |
|MAJHNIH     |      |                |
|PROIZVAJALCEV IZ |      |                |
|GOSPODARSKO   |      |                |
|NAJBOLJ     +------------+--------------------------------+
|NERAZVITIH    | oddelek 46 |posredništvo in trgovina na   |
|OKOLIJ NA    |      |debelo, razen z motornimi vozili|
|TEMELJU ETIČNIH, |      |                |
|PREGLEDNIH IN  |      |                |
|ENAKOPRAVNIH   |      |                |
|POSLOVNIH    |      |                |
|RAZMERIJ MED   |      |                |
|PROIZVAJALCI IN |      |                |
|TRGOVCEM,    |      |                |
|USMERJENIH    |      |                |
|PREDVSEM V    |      |                |
|ZAGOTAVLJANJE  |      |                |
|MOŽNOSTI     |      |                |
|PRAVIČNEGA    +------------+--------------------------------+
|PLAČILA     | oddelek 47 |trgovina na drobno, razen z   |
|PROIZVAJALCEV IN |      |motornimi vozili        |
|S TEM NJIHOVEGA |      |                |
|PREŽIVETJA    |      |                |
|(PRAVIČNA    |      |                |
|TRGOVINA), TER  |      |                |
|TRGOVINA S    |      |                |
|STORITVAMI IN  |      |                |
|PROIZVODI IZ   |      |                |
|DEJAVNOSTI    |      |                |
|SOCIALNEGA    |      |                |
|PODJETNIŠTVA   |      |                |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|KULTURA,     | oddelek 18 |tiskarstvo in razmnoževanje   |
|TEHNIČNA KULTURA |      |posnetih nosilcev zapisa    |
|IN OHRANJANJE  +------------+--------------------------------+
|KULTURNE,    |  33.190  |popravila drugih naprav     |
|TEHNIČNE IN   +------------+--------------------------------+
|NARAVNE     |  47.610  |trgovina na drobno v      |
|DEDIŠČINE    |      |specializiranih prodajalnah s  |
|         |      |knjigami            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  47.621  |trgovina na drobno v      |
|         |      |specializiranih prodajalnah s  |
|         |      |časopisi in revijami      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  47.630  |trgovina na drobno v      |
|         |      |specializiranih prodajalnah z  |
|         |      |glasbenimi in video zapisi   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  47.782  |trgovina na drobno v      |
|         |      |specializiranih prodajalnah z  |
|         |      |umetniškimi izdelki       |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 58 |založništvo           |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 59 |dejavnosti v zvezi s filmi,   |
|         |      |video- in zvočnimi zapisi    |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 60 |radijska in televizijska    |
|         |      |dejavnost            |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 63 |druge informacijske dejavnosti |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  71.112  |krajinsko arhitekturno,     |
|         |      |urbanistično in drugo      |
|         |      |projektiranje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  72.200  |raziskovalna in razvojna    |
|         |      |dejavnost na področju      |
|         |      |družboslovja in humanistike   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.300  |prevajanje in tolmačenje    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  79.120  |dejavnost organizatorjev    |
|         |      |potovanj            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  81.300  |urejanje in vzdrževanje zelenih |
|         |      |površin in okolice       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  82.300  |organiziranje razstav, sejmov, |
|         |      |srečanj             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.520  |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje na področju  |
|         |      |kulture in umetnosti      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 90 |kulturne in razvedrilne     |
|         |      |dejavnosti           |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 91 |dejavnost knjižnic, arhivov,  |
|         |      |muzejev in druge kulturne    |
|         |      |dejavnosti           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|AMATERSKI ŠPORT |  77.210  |dajanje športne opreme v najem |
|IN TELESNA    |      |in zakup            |
|KULTURA, KATERE +------------+--------------------------------+
|NAMEN JE     |  85.510  |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|REKREACIJA IN  |      |in usposabljanje na področju  |
|SOCIALIZACIJA  |      |športa in rekreacije      |
|         +------------+--------------------------------+
|         | oddelek 93 |športne in druge dejavnosti za |
|         |      |prosti čas           |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|REŠEVANJE IN   |  84.250  |zaščita in reševanje pri požarih|
|ZAŠČITA     |      |in nesrečah           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  86.909  |druge zdravstvene dejavnosti  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|SPODBUJANJE   |  69.103  |druge pravne dejavnosti     |
|RAZVOJA LOKALNIH +------------+--------------------------------+
|SKUPNOSTI    |  69.200  |računovodske, knjigovodske in  |
|         |      |revizijske dejavnosti; davčno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.210  |dejavnost stikov z javnostjo  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.110  |dejavnost oglaševalskih agencij |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.200  |raziskovanje trga in javnega  |
|         |      |mnenja             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |druge nerazvrščene strokovne in |
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  82.990  |drugje nerazvrščene spremljajoče|
|         |      |dejavnosti za poslovanje    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.110  |dejavnost poslovnih in     |
|         |      |delodajalskih združenj     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|PODPORNE     |  58.110  |izdajanje knjig         |
|STORITVE ZA   +------------+--------------------------------+
|SOCIALNA     |  58.130  |izdajanje časopisov       |
|PODJETJA     +------------+--------------------------------+
|         |  58.140  |izdajanje revij in druge    |
|         |      |periodike            |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.190  |drugo založništvo        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.210  |izdajanje računalniških iger  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  58.290  |drugo izdajanje programja    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.110  |produkcija filmov, video filmov,|
|         |      |televizijskih oddaj       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.120  |post produkcijske dejavnosti pri|
|         |      |izdelavi filmov, video filmov, |
|         |      |televizijskih oddaj       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.130  |distribucija filmov, video   |
|         |      |filmov, televizijskih oddaj   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.140  |kinematografska dejavnost    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  59.200  |snemanje in izdajanje zvočnih  |
|         |      |zapisov in muzikalij      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  60.100  |radijska dejavnost       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  60.200  |televizijska dejavnost     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.010  |računalniško programiranje   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.020  |svetovanje o računalniških   |
|         |      |napravah in programih      |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.030  |upravljanje računalniških naprav|
|         |      |in sistemov           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  62.090  |druge z informacijsko      |
|         |      |tehnologijo in računalniškimi  |
|         |      |storitvami povezane dejavnosti |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.110  |obdelava podatkov in s tem   |
|         |      |povezane dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.120  |obratovanje spletnih portalov  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.910  |dejavnost tiskovnih agencij   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  63.990  |drugo informiranje       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  64.190  |drugo denarno posredništvo   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  64.920  |drugo kreditiranje       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  64.990  |drugje nerazvrščene dejavnosti |
|         |      |finančnih storitev, razen    |
|         |      |zavarovalništva in       |
|         |      |dejavnosti pokojninskih skladov |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  66.110  |upravljanje finančnih trgov   |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  66.190  |druge pomožne dejavnosti za   |
|         |      |finančne storitve, razen za   |
|         |      |zavarovalništvo in       |
|         |      |pokojninske sklade       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  69.103  |druge pravne dejavnosti     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  69.200  |računovodske, knjigovodske in  |
|         |      |revizijske dejavnosti; davčno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.210  |dejavnost stikov z javnostjo  |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  70.220  |drugo podjetniško in poslovno  |
|         |      |svetovanje           |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.110  |dejavnost oglaševalskih agencij |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  73.200  |raziskovanje trga in javnega  |
|         |      |mnenja             |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  74.900  |drugje nerazvrščene strokovne in|
|         |      |tehnične dejavnosti       |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  82.990  |drugje nerazvrščene spremljajoče|
|         |      |dejavnosti za poslovanje    |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.520  |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje na področju  |
|         |      |kulture in           |
|         |      |umetnosti            |
+-----------------+------------+--------------------------------+
|         |  85.590  |drugje nerazvrščeno       |
|         |      |izobraževanje, izpopolnjevanje |
|         |      |in usposabljanje        |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  85.600  |pomožne dejavnosti za      |
|         |      |izobraževanje          |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.110  |dejavnost poslovnih in     |
|         |      |delodajalskih združenj     |
|         +------------+--------------------------------+
|         |  94.999  |dejavnost drugje nerazvrščenih |
|         |      |članskih organizacij      |
+-----------------+------------+--------------------------------+
3. člen
(izbor dejavnosti)
V primeru, da bo socialno podjetje opravljalo eno ali več dejavnosti iz oddelka, določenega v prejšnjem členu, v aktu o ustanovitvi ali temeljnem aktu oziroma v spremembi akta o ustanovitvi ali temeljnega akta določi te dejavnosti na ravni podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti.
4. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-4/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-2611-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost