Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, stran 5536.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 1. in 2. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradno glasilo, št. 1/1999, Primorske novice, Uradne objave, št. 30/2002, Primorske novice, Uradne objave, št. 9/2007) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 15. seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
1. člen
(1) V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradno glasilo, št. 1/1999, Primorske novice, Uradne objave, št. 30/2002, Primorske novice, Uradne objave, št. 9/2007) se v prvem odstavku 2. člena pri navedbi sedeža Občine Tolmin številka »1/b« nadomesti s številko »2«.
(2) Prvi stavek drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ime javnega zavoda se glasi: Posoški razvojni center.«
(3) V drugem odstavku 2. člena se doda nov stavek z besedilom »Skrajšano ime javnega zavoda se glasi PRC.«
(4) Drugi in tretji stavek tretjega odstavka 2. člena se črtata.
(5) Četrti odstavek 2. člena se črta.
2. člen
Črta se 4. člen.
3. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega zavoda so:
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
58.110   Izdajanje knjig;
58.140   Izdajanje revij in druge periodike;
58.190   Drugo založništvo;
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj;
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj;
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
      in muzikalij;
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
63.120   Obratovanje spletnih portalov;
64.990   Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev,
      razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
      skladov;
66.190   Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
      razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade;
68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin;
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje;
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
71.111   Arhitekturno projektiranje;
71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      projektiranje;
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje;
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij;
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74.300   Prevajanje in tolmačenje;
78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve;
78.200   Posredovanje začasne delovne sile;
78.300   Druga oskrba s človeškimi viri;
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev;
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti;
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje;
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje;
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
90.030   Umetniško ustvarjanje;
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
91.030   Varstvo kulturne dediščine;
93.190   Druge športne dejavnosti;
93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta tretja alinea.
5. člen
V 11. členu se črtajo tretja, osma in enajsta alinea.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »višješolsko izobrazbo in vsaj pet let managerskih izkušenj« nadomesti z besedilom »univerzitetno izobrazbo oziroma magisterij stroke in najmanj pet let izkušenj na primerljivih delovnih mestih.«
7. člen
Črta se 15. člen.
8. člen
Črta se drugi odstavek 16. člena. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
9. člen
24. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V javni zavod lahko vstopijo novi partnerji, kolikor s tem soglašajo vse tri ustanoviteljice zavoda.«
10. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svojih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 022-1/99
Kobarid, dne 24. maja 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.